Защита

Методи за влизане

Управление на разрешения

Елемент от меню

Описание

Достъп до функции

Промяна на адресен указател

Управление на бързи команди

Създаване на профили

Manage Bookmarks (Управление на маркери)

Печатане от флаш устройство

Достъп до задържани задания

Използване на профили

Отмяна на задания в устройството

Смяна на език

Протокол за интернет печат (IPP)

B/W Print (Черно-бял печат)

Мрежова папка – сканиране

Контролира достъпа до функциите на принтера.

Административни менюта

Security Menu (Меню за сигурност)

Network/Ports Menu (Меню мрежа/портове)

Меню „Хартия“

Меню Reports (Отчети)

Function Configuration Menus (Менюта конфигуриране на функция)

Меню Supplies (Консумативи)

Меню на допълнителна карта

SE меню

Menu Device (Меню устройство)

Контролира достъпа до настройките за менюто на принтера.

Управление на устройство

Външно управление

Актуализации на фърмуера

Apps Configuration (Конфигуриране на приложения)

Достъп до Embedded Web Server

Import/Export All Settings (Импортиране/експортиране на всички настройки)

Изтр. при неизправност

Контролира достъпа до опциите за управление на принтера.

Приложения

New Apps (Нови приложения)

Слайдшоу

Смяна на тапета

Екранна защита

Еко-настройки

Контролира достъпа до приложенията на принтера.


Local Accounts (Локални акаунти)

Елемент от меню

Описание

Manage Groups/Permissions (Управление на групи/разрешения)

Показване на списък на всички запаметени групи в принтера.

Add User (Добавяне на потребител)

User Name/Password (Потребителско име/парола)

Потребителско име

Парола

ПИН

Създайте локални акаунти и посочете техния достъп до функциите на принтера, административните менюта, опциите за управление на примера и приложенията.


Методи за влизане по подразбиране

Забележка: Това меню се появява само когато конфигурирате настройките в менюто Локални акаунти.

Елемент от меню

Описание

Control Panel (Контролен панел)

User Name/Password (Потребителско име/парола)

Потребителско име

Парола

ПИН

HELIOS LDAP

Kerberos

Посочва метода за влизане по подразбиране за достъп до контролния панел.

Browser (Браузър)

User Name/Password (Потребителско име/парола)

Потребителско име

Парола

ПИН

HELIOS LDAP

Kerberos

Посочва метода за влизане по подразбиране за достъп до браузъра.


Планиране на USB устройства

Елемент от меню

Описание

Schedules (Планове)

Add New Schedule (Добавяне на нов график)

Планира достъп до предния USB порт.


Днев.пров.защ.

Елемент от меню

Описание

Вкл.проверка

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Записва събитията в сигурен дневник на проверките и дистанционен системен регистър (syslog).

Вкл.външ.Syslog

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Изпраща дневник на проверки до дистанционен сървър.

Външ.Syslog сърв.

Определя сървъра на дистанционния системен регистър.

Външ.Syslog порт

1 – 65535 (514*)

Определя порта на дистанционния системен регистър.

Външ.Syslog метод

Normal UDP (Нормален UDP)*

Stunnel

Определя метода, чрез който системният регистър изпраща регистрирани събития до дистанционен сървър.

Външ.Syslog съоръж.

0 - Kernel Messages (Основни съобщения)

1 - User-Level Messages (Съобщения ниво – потребител)

2 - Mail System (Система за имейл)

3 - System Daemons (Системни демони)

4 – Security/Authorization Messages (Съобщения за защита/оторизация)*

5 – Messages Generated Internally by Syslogs (Съобщения, генерирани вътрешно от системния регистър)

6 – Line Printer Subsystem (Подсистема линеен принтер)

7- Network News Subsystem (Подсистема мрежови новини)

8 - UUCP Subsystem (Подсистема UUCP)

9 - Clock Daemon (Часовников демон)

10 – Security/Authorization Messages (Съобщения за защита/оторизация)

11 - FTP Daemon (FTP демон)

12 – NTP Subsystem (Подсистема NTP)

13 – Log Audit (Проверка на дневника)

14 – Log Alert (Сигнал за дневник)

