Работа в мрежа

Свързване на принтера с Wi-Fi мрежа

Уверете се, че Active Adapter (Активен адаптер) е зададен на Auto (Автоматично). От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Network Overview (Преглед на мрежата) > Active Adapter (Активен адаптер).

Използване на контролния панел
 1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжична връзка) > Setup On Printer Panel (Конфигуриране на панела на принтера) > Choose Network (Избор на мрежа).

 2. Изберете Wi-Fi мрежа, след което въведете паролата на мрежата.

 3. Забележка: При моделите на принтер с Wi-Fi мрежова функционалност, по време на първоначалното конфигуриране се появява подкана за настройка на Wi-Fi мрежата.
Използване на Lexmark Mobile Assistant
 1. В зависимост от мобилното Ви устройство изтеглете приложението Мобилен асистент на Lexmark от Google Play или от онлайн магазина App Store.

 2. От началния екран на принтера докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжична връзка) > Setup Using Mobile App (Конфигуриране с помощта на мобилно приложение) > Printer ID (ИД на принтер).

 3. Стартирайте приложението от мобилното си устройство и приемете условията за ползване.

  Забележка: Ако е необходимо, предоставете разрешения.
 4. Докоснете Connect to Printer (Свързване към принтер) > Go to Wi-Fi Settings (Отидете до Wi-Fi настройките).

 5. Свържете мобилното си устройство към безжичната мрежа на принтера.

 6. Върнете се към приложението, след което докоснете Setup Wi-Fi Connection (Конфигуриране на Wi-Fi връзка)

 7. Изберете Wi-Fi мрежа, след което въведете паролата на мрежата.

 8. Докоснете Done (Готово).

Свързване на принтера към безжична мрежа чрез Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Преди да започнете, се уверете, че:

Използване на метода чрез натискане на бутон
 1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжична връзка) > Wi-Fi Protected Setup (Защитено конфигуриране на Wi-Fi) > Start Push Button Method (Метод с натискане на стартов бутон).

 2. Следвайте инструкциите на дисплея.

Използване на метода с персонален идентификационен номер (PIN)
 1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжична връзка) > Wi-Fi Protected Setup (Защитено конфигуриране на Wi-Fi) > Start PIN Method (Метод за стартиране с PIN).

 2. Копирайте осемцифрения WPS PIN.

 3. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на точката за достъп в полето за адрес.

  Забележки:

  • За да разберете IP адреса, вижте документацията, доставена с точката за достъп.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 4. Отворете на настройките за WPS. За повече информация вижте документацията, доставена с точката за достъп.

 5. Въведете осемцифрения PIN и след това запишете промените.

Свързване на мобилно устройство към принтера

Преди да свържете мобилното си устройство, се уверете, че сте направили следното:

Свързване чрез Wi-Fi Direct
 1. От мобилното устройство отидете на менюто с настройки.

 2. Разрешете Wi-Fi и след това натиснете Wi-Fi Direct.

 3. Изберете SSID на принтера.

 4. Потвърдете връзката на контролния панел на принтера.

Свързване чрез Wi-Fi
 1. От мобилното устройство отидете на менюто с настройки.

 2. Докоснете Wi-Fi и след това изберете SSID на принтера.

  Забележка: Низът DIRECT-xy (където x и y са два произволни знака) се добавя пред SSID.
 3. Въведете PSK.

  Забележка: PSK е паролата.

Забележки:

Дезактивиране на Wi-Fi мрежата

 1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Network Overview (Преглед на мрежа) > Active Adapter (Активен адаптер) > Standard Network (Стандартна мрежа).

 2. Следвайте инструкциите на дисплея.

Смяна на настройките на порта за принтера след инсталиране на вътрешен порт за решения

Забележки:

За потребители на Windows
 1. Отворете папката с принтери.

 2. От менюто за бързи команди на принтера с новия ISP отворете свойствата на принтера.

 3. Конфигурирайте порта от списъка.

 4. Актуализирайте IP адреса.

 5. Приложете промените.

За потребители на Macintosh
 1. От системните предпочитания в менюто на Apple се придвижете до списъка с принтери и изберете + > IP.

 2. Въведете IP адреса в полето за адрес.

 3. Приложете промените.