Активиране на гласови пароли или персонални идентификационни номера

  1. От началния екран изберете Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Accessibility (Достъпност) > Speak Passwords/PINs (Гласови пароли/ПИН).

  2. Активирайте настройката.