Фърмуер

Експортиране или импортиране на конфигурационен файл

Може да експортирате конфигурационни настройки на Вашия принтер в текстов файл и след това да импортирате файла, за да приложите настройките на други принтери.

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. От вградения уеб сървър щракнете върху Export Configuration (Експортиране на конфигурация) или Import Configuration (Импортиране на конфигурация).

 3. Следвайте инструкциите на екрана.

 4. Ако принтерът поддържа приложения, направете следното:

  1. Щракнете върху Приложения > изберете приложението > Конфигуриране.

  2. Щракнете върху Export (Експортиране) или Import (Импортиране).

Актуализиране на фърмуера

Някои приложения изискват минимално ниво на фърмуера на устройството, за да работят правилно.

За повече информация относно актуализирането на фърмуера на устройството се свържете с вашия представител на Lexmark.

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Settings (Настройки) > > Device (Устройство) > Update Firmware (Актуализиране на фърмуер).

 3. Извършете едно от следните неща:

  • Кликнете върху Проверка за актуализации > Приемам, стартиране на актуализацията.

  • Качете файл за запис на данни.

   Забележка: За да получите най-новия фърмуер, отидете на www.lexmark.com/downloads и потърсете вашия модел на принтер.
   1. Потърсете флаш файла.

    Забележка: Уверете се, че сте разархивирали zip файла на фърмуера.
   2. Кликнете върху Качване > Старт.