Мрежа/портове

Преглед на мрежата

Елемент от меню

Описание

Active Adapter (Активен адаптер)

Auto (Автоматично)*

Стандартна мрежа

Безжично

Посочете типа мрежова връзка.

Забележка: Wireless (Безжично) е налично само при принтери, които са свързани към безжична мрежа.

Network Status (Състояние на мрежата)

Показва състоянието на свързване на мрежата на принтера.

Display Network Status on Printer (Показване на състоянието на мрежата на принтера)

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Показва състоянието на мрежата на дисплея.

Скорост, дуплекс

Показва скоростта на текущата активна мрежова карта.

IPv4

Показва IPv4 адреса.

All IPv6 Addresses (Всички IPv6 адреси)

Показва всички IPv6 адреси.

Рестартиране на сървъра за печат

Нулира всички активни мрежови свързвания към принтера.

Забележка: Тази настройка премахва всички настройки за мрежова конфигурация.

Таймаут на задача в мрежата

Off (Изкл.)

On (Вкл.)* (90 секунди)

Задава времето, преди принтерът да анулира мрежово задание за печат.

Разделителна страница

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Отпечатване на разделителна страница.

Активиране на мрежови връзки

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Разрешете на принтера да се свърже с мрежа.

Разрешаване на LLDP

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Разрешете Link Layer Discovery Protocol (LLDP) в принтера.


Безжично

Забележка: Това меню е налично само при принтери, свързани с Wi-Fi мрежа или принтери, които имат безжичен мрежов адаптер.

Елемент от меню

Описание

Setup Using Mobile App (Конфигуриране чрез използване на мобилно приложение)

Конфигурира безжичната връзка чрез използване на Lexmark Mobile Assistant.

Setup On Printer Panel (Конфигуриране на панела на принтера)

Избор на мрежа

Прибавяне на Wi-Fi мрежа

Мрежово име

Network Mode (Мрежов режим) (Infrastructure (Инфраструктура)*)

Wireless Security Mode (Режим на безжична защита) (Disabled (Дезактивиран)*)

Конфигурира безжичната връзка с помощта на контролния панел.

Wi-Fi Protected Setup

Метод с натискане на стартов бутон

Метод за стартиране с PIN

Установете Wi-Fi мрежа и активирайте мрежовата защита.

Активирайте Wi-Fi Direct

On (Вкл.)

Off (Изкл.)*

Активира устройства с Wi-Fi Direct за връзка с принтера.

Съвместимост

802.11b/g/n (2,4 GHz)

802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)*

802.11a/n/ac (5 GHz)

Определете стандарт за Wi-Fi мрежата.

Режим безжична защита

Disabled (Забранено)*

WEP

WPA2/WPA – персонален

WPA2 – персонален

802.1x – RADIUS

Задайте режима на защита при свързване на принтера с Wi-Fi устройства.

IPv4

Enable DHCP (Разрешаване на DHCP) (On (Вкл.)*)

Set Static IP Address (Задава статичен IP адрес)

Конфигурира IPv4 настройките.

IPv6

Enable IPv6 (Разрешаване на IPv6) (On (Вкл.)*)

Enable DHCPv6 (Разрешаване на IPv6) (Off (Изкл.)*)

Stateless Address Autoconfiguration (Сателитен адрес за автоматично конфигуриране) (On (Вкл.)*)

Адрес на DNS сървър

Ръчно зададен IPv6 адрес

Ръчно зададен IPv6 маршрутизатор

Префикс на адреса (64*)

All IPv6 Addresses (Всички IPv6 адреси)

All IPv6 Router Addresses (Всички IPv6 адреси на маршрутизатори)

Конфигурира IPv6 настройките.

Network Address (Мрежов адрес)

Определя мрежовия адрес.

PCL SmartSwitch

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Задава на принтера автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера.

Забележка: Когато тази настройка е дезактивирана, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Setup (Настройка).

PS SmartSwitch

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Задава на принтера автоматично да превключва на „PostScript дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера.

Забележка: Когато тази настройка е дезактивирана, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Setup (Настройка).

Буфер.задание

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Съхранява временно задания за печат на твърдия диск преди печатане.

Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.

Mac Binary PS (Бинарен PS на Mac)

Auto (Автоматично)*

On (Вкл.)

Off (Изкл.)

Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh.

Забележки:

  • Вкл. обработва необработени бинарни PostScript задания за печат.
  • Изкл. филтрира заданията за печат чрез стандартния протокол.

Ethernet

Елемент от меню

Описание

Network Speed (Мрежова скорост)

Показва скоростта на активен мрежов адаптер.

IPv4

Enable DHCP (Разрешаване на DHCP)

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Активира протокол за конфигуриране на динамичен хост (DHCP).

Забележка: DHCP е стандартен протокол, който позволява на сървъра динамично да разпространява IP адреси и информация за конфигуриране на клиентите.

IPv4

Set Static IP Address (Задава статичен IP адрес)

IP Address (IP адрес)

Netmask (Маска на мрежата)

Gateway (Шлюз)

Задайте статичния IP адрес на Вашия принтер.

IPv6

Enable IPv6 (Разрешаване на IPv6)

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Активиране на IPv6 в принтера.

IPv6

Enable DHCPv6 (Разрешаване на IPv6)

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Активиране на DHCPv6 в принтера.

IPv6

Stateless Address Autoconfiguration (Сателитен адрес за автоматично конфигуриране)

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Задава на мрежовия адаптер да приеме автоматично въвеждане на конфигурация за IPv6 адрес, предоставена от рутър.

IPv6

Адрес на DNS сървър

Посочва адреса на DNS сървъра.

IPv6

Ръчно зададен IPv6 адрес

Задава IPv6 адреса.

IPv6

Ръчно зададен IPv6 маршрутизатор

Задава IPv6 адреса.

IPv6

Address Prefix (Префикс на адреса)

0 – 128 (64*)

Посочва префикса за адреса.

IPv6

All IPv6 Addresses (Всички IPv6 адреси)

Показва всички IPv6 адреси.

IPv6

All IPv6 Router Addresses (Всички IPv6 адреси на маршрутизатори)

Показва всички адреси на IPv6 рутер.

Network Address (Мрежов адрес)

UAA

LAA

Показва адресите на принтера за контрол на достъпа на печатни носители (MAC): Локално зададен адрес (LAA) и универсално зададен адрес (UAA).

Забележка: Може да промените ръчно LAA на принтера.

PCL SmartSwitch

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Задава на принтера автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера.

Забележка: Ако PCL SmartSwitch е изключен, тогава принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Конфигуриране.

PS SmartSwitch

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Задава на принтера автоматично да превключва на „PS дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера.

Забележка: Ако PS SmartSwitch е изключен, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Конфигуриране.

Буфер.задание

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Съхранява временно задания за печат на твърдия диск на принтера преди отпечатване.

Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.

Mac Binary PS (Бинарен PS на Mac)

Auto (Автоматично)*

On (Вкл.)

Off (Изкл.)

Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh.

Забележки:

  • Вкл. обработва необработени бинарни PostScript задания за печат.
  • Изкл. филтрира заданията за печат чрез стандартния протокол.
Energy Efficient Ethernet (Енергийно-ефективен Ethernet)

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Намалява консумацията на енергия, когато принтерът не получава данни от Ethernet мрежа.


TCP/IP

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или принтерите, свързани към сървърите за печат.

Елемент от меню

Описание

Задаване на име на хост

Задайте текущото TCP/IP име на хост.

Име на домейна

Задава името на домейна.

Позволява на DHCP/BOOTP да актуализира NTP сървър

On (Вкл.)*

Off (Изкл.)

Позволява на DHCP и BOOTP клиентите да актуализират NTP настройките на принтера.

Няма име на конфигурация

Посочва име на услуга за нулева мрежова конфигурация.

Разрешаване на автоматичен IP

On (Вкл.)*

Off (Изкл.)

Автоматично задаване на IP адрес.

Адрес на DNS сървър

Посочва адреса на настоящия сървър на Системата от домейн имена (DNS).

Архивиране на адреса на DNS сървъра

Посочва адреса на резервния DNS сървър.

Архивиране на адрес 2 на DNS сървъра
Архивиране на адрес 3 на DNS сървъра
Последователност за търсене на домейни

Посочва списък с имена на домейни за локализиране на принтера и неговите ресурси, които се намират в различни домейни на мрежата.

Разрешаване на DDNS

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Актуализиране на динамичните настройки на DNS.

DDNS TTL

300 – 31 536 000 секунди (3600*)

Посочва текущите настройки на DDNS.

TTL (Time-to-live) по подразбиране

5 – 254 секунди (254*)

Време за обновяване на DDNS

300 – 31 536 000 секунди (604 800*)

Разрешаване на mDNS

On (Вкл.)*

Off (Изкл.)

Актуализира мултикаст настройките на DNS.

Адрес на WINS сървър

Посочва адрес на сървъра за Windows Internet Name Service (WINS).

Разрешаване на BOOTP

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Позволява BOOTP да зададе IP адрес на принтера.

Ограничен списък със сървъри

Посочва IP адрес за TCP връзки.

