Известия

Информация за продукта

Име на продукта:

Принтери Lexmark M3250, Lexmark MS622de

Тип на машината:

4600

Модел(и):

835, 895

Известие за нова версия

ноември 2020 г.

Следващият параграф не важи за страни, в които такива разпоредби противоречат на закона: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ПРЕДОСТАВЯ ТОВА ИЗДАНИЕ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Някои щати не допускат отказ от изрични или мълчаливи гаранции за определени сделки; поради тази причина настоящата декларация може да не се отнася за вас.

Настоящото издание може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията в настоящото издание периодично се обновява. Тези промени ще бъдат включени в следващите издания. В описаните продукти или програми могат по всяко време да бъдат направени подобрения или промени.

Споменаването на продукти, програми или услуги в това издание не означава, че производителят възнамерява да ги предлага във всички страни, в които развива дейност. Всяко споменаване на продукт, програма или услуга не означава и няма за цел да подскаже, че единствено този продукт, програма или услуга могат да се ползват. Всеки функционално еквивалентен продукт, програма или услуга, които не нарушават съществуващо право върху интелектуална собственост, могат да се ползват вместо тях. Потребителят носи отговорност за оценка и проверка на съвместната работа с други продукти, програми или услуги, с изключение на изрично посочените от производителя.

За техническа поддръжка на Lexmark посетете http://support.lexmark.com.

За информация относно политиката за поверителност на Lexmark, уреждаща използването на този продукт, посетете www.lexmark.com/privacy.

За информация за консумативи и файлове за изтегляне посетете www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Всички права запазени.

Търговски марки

Lexmark, емблемата на Lexmark и MarkNet са търговски марки или регистрирани търговски марки на Lexmark International, Inc. в САЩ и/или други държави.

Google Chrome, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.

Macintosh, Mac, OS X, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Словната марка на Mopria® е регистрирана и/или нерегистрирана търговска марка на Mopria Alliance, Inc. в САЩ и други държави. Неоторизираното използване е строго забранено.

PCL® е регистрирана търговска марка на Hewlett-Packard Company. PCL е обозначение на Hewlett-Packard Company за набор от команди (език) и функции на принтера, включени в нейните принтери. Този принтер е разработен, за да бъде съвместим с езика PCL. Това означава, че принтерът разпознава командите на PCL, използвани в различни програмни приложения и че принтерът дублира функциите, които отговарят на командите.

PostScript е регистрирана търговска марка на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.

Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance®.

Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Известия за лицензиране

Всички известия за лицензиране, свързани с този продукт, може да бъдат разгледани от компактдиска:\NOTICES директория на компактдиска за инсталиране на софтуер.

Нива на емисии на шум

Следните измервания са направени в съответствие с ISO 7779 и отчетени в съответствие с ISO 9296.

Забележка: Някои режими може да не се отнасят до вашия продукт.

Средно еднометрово звуково налягане, dBA

Отпечатване

56

Сканиране

Няма

Копиране

Няма

Готово

14


Стойностите се променят. Вижте www.lexmark.com за текущи стойности.

Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

trash-bin-image

Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти.

Ако имате допълнителни въпроси относно възможностите за рециклиране, посетете уеб сайта на Lexmark на www.lexmark.com за телефонния номер на вашето търговско представителство.

Изхвърляне на продукта

Не изхвърляйте принтера или консумативите по същия начин като нормален домашен боклук. Консултирайте се с местните власти относно изхвърляне и рециклиране.

Връщане на касетите на Lexmark за повторна употреба или рециклиране

Програмата на Lexmark за събиране на касети ви позволява да върнете използваните касети безплатно до Lexmark за повторна употреба или рециклиране. Сто процента от празните касети, върнати на Lexmark, се използват повторно или се преработват за рециклиране. Кутиите, които се използват за връщане на касетите, също се рециклират.

За да върнете касети на Lexmark за повторна употреба или рециклиране, направете следното:

  1. Отидете на www.lexmark.com/recycle.

  2. Изберете продукта, който искате да рециклирате.

Известие за чувствителност към статично електричество

Този символ обозначава части, чувствителни към статично електричество. Не докосвайте зоните около тези символи, преди първо да докоснете метална повърхност в зона, далеч от символа.

За да предотвратите повреди от електростатичен разряд при извършване на задачите по поддръжка, като например почистване на заседнала хартия или подмяна на консумативи, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

ENERGY STAR

Всеки продукт на Lexmark, който носи ENERGY STAR емблемата на продукта или на екрана за стартиране, е сертифициран, че съответства с изискванията на ENERGY STAR на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) от датата на производството.

Логото на Energy Star

Информация за температурата

Околна работна температура

от 10 до 32°C (от 50 до 90°F)

Температура на транспортиране

от – 40 до 43,3 °C (от – 40 до 110 °F)

Температура на съхранение и относителна влажност

от 0 до 40°C (от 32 до 104°F)

от 8 до 80% относителна влажност


Известие за лазера

Принтерът е сертифициран в САЩ в съответствие с изискванията на DHHS 21 CFR, глава I, подглава J за лазерни продукти клас I (1), а в останалите държави е сертифициран като лазерен продукт клас I, отговарящ на изискванията на IEC 60825-1: 2014.

Лазерните продукти клас I не се смятат за опасни. Лазерната система и принтерът са създадени по начин, който не позволява никакъв достъп на хора до лазерна радиация над клас I по време на нормална работа, при поддръжка от потребителя или при определени сервизни условия. Принтерът има неподлежащ на обслужване модул на печатащата глава, който съдържа лазер със следните спецификации:

Клас: IIIb (3b) AlGaInP

Номинална изходна мощност (миливата): 15

Дължина на вълната (нанометри): 650 – 670

Потребление на енергия

Потребление на енергия от продукта

Следната таблица представя характеристиките на потреблението на енергия на продукта.

Забележка: Някои режими може да не се отнасят до вашия продукт.

Режим

Описание

Потребление на енергия (ватове)

Отпечатване

Продуктът генерира продукция от хартия от входящото електричество.

Едностранно: 670
Двустранно: 395

Копиране

Продуктът генерира продукция от хартия от оригиналните документи от хартия.

Няма

Scan (Сканиране)

Продуктът сканира документи от хартия.

Няма

Готово

Продуктът чака задание за печат.

9,5

Режим на заспиване

Продуктът е в режим на пестене на енергия от високо ниво.

1,06

Хибернация

Продуктът е в режим на пестене на енергия от ниско ниво.

0,1

Изкл.

Продуктът е включен в електрически контакт, но захранването е спряно.

0,1


Нивата на потребление на енергия, показани в предишната таблица, представят усреднени измервания за време. Мигновените изтегляния на енергия може да са значително по-високи от средното.

Стойностите се променят. Вижте www.lexmark.com за текущи стойности.

Режим на заспиване

Този продукт притежава режим за пестене на енергия, наречен Режим на заспиване. Режимът на заспиване спестява енергия, като намалява консумацията на енергия по време на продължителни периоди на бездействие. Режимът на заспиване се включва автоматично, след като продуктът не се използва за определен период от време, наречен Време на изчакване за активиране на режима на заспиване.

Стойностите по подразбиране на времето на изчакване за този продукт са (в минути):

15


Чрез използването на менютата за конфигурация времето на изчакване за активиране на режима на заспиване може да бъде зададено на между 1 и 120 минути. Ако скоростта на печат е по-малка или равна на 30 страници в минута, тогава можете да зададете времето за изчакване само до 60 минути. Задаването на времето на изчакване на ниска стойност намалява консумацията на енергия, но може да увеличи времето за реакция на продукта. Задаването на времето на изчакване на висока стойност запазва бърза скоростта на реакция, но се изразходва повече енергия.

