Персонализиране на началния екран

  1. От контролния панел докоснете Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Visible Home Screen Icons (Видими икони на началния екран).

  2. Изберете иконите, които искате да се показват на началния екран.

  3. Приложете промените.