Печат

Оформление

Елемент от меню

Описание

Страни

Едностранно*

2-Sided (Двустранно)

Определя дали отпечатването да се извършва от едната страна или и на двете страни на хартията.

Начин на обръщане

Дълга страна*

Къса страна

Определете коя страна на хартията ще бъде свързана при двустранен печат.

Забележка: В зависимост от избраната опция принтерът автоматично задава разделяща позиция за отпечатаната информация така, че страниците от заданието да бъдат правилно свързани.

Празни страници

Отпечатване

Do Not Print (Без печат)*

Отпечатайте празни страници, които са включени в задание за печат.

Сортиране

Off (Изкл.) [1,1,1,2,2,2]*

Вкл. [1,2,1,2,1,2]

Запазва страниците на задание за печат наредени една върху друга в последователност, особено когато печатате множество копия на заданието.

Разделящи листове

Няма*

Между копията

Между задания

Между стран.

Вкарва празни разделящи листове по време на печат.

Източник на разделителен лист

Тава [x] (1*)

Многоф.подав. у-во

Определете източника на хартия за разделящия лист.

Страници на страна

Off (Изкл.)*

2 pages per side (2 страници на страна)

3 pages per side (3 страници на страна)

4 pages per side (4 страници на страна)

6 pages per side (6 страници на страна)

9 pages per side (9 страници на страна)

12 pages per side (12 страници на страна)

16 pages per side (16 страници на страна)

Отпечатване на многостранични изображения на едната страна на лист хартия.

Pages per Side Ordering (Подреждане на страници на една страна)

Хоризонтално*

Хориз., обърн.

Вертикално

Верт., обърн.

Задава позиционирането на многостранични изображения, когато използвате Страници на една страна.

Забележка: Позиционирането зависи от броя на страниците с изображения и тяхната ориентация.

Pages per Side Orientation (Ориентация на страници на една страна)

Auto (Автоматично)*

Пейзаж

Портрет

Задава ориентацията на многостраничен документ, когато използвате Страници на една страна.

Pages per Side Border (Граница на страници на една страна)

Няма*

Солидна

Отпечатва рамка около изображението на всяка страница, когато използвате Страници на една страна.

Копия

1 – 9999 (1*)

Посочете броя копия за всяко задание за печат.

Зона на печат

Нормална*

Цяла страница

Задава зоната за печат върху лист хартия.


Настройка

Елемент от меню

Описание

Език на принтера

PCL Emulation (PCL дубликат)*

PS дубликат

Задайте езика на принтера.

Забележка: Настройването на език на принтера по подразбиране не възпрепятства софтуерна програма да изпраща задания за печат, които използват друг език на принтера.

Изчакване на задание

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Задържа задания за печат, изискващи консумативи, така че заданията, неизискващи липсващите консумативи, да се отпечатат.

Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.

Край задържане

0 – 255 (30*)

Задайте периода от време в секунди, през който принтерът да изчаква за намеса от страна на потребителя, преди да задържи задания, изискващи ресурси, които не са налични, и да продължи да отпечатва други задания в опашката за печат.

Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.

Изтегляне от

RAM*

Диск

Определете къде да се записват всички постоянни ресурси, които се изтеглят на принтера, като например шрифтове и макроси.

Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.

Иконом.ресурси

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Определете как принтерът да работи с изтеглените ресурси, като например шрифтове и макроси, в случай че получи задание, изискващо повече от наличната памет.

Забележки:

  • Когато се настрои на Изкл., принтерът запазва изтеглените ресурси само докато е необходима памет. Ресурсите, свързани с неактивния език на принтера, се изтриват.
  • Когато се настрои на Вкл., принтерът запазва всички изтеглени постоянни ресурси при всяко превключване на езици. Когато е необходимо, принтерът показва съобщения, че паметта е пълна, вместо да изтрие постоянни ресурси.
Ред печат вс.докум.

По азбучен ред*

Първо най-новите

Първо най-старите

Посочете реда, по който задържаните и поверителните задания да се отпечатват, когато е избрана опцията Отпечатване на всички.

Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.


Качество

Елемент от меню

Описание

Разделителна способност на печат

300 dpi

600 dpi*

1200 изобр.Q

2400 изобр.Q

1200 dpi

Задава разделителната способност за текста и изображенията на разпечатката.

Забележка: Разделителната способност се определя в точки на инч или качество на образа.

Усилване на пиксели

Off (Изкл.)*

Шрифтове

Хоризонтално

Вертикално

Двупосочно

Активира повече пиксели за отпечатване в групи за яснота, за да подобрите текста и изображенията.

Плътност на тонера

1 – 10 (8*)

Определете светлостта или тъмнотата на текстовите изображения.

Фотогравюра

Нормална*

Detail (Подробни данни)

Подобрете разпечатката за по-плавни линии с по-остри ръбове.

Яркост

-6 до 6 (0*)

Регулира яркостта на разпечатката.

Контраст

0 – 5 (0*)

Регулира контраста на разпечатката.

Корекция на сивото

Auto (Автоматично)*

Off (Изкл.)

Регулира подобряването на контраста, приложен към изображенията.


Отчитане задан.

Елемент от меню

Описание

Отчитане задан.

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Настройва принтерът да създава дневник на заданията за печат, които получава.

Забележка: Този елемент от менюто се показва само ако е инсталирана флаш памет или твърд диск.

Честота на дневник за отчитане

Ежедневно

Седмично

Monthly (Месечно)*

Посочва колко често принтерът създава файл с дневник.

Действие с дневник в края на честотата

Няма*

Изпращане на текущия дневник по имейл

Изпращане на текущия дневник по имейл и изтриване

Публикуване на текущ дневник

Изпращане на текущия дневник по поща и изтриване

Посочва как принтерът да реагира, когато се надвиши праговата стойност за честота.

Забележка: Стойността, зададена в Accounting Log Frequency (Честота на дневник за отчитане) определя кога се активира това действие.

Действие с дневник при почти пълно

Няма*

Изпращане на текущия дневник по имейл

Изпращане на текущия дневник по имейл и изтриване

Изпращане на най-стар дневник по имейл и изтриване

Публикуване на текущ дневник

Изпращане на текущия дневник по поща и изтриване

Публик. най-стария дневн. и изтриване

Изтриване на текущия дневник

Изтриване на най-стария дневник

Изтриване на всички освен текущия

Изтриване на всички регистрационни файлове

Посочва как принтерът реагира, когато твърдият диск е почти пълен.

Действие с дневник при пълно

Няма*

Изпращане на текущия дневник по имейл и изтриване

Изпращане на най-стар дневник по имейл и изтриване

Изпращане на текущия дневник по поща и изтриване

Публик. най-стария дневн. и изтриване

Изтриване на текущия дневник

Изтриване на най-стария дневник

Изтриване на всички освен текущия

Изтриване на всички регистрационни файлове

Посочва как реагира принтерът, когато използването на твърдия диск достигне максималната граница (100 MB).

URL публик. дневник

Посочва къде принтерът да изпраща дневниците за отчитане на заданията.

Имейл адрес за изпращане на дневници

Посочите имейл адреса, на който принтерът изпраща дневниците за отчитане на заданията.

Префикс за файл с дневник

Посочва префикса за файловете с дневник.

Забележка: Текущото име на хост, дефинирано в меню TCP/IP, се използва като префикс за файловете с дневници по подразбиране.


XPS

Елемент от меню

Описание

Печат на стр. с грешки

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Отпечатва тестова страница, съдържаща информация за грешките.

Минимална ширина на линията

1 – 30 (2*)

Задава минималната ширина на щрих на всяко отпечатано задание в 1200 dpi.


PDF

Елемент от меню

Описание

Scale To Fit (Мащабиране до побиране)

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Мащабира съдържанието на страницата, за да съответства на избрания размер на хартията.

Annotations (Анотации)

Print (Отпечатване)

Do Not Print (Без печат)*

Определя дали да се отпечатват анотации в PDF.

Print PDF Error (Отпечатване на PDF грешка)

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Разрешава отпечатването на PDF грешка.


PostScript

Елемент от меню

Описание

Отпечатване на PS грешка

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Отпечатва една страница, която описва грешката PostScript®.

Забележка: Когато се появи грешка, обработката на заданието спира, принтерът разпечатва съобщение за грешка и останалата част от задание за печат се изчиства.

Минимална ширина на линията

1 – 30 (2*)

Задава минимална ширина на щрих.

Забележка: Задания, отпечатани в 1200 dpi, използват стойността директно.

PS режим на стартиране

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Дезактивирайте файла SysStart.

Приоритет на шрифта

Resident (На устройство)*

От флаш/диск

Установяване на последователността за търсене на шрифт.

Забележки:

  • Resident (На устройство) настройва принтера да търси в неговата памет за искания шрифт, преди да търси във флаш паметта или в твърдия диск на принтера.
  • Flash/Disk (Флаш/диск) настройва принтера да търси във флаш паметта или в твърдия диск на принтера искания шрифт, преди да търси в паметта на принтера.
  • Този елемент от менюто се показва само ако е инсталирана флаш памет или твърд диск.
Край изчакване

Off (Изкл.)

Вкл.* (40 секунди)

Активира времето, през което принтерът да изчаква допълнителни данни, преди да отмени задание за печат.


PCL

Елемент от меню

Описание

Източник на шрифт

Resident (На устройство)*

Диск

Изтегляне

Флаш устройства

Всички

Изберете източника, който съдържа селекцията от шрифтове по подразбиране.

