Отчети

Стр. с настр. на меню

Елемент от меню

Описание

Стр. с настр. на меню

Отпечатване на отчет, който съдържа менютата на принтера.


Устройство

Елемент от меню

Описание

Информация за устройството

Отпечатване на отчет, съдържащ информация за принтера.

Статистики за устройството

Отпечатване на отчет за използването на принтера и статуса на консумативите.

Списък профили

Отпечатване на списък с профили, съхранени в принтера.

Отчет за актив

Отпечатайте доклад, който съдържа серийния номер на принтера и името на модела.


Печат

Елемент от меню

Описание

Шрифт печат

PCL шрифтове

PS шрифтове

Печатни мостри и информация за наличните шрифтове за всеки език на принтера.

Демо печат

Демо стр.

Отпечатайте страница, която показва възможностите на принтера и поддържаните решения.

Печат указател

Отпечатва ресурсите, които са съхранени във флаш устройството или твърдия диск на принтера.

Забележка: Този елемент от менюто се показва само при инсталирано флаш устройство или твърд диск на принтера.


Мрежа

Елемент от меню

Описание

Страница за настройка на мрежата

Отпечатване на страница, показваща конфигурираната мрежа и безжичните настройки по принтера.

Забележка: Елементът на това меню е наличен само в мрежовите принтери или принтери, свързани със сървърите за печат.

Свързани клиенти чрез Wi-Fi Direct

Отпечатване на страница със списък на устройствата, които са свързани към принтера чрез Wi-Fi Direct.

Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Разрешаване на Wi-Fi Direct е зададено на Вкл.