Преместване на принтера

Преместване на принтера в друго местоположение

стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Ако принтерът тежи повече от 20 кг (44 фунта), тогава за безопасното му пренасяне могат да са необходими двама или повече човека.
стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.
стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Следвайте указанията по-долу при преместване на принтера, за да избегнете нараняване или повреда на принтера:
Забележка: Щети по принтера, които са причинени от неправилно преместване, не се покриват от гаранцията на принтера.

Транспортиране на принтера

За инструкции за изпращане отидете на http://support.lexmark.com или се свържете с поддръжка на клиенти.