Забележки:

  • Диск и Запис на данни се появяват само когато е инсталиран форматиран, неповреден твърд диск или флаш памет.
  • Изтегляне се появява само ако изтеглените шрифтове съществуват в паметта на принтера.
Име на шрифт

[Списък на наличните шрифтове] (Courier*)

Изберете шрифт от посочения източник на шрифтове.

Набор символи

[Списък на наличния набор символи] (10U PC-8*)

Определете комплекта от символи за всяко име на шрифт.

Забележка: Комплектът от символи е набор от символи от букви и цифри, препинателни знаци и специални символи. Комплектите от символи поддържат различни езици или специфични програми, като например математически символи за научен текст.

Стъпка

0,08 – 100,00 (10,00*)

Посочете стъпката за фиксирани или едноразредни шрифтове.

Забележка: Pitch (Стъпка) се отнася за броя на символите с фиксирано разстояние на хоризонтален инч тип.

Ориентация

Вертикална ориентация*

Пейзаж

Reverse Portrait (Обръщане на вертикална ориентация)

Reverse Landscape (Обръщане на хоризонтална ориентация)

Определете ориентацията на текста и изображенията на страницата.

Редове стр.

1 – 255 (60*)

Определете броя редове текст за всяка страница, отпечатана чрез потока за данни PCL®.

Забележки:

  • Този елемент от менюто задейства вертикалния механизъм, който осигурява отпечатването на избрания брой редове между полетата по подразбиране на страницата.
  • 60 е фабричната настройка по подразбиране в САЩ. 64 е международната фабрична настройка по подразбиране.
PCL5 Minimum Line Width (Минимална ширина на линията PCL5)

1 – 30 (2*)

Задава първоначалната минимална ширина на щрих.

PCLXL Minimum Line Width (Минимална ширина на линията PCLXL)

1 – 30 (2*)

Ширина на A4

198 mm*

203 mm*

Задава ширината на логическата страница при печатане върху хартия с размер A4.

Забележка: Логическата страница е мястото върху физическата страница, на което се отпечатва информацията.

Авт.CR след LF

On (Вкл.)

Off (Изкл.)*

Настройва да връща касетата след контролна команда за подаване на ред.

Забележка: Връщането на касетата е механизъм, който кара принтера да премести позицията на курсора до първата позиция на същия ред.

Авт.LF след CR

On (Вкл.)

Off (Изкл.)*

Настройва принтера да извършва подаване на ред след връщане на касетата след контролна команда.

Повт.номер.тава

Задаване на тава [x]

Конфигурира принтерът да работи с различен драйвер за печат или с приложение по избор, което използва различен набор от задания за източник за заявка на посочен източник на хартия.

Повт.номер.тава

Преглед фабрични настройки

Показва фабричната стойност по подразбиране, зададена за всеки източник на хартия.

Повт.номер.тава

Възст. осн.

Възстановява фабричните настройки по подразбиране за всички задания за тави.

Край на време за печат

Off (Изкл.)

Вкл.* (90 секунди)

Зададете на принтера да завършва задание за печат, след като е бил в режим на готовност за определения период от време.


HTML

Елемент от меню

Описание

Име на шрифт

Times*

Задава шрифта за използване при отпечатване на HTML документи.

Размер шрифт

1 – 255 (12*)

Задава размера на шрифта за използване при отпечатване на HTML документи.

Мащабиране

1 – 400% (100*)

Мащабира HTML документи за печат.

Ориентация

Вертикална ориентация*

Пейзаж

Задайте ориентацията на страницата за HTML документи.

Размер поле

8 - 255 mm (19*)

Задайте поле на страницата за HTML документи.

Фонове

Без печат

Print (Отпечатване)*

Отпечатва фонова информация или графики в HTML документи.


Изображение

Елемент от меню

Описание

Авт.побиране

Вкл.

Изкл.*

Изберете най-добрия наличен размер на хартията и ориентация на настройката за дадено изображение.

Забележка: Когато е зададен на Вкл., този елемент от менюто заменя настройките за мащабиране и ориентация за изображението.

Инверсия

Изкл.*

Вкл.

Инвертирани двутонни монохромни изображения.

Забележка: Това меню не се прилага за GIF или JPEG формати на изображенията.

Мащабиране

Фиксир.горе вляво

Най-добро побиране*

Фиксир.в център

Побир.шир./вис.

Побир.височ.

Побир.ширина

Коригира изображението, за да се вмести в зоната за печат.

Забележка: Когато Автоматично побиране е зададена като Вкл., Мащабиране автоматично се задава като Най-добро побиране.

Ориентация

Вертикална ориентация*

Пейзаж

Reverse Portrait (Обръщане на вертикална ориентация)

Reverse Landscape (Обръщане на хоризонтална ориентация)

Определете ориентацията на текста и изображенията на страницата.