Режим Хибернация

Този продукт притежава работен режим за изключително ниска консумация на енергия, наречен Режим на хибернация. При работа в режим на хибернация всички други системи и устройства се изключват безопасно.

Режимът на хибернация може да бъде активиран по един от следните начини:

Фабрично зададено време на изчакване за активиране на хибернация за този продукт във всички страни или региони

3 дни


Периодът от време, който принтерът изчаква след отпечатването на задание, преди да влезе в режим на хибернация, може да бъде зададен между един час и един месец.

Режим „Изключен“

Ако режимът „Изключен“ на този продукт все пак изразходва малко количество енергия, извадете захранващия кабел от електрическия контакт, за да прекратите напълно потреблението на енергия.

Общо потребление на енергия

Понякога е полезно да се определи общото потребление на енергия. Тъй като се изисква консумацията на енергия да се осигурява във ватова мощност, тя трябва да бъде умножена по времето, което продуктът прекарва във всеки режим, за да се изчисли потреблението на енергия. Общото потребление на енергия е сумата от потреблението на енергия във всеки режим.

Нормативни разпоредби за безжични продукти

Този раздел съдържа нормативна информация, която се отнася само за безжичните модели.

Ако имате съмнение дали Вашият модел е безжичен, отидете на http://support.lexmark.com.

Известие за модулен компонент

Моделите с безжична връзка съдържат един от следните модулни компоненти:

Регулиращ вид/номер на модел на Lexmark LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001
Регулиращ вид/номер на модел на Lexmark LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

За да определите кой модулен компонент е инсталиран във Вашия продукт, вижте етикета на действителния продукт.

Излагане на радиочестотно лъчение

Радиационното излъчване на това устройство е много под ограниченията за радиочестотно излъчване, налагани от ФКС и други регулаторни органи. Между антената и човек трябва да се спазва минимално разстояние от 20 см (8 инча), за да отговаря това устройство на изискванията на ФКС за радио-честотно лъчение и на тези н другите регулаторни органи.

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Този продукт е в съответствие с изискванията за защита на Директива 2014/53/ЕС на Съвета на ЕО относно сближаването и хармонизирането на законодателството на държавите-членки във връзка с радиосъоръженията.

Производителят на този продукт е: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 САЩ. Упълномощен представител: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, УНГАРИЯ. Декларация за съответствие с изискванията на Директивите е налична при поискване от упълномощения представител или може да бъде получена на адрес www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Съвместимостта е обозначена със знака CE:

Маркировката за съвместимост „CE“

Заявление на ЕС и други държави относно работните честотни ленти на радиопредавателя и максимална RF мощност

Този радиопродукт предава по лента с честота 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz) в ЕС. Максималната EIRP изходна мощност, включително усилване на антената, е ≤ 20 dBm.

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Този продукт е в съответствие със защитните изисквания на Директиви 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС и 2011/65/ЕС на Съвета на ЕК, изменени с (ЕС) 2015/863, относно унифицирането и хармонизацията на законодателството на държавите членки относно електромагнитната съвместимост и безопасността на електрическото оборудване, предназначено за използване при някои ограничения на напрежението, и относно ограниченията за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Производителят на този продукт е: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 САЩ. Упълномощен представител: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, УНГАРИЯ. Декларация за съответствие с изискванията на Директивите е налична при поискване от упълномощения представител или може да бъде получена на адрес www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Този продукт удовлетворява ограниченията от Клас А на EN 55022 и EN55032 и изискванията за безопасност на EN 62368-1.

Бележка за радиосмущения

Предупреждение

Това е продукт, който отговаря на изискванията за ограничение на емисии от клас А на EN55022 и EN55032 и изискванията за устойчивост на EN55024. Този продукт не е предназначен за използване в жилищни/битови условия.

Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт може да причини радиосмущения, като в този случай потребителят може да се наложи да вземе адекватни мерки.