USB у-во

Печатане от флаш устройство

Елемент от меню

Описание

Брой копия

1 – 9999 (1*)

Задава броя на копията.

Източник хартия

Tray (Тава) [x] (1*)

Многоф.подав. у-во

Ръчно под.х-я

Ръчно плик

Задава източника на хартия за заданието за печат.

Сортиране

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)*

Запазва страниците на задание за печат наредени една върху друга в последователност, особено когато печатате множество копия на заданието.

Страни

Едностранно*

2-Sided (Двустранно)

Определя дали да отпечатва от едната страна или и от двете страни на хартията.

Начин на обръщане

Дълга страна*

Къса страна

Определя коя страна на хартията ще бъде свързана при двустранен печат.

Страници на страна

Off (Изкл.)*

2 pages per side (2 страници на страна)

3 pages per side (3 страници на страна)

4 pages per side (4 страници на страна)

6 pages per side (6 страници на страна)

9 pages per side (9 страници на страна)

12 pages per side (12 страници на страна)

16 pages per side (16 страници на страна)

Отпечатване на многостранични изображения на едната страна на лист хартия.

Pages per Side Ordering (Подреждане на страници на една страна)

Хоризонтално*

Хориз., обърн.

Верт., обърн.

Вертикално

Посочва позиционирането на многостранични изображения, когато използвате менюто Pages per Side (Страници на страна).

Pages per Side Orientation (Ориентация на страници на една страна)

Auto (Автоматично)*

Пейзаж

Портрет

Посочва ориентацията на многостранични изображения, когато използвате менюто Pages per Side (Страници на страна).

Pages per Side Border (Граница на страници на една страна)

Няма*

Солидна

Отпечатва рамка около изображението на всяка страница, когато използвате менюто Pages per Side (Страници на страна).

Разделящи листове

Off (Изкл.)*

Между копията

Между задания

Между стран.

Вкарва празни разделящи листове по време на печат.

Източник на разделителен лист

Tray (Тава) [x] (1*)

Многоф.подав. у-во

Определете източника на хартия за разделящия лист.

Празни страници

Do Not Print (Без печат)*

Печат

Отпечатва празни страници в задание за печат.