Засядане на хартия във врата A

 1. Отстранете тавата.

 2. Отворете вратичка А.

 3. Отстранете касетата с тонер.

 4. Отстранете модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.
  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.
 5. Отстранете заседналата хартия.

  икона за повишено внимание за гореща повърхност ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.
  Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.
 6. Вкарайте модула за изображения.

  Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.
 7. Вкарайте касетата с тонер.

  Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.
 8. Затворете вратичка А.

 9. Поставете тавата.