Криптиране на твърдия диск на принтера

Този процес изтрива цялото съдържание на твърдия диск. Ако е необходимо, създайте резервно копие на важните данни от принтера, преди да започне шифроването.

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Security (Сигурност) > Disk Encryption (Криптиране на диска) > Start encryption (Начало на криптирането).

  2. Следвайте инструкциите на дисплея.

Забележки: