Managing Bookmarks (Управление на маркери)

Създаване на маркери

Използвайте маркери, за да отпечатвате често използвани документи, които се съхраняват в сървъри или в мрежата.

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Щракнете върху Bookmarks (Маркери) > Add Bookmark (Добавяне на маркер), след което напишете име на маркера.

 3. Изберете типа на адресния протокол и след това направете едно от следните:

  • За HTTP и HTTPS въведете URL адреса, който искате да маркирате.

  • За HTTPS се уверете, че използвате името на хоста вместо IP адреса. Например, въведете myWebsite.com/sample.pdf вместо да въведете 123.123.123.123/sample.pdf. Уверете се, че името на хоста също съответства на стойността на обичайното име (CN) в сертификата на сървъра. За повече информация относно получаването на стойността на CN в сертификата на сървъра вижте помощната информация за Вашия уеббраузър.

  • За FTP въведете FTP адреса. Например myServer/myDirectory. Въведете FTP порт. Порт 21 е портът по подразбиране за изпращане на команди.

  • За SMB въведете адреса на мрежовата папка. Например myServer/myShare/myFile.pdf. Въведете името на мрежовия домейн.

  • Ако е необходимо, изберете тип удостоверяване за FTP и SMB.

  За да ограничите достъпа до маркера, въведете PIN.

  Забележка: Приложението поддържа следните типове файлове: PDF, JPEG, TIFF и HTML базирани уеб страници. Други типове файлове като DOCX и XLXS се поддържат при някои модели принтери.
 4. Кликнете върху Save (Записване).

Създаване на папки

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Щракнете върху Bookmarks (Маркери) > Add Folder (Добавяне на папка), след което напишете име на папка.

  Забележка: За да ограничите достъпа до папката, въведете PIN.
 3. Кликнете върху Save (Записване).

Забележка: Можете да създавате папки или маркери в дадена папка. За да създадете маркер, вижте Създаване на маркери.