15 - Clock Daemon (Часовников демон)

16 – Local Use 0 (local0) (Местно, използвай 0 (местно0)

17 – Local Use 1 (local1) (Местно, използвай 1 (местно1)

18 – Local Use 2 (local2) (Местно, използвай 2 (местно2)

19 – Local Use 3 (local3) (Местно, използвай 3 (местно3)

20 – Local Use 4 (local4) (Местно, използвай 4 (местно4)

21 – Local Use 5 (local5) (Местно, използвай 5 (местно5)

22 – Local Use 6 (local6) (Местно, използвай 6 (местно6)

23 – Local Use 7 (local7) (Местно, използвай 7 (местно7)

Определя код на устройството, което принтерът използва при изпращане на събития от дневника до дистанционен сървър.

Сериозност на събития, които да се записват в дневника

0 - Emergency (Спешно)

1 - Alert (Внимание)

2 - Critical (Критично)

3 - Error (Грешка)

4 – Warning (Предупреждение)*

5 - Notice (Известие)

6 - Informational (Информационно)

7 - Debug (Отстраняване на грешки)

Определя границата за приоритетно ниво за регистриране на съобщения и събития.

Remote Syslog Non-Logged Events (Събития, незаписани в дневника на дистанционния системен регистър)

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Изпраща всички събития, независимо от нивото на тежест, до дистанционния сървър.

Admin’s E-mail Address (Имейл адрес на администратора)

Изпраща известие по имейл за регистрираните събития до администратора.

E-mail Log Cleared Alert (Имейл сигнал за изтрит дневник)

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Изпраща известие по имейл до администратора при изтриване на запис от дневника.

E-mail Log Wrapped Alert (Имейл сигнал за запис върху дневник)

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Изпраща известие по имейл до администратора, когато дневникът се запълни и започне да презаписва върху най-старите записи.

Log Full Behavior (Поведение при пълен дневник)

Wrap Over Older Entries (Пренасяне на най-старите записи)*

E-mail Log Then Delete All Entries (Изпращане на дневника по имейл и изтриване на всички записи)

Решава проблемите със съхранението, когато дневникът запълни разпределената му памет.

E-mail % Full Alert (Сигнал за пълна имейл кутия %)

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Изпраща известие по имейл до администратора, когато дневникът запълни разпределената му памет.

% Full Alert Level (Ниво на сигнал за % пълна памет)

1 – 99 (90*)

E-mail Log Exported Alert (Имейл сигнал за експортиран дневник)

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Изпраща известие по имейл до администратора при експортиране на дневник.

E-mail Log Settings Changed Alert (Имейл сигнал за променени настройки на дневник)

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Изпраща известие по имейл до администратора при задаване на Enable Audit (Разрешаване на проверка).

Log Line Endings (Окончателни записи)

LF (\n)*

CR (\r)

CRLF (\r\n)

Определя как файлът от регистър прекратява края на всеки ред.

Digitally Sign Exports (Цифров подпис на експорта)

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Добавя цифров подпис към всеки експортиран файл от регистъра.

Clear Log (Изчистване на дневник)

Изтрива всички дневници от проверки.

Днев.експорт

Syslog (RFC 5424) (Системен регистър (RFC 5424)

Syslog (RFC 3164) (Системен регистър (RFC 3164)

CSV (Стойности, разделени със запетая)

Експортира регистър за сигурност до флаш устройство.


Ограничения за вход

Елемент от меню

Описание

Неуспешни опити за вход

1 – 10 (3*)

Задава броя неуспешни опити за влизане, преди потребителят да бъде блокиран.

Недостатъчно време

1–60 minutes (5*) (1 – 60 минути (5*)

Задава времевата рамка между неуспешните опити за влизане, преди потребителят да бъде блокиран.

Време за заключване

1–60 minutes (5*) (1 – 60 минути (5*)

Задава времето за заключване.

Web Login Timeout (Край на време за уеб влизане)

1–120 minutes (10*) (1 – 120 минути (10*)

Задава закъснението за дистанционно влизане, преди потребителят да бъде изключен автоматично.