Забележки:

  • Използвайте запетая за отделяне на всеки IP адрес.
  • Можете да добавите до 50 IP адреса.
Опции „Списък с ограничени сървъри“

Блокира всички портове*

Блокира само отпечатване

Блокира само отпечатване и HTTP

Посочва как IP адресите в списъка могат да имат достъп до функционалността на принтера.

MTU

256 – 1500 (1500*)

Посочва параметър на максимална единица на предаване (MTU) за TCP връзки.

Raw порт за отпечатване

1 – 65535 (9100*)

Посочва номер на raw порт за принтери, свързани в мрежа.

Максимална скорост на изходящия трафик

Disabled (Забранено)*

Enabled (Разрешено)

100 – 1 000 000 (100 000*)

Активира максимална скорост на предаване на принтера.

Enable TLSv1.0 (Активиране на TLSv1.0)

On (Вкл.)*

Off (Изкл.)

Активиране на протокол TLSv1.0.

Enable TLSv1.1 (Активиране на TLSv1.1)

On (Вкл.)*

Off (Изкл.)

Активиране на протокол TLSv1.1.

SSL Cipher List (Списък с шифри SSL)

Посочва алгоритмите с шифри за използване за SSL или TLS връзките.


SNMP

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню

Описание

SNMP Versions 1 and 2c (SNMP протокол за управление на опростена мрежа версии 1 и 2c)

Enabled (Разрешено)

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Разрешаване на SNMP

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Enable PPM MIB (Активирай PPM MIB)

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

SNMP група

Конфигурирайте Протокол за управление на опростена мрежа (SNMP) версии 1 и 2c, за да инсталирате драйвери и приложения за печат.

SNMP версия 3

Enabled (Разрешено)

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Име на контекст

Set Read/Write Credentials (Задаване на данни за четене/запис)

Потребителско име

Парола за удостоверяване

Парола за поверителност

Set Read-only Credentials (Задаване на данни само за четене)

Потребителско име

Парола за удостоверяване

Парола за поверителност

Authentication Hash (Удостоверяване на хеширане)

MD5

SHA1*

Minimum Authentication Level (Минимално ниво за удостоверяване)

Няма удостоверяване, няма поверителност

Удостоверяване, няма поверителност

Удостоверяване, поверителност*

Privacy Algorithm (Алгоритъм за поверителност)

DES

AES-128*

Конфигурирайте SNMP версия 3, за да инсталирате и обновявате защитата на принтера.


IPSec

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню

Описание

Активиране на IPSec

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Активира защита на интернет протокол (IPSec).

Базова конфигурация

По подразбиране*

Съвместимост

Защитено

Задава базовата конфигурация на IPSec.

Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Активиране на IPSec е зададено на Вкл.

DH (Diffie-Hellman) Group Proposal (Предложение на група DH (Diffie-Hellman Group)

modp 2048 (14)*

modp3072 (15)

modp4096 (16)

modp6144 (17)

Задава базовата конфигурация на IPSec.

Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Базова конфигурация е зададена на Съвместимост.

Предложен метод за шифроване

3DES

AES*

Задава метода на шифроване.

Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Базова конфигурация е зададена на Съвместимост.

Предложен метод за удостоверяване

SHA1

SHA256*

SHA512

Задава метода на удостоверяване.

Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Базова конфигурация е зададена на Съвместимост.

IKE SA Lifetime (Hours) (IKE SA работен ресурс (часове)

1

2

4

8

24*

Посочете срок на IKE SA.

Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Базова конфигурация е зададена на Защитена.

IPSec SA Lifetime (Hours) (IPSec SA работен ресурс (часове)

1

2

4

8*

24

Посочете срок на IPSec SA.

Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Базова конфигурация е зададена на Защитена.

IPSec сертификат на устройство

Посочва сертификат на IPSec.

Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Активиране на IPSec е зададено на Вкл.

Връзки, удостоверени с предварително споделен ключ

Хост [x]

Конфигурира удостоверените връзки на принтера.

Забележка: Тези елементи от менюто се появяват само когато Активиране на IPSec е зададено на Вкл.

Връзки, удостоверени със сертификат

Хост [x] Адрес[/подмрежа]


802.1x

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню

Описание

Активен

Изкл.*

Вкл.

Позволява на принтера да се присъедини към мрежи, които изискват удостоверяване преди разрешаване на достъп.


Конфигуриране на LPD

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню

Описание

LPD таймаут

0–65535 seconds (90*) (0 – 65 535 секунди (90*)

Задава стойността за таймаут, за да спре сървъра Line Printer Daemon (LPD) от неопределено изчакване за висящи или невалидни задания за печат.

