Конфигуриране на универсални настройки за хартия

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Paper (Хартия) > Media Configuration (Конфигуриране на носителите) > Universal Setup (Универсална настройка).

  2. Конфигурирайте настройките.