Настройка на поверителен печат

Елемент от меню

Описание

Макс. невалидни PIN кодове

2–10

Задава броя пъти за въвеждане на невалиден PIN.

Забележки:

  • Стойност нула изключва тази настройка.
  • Когато се достигне лимитът, заданията за печат за това потребителско име и PIN се изтриват.
Срок на поверително задание

Изкл.*

1 Hour (1 час)

4 Hours (4 часа)

24 Hours (24 часа)

1 Week (1 седмица)

Задава времето на изтичане за поверителни задания за печат.

Забележки:

  • Ако този елемент от менюто се смени, докато поверителните задания се намират в паметта или твърдия диск на принтера, срокът за тези задания не се променя на новата стойност по подразбиране.
  • Ако принтерът се изключи, тогава всички поверителни задания, задържани в паметта на принтера, се изтриват.
Повтаряне на срока на задание

Изкл.*

1 Hour (1 час)

4 Hours (4 часа)

24 Hours (24 часа)

1 Week (1 седмица)

Задава срока за заданието за печат, което желаете да повторите.

Потвърждаване на крайния срок на задание

Изкл.*

1 Hour (1 час)

4 Hours (4 часа)

24 Hours (24 часа)

1 Week (1 седмица)

Задава срока, през който принтерът отпечатва копие за потребителя, за да провери качеството му, преди да отпечата останалите копия.

Резервиране на срока на задание

Изкл.*

1 Hour (1 час)

4 Hours (4 часа)

24 Hours (24 часа)

1 Week (1 седмица)

Конфигуриране на срока, през който принтерът съхранява задания за печат за отпечатване, по-късно.

Require All Jobs to be Held (Изискване всички задания да бъдат задържани)

Изкл.*

Вкл.

Настройва принтера да задържи всички задания за печат.

Запазване на дублирани документи

Изкл.*

Вкл.

Конфигуриране на принтера да отпечатва други документи със същото име на файл, без да презаписва задания за печат.


Кодиране диск

Забележка: Това меню се показва само когато е инсталиран твърд диск.

Елемент от меню

Описание

Състояние

Enabled (Разрешено)

Disabled (Забранено)

Разрешаване на шифроване на диск.

Започва шифроване

Изтр. временни файлове

Елемент от меню

Описание

Stored in onboard memory (Съхранени в паметта на машината)

Изкл.*

Вкл.

Изтрива всички файлове, съхранени в паметта на принтера.


Решения за настройки на LDAP

Елемент от меню

Описание

Следване на LDAP препращания

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Търсене в различните сървъри в домейна на профили на потребители, които са влезнали.

Удостоверяване на LDAP сертификат

Yes (Да)

No (Не)*

Активиране на проверка на LDAP сертификати.


Управление на мобилни услуги

Използвайте

За да

AirPrint

Печат

Scan (Сканиране)

Факс

Активира функции в софтуера на AirPrint.


Разни

Елемент от меню

Описание

Защитени функции

Show (Показване)*

Скриване

Показва всички функции, които „Контрол на достъп до функции (FAC)“ защитава независимо от разрешението за сигурност, което потребителя има.

Забележка: Hide (Скриване) показва само защитени с FAC функции, до които има достъп потребителят.

Разрешение за отпечатване

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Оставя потребителя да влезе преди печат.

Влизане по подразбиране в „Разрешение за печат“

User Name/Password (Потребителско име/парола)*

Потребителско име

Задава влизането по подразбиране в Print Permission (Разрешение за отпечатване).

Security Reset Jumper (Джъмпер за нулиране на защитата)

Enable “Guest” access (Разрешаване на достъп на „Гост“)*

No Effect (Няма ефект)

Посочете потребителски достъп до принтера.

Забележки:

  • Джъмперът е разположен до иконата за заключване на контролерната платка.
  • Enable “Guest” access (Разрешаване на достъп на „Гост“) предоставя на всички лица достъп до всички аспекти на принтера.
  • No Effect (Няма ефект) може да направи достъпа до принтера невъзможен, когато няма достъпна задължителна информация за защита.
Minimum Password Length (Минимална дължина на паролата)

0 – 32

Посочете дължината на паролата.