Разделителна страница при протокола LPD

Изкл.*

Вкл.

Отпечатване на разделителна страница за всички задания за печат за LPD.

Забележка: Разделителната страница е първата страница на дадено задание за печат, използвана за отделяне на заданията за печат и за идентифициране на автора на заявката на заданието за печат.

Страница за край при протокола LPD

Изкл.*

Вкл.

Отпечатване на страница за край за всички задания за печат за LPD.

Забележка: Страницата за край е последната страница на заданието за печат.

Преобразуване на символа за връщане на каретката при протокола LPD

Изкл.*

Вкл.

Активира преобразуването при връщане на касетата.

Забележка: Връщането на касетата е механизъм, който кара принтера да премести позицията на курсора до първата позиция на същия ред.


Настройки на HTTP/FTP

Елемент от меню

Описание

Разрешаване на HTTP сървър

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Достъп до вградения уебсървър да наблюдава и управлява принтера.

Разрешаване на HTTPS

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Разрешава Защитен протокол за прехвърляне на хипертекст (HTTPS) за криптиране на данни, които се прехвърлят към и от сървър за печат.

Force HTTPS Connections (Принудителни HTTPS връзки)

On (Вкл.)

Off (Изкл.)*

Принуждава принтера да използва HTTPS връзки.

Разрешаване на FTP/TFTP

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Изпраща файлове с помощта на FTP/TFTP.

Локални домейни

Задайте имената на домейните за сървърите HTTP и FTP.

IP адрес на прокси сървър за HTTP

Конфигуриране на настройките на HTTP и FTP сървъра.

IP адрес на прокси сървър за FTP
IP порт по подразбиране за HTTP
HTTPS сертификат на устройство
IP порт по подразбиране за FTP
Време за изчакване на HTTP/FTP заявки

1 – 299 (30*)

Задайте необходимото време преди връзката на сървъра да спре.

Нови опити за HTTP/FTP заявки

1 – 299 (3*)

Задаване на броя на повторни опити за свързване към HTTP/FTP сървъра.


USB

Елемент от меню

Описание

PCL SmartSwitch

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Задава принтерът автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато полученото от USB порт задание за печат го изисква, без значение от езика на принтера по подразбиране.

Забележка: Когато тази настройка е дезактивирана, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Setup (Настройка).

PS SmartSwitch

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Задава принтерът да превключва на PostScript емулация, когато полученото от USB порт задание за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера.

Забележка: Когато тази настройка е дезактивирана, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Setup (Настройка).

Буфер.задание

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Съхранява временно задания на твърдия диск преди отпечатване.

Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.

Mac Binary PS (Бинарен PS на Mac)

Auto (Автоматично)*

On (Вкл.)

Off (Изкл.)

Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh.

Забележки:

  • Auto (Автоматично) обработва задания за печат от компютрите, като използва операционна система Windows или Macintosh.
  • Off (Изкл.) филтрира PostScript заданията за печат чрез стандартния протокол.
Активиране на USB порт

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Активиране на предния порт за USB устройство.


Ограничаване на външен достъп до мрежата

Елемент от меню

Описание

Ограничаване на външен достъп до мрежата

Изкл.*

Вкл.

Ограничаване на достъпа до места в мрежата.

Външен мрежов адрес

Посочване на мрежовите адреси с ограничен достъп.

Имейл адрес за известия

Посочване на имейл адреса, на който да се изпращат известия за вписани събития.

Честота на PING

1-300 (10*)

Посочване на интервала за заявки към мрежата в секунди.

Тема

Посочете темата и съобщението на имейла за уведомяване.

Съобщение


Wi-Fi Direct

Забележка: Това меню се появява само когато директна Wi-Fi мрежа е активната мрежа.

Елемент от меню

Описание

SSID

Определя идентификатора на набор от услуги (SSID) на Wi-Fi мрежата.

Предпочитан номер на канал

Автоматично

1 – 11 (6*)

Показва PSK на страница за настройка на мрежа.

Задаване на PSK

Задава предварително споделения ключ (PSK) за удостоверяване и потвърждаване на потребителите на Wi-Fi връзка.

Show PSK on Setup Page (Показване на PSK на страницата за конфигуриране)

Изкл.

Вкл.*

Показва PSK на страница за настройка на мрежа.

Group Owner IP Address (Собственик на група на IP адрес)

Определя IP адреса на собственика на групата.

Auto-Accept Push Button Requests (Бутони за автоматични искания)

Изкл.*

Вкл.

Приема автоматично искания за свързване към мрежа.

Забележка: Автоматичното приемане на клиенти не е защитено.