Устройство

Предпочитания

Елемент от меню

Описание

Display Language (Език на дисплея)

[Списък с езици]

Зададете езика на текста, който се появява на дисплея.

Country/Region (Държава/Регион)

[List of countries or regions] (Списък с държави и региони)

Идентифицирайте държавата или региона, където принтерът е конфигуриран да работи.

Run initial setup (Стартиране на първоначални настройки)

On (Вкл.)

Off (Изкл.)*

Изпълните съветника за конфигуриране.

Keyboard (Клавиатура)

Keyboard Type (Вид клавиатура)

[Списък с езици]

Изберете език като тип клавиатура.

Забележка: Всичките стойности за Keyboard Type (вид клавиатура) могат да не се появят или могат да изискват специален хардуер, за да се появят.

Displayed information (Показвана информация)

Текст на дисплея 1 [IP адрес*]

Текст на дисплея 2 [Дата/Час*]

Custom Text 1 (Персонализиран текст 1)

Custom Text 2 (Персонализиран текст 2)

Посочете информацията, която да се появява на началния екран.

Date and Time (Дата и час)

Configure (Конфигуриране)

Current Date and Time (Текущи дата и час)

Manually Set Date and Time (Ръчно задаване на дата и час)

Формат на датата [ММ-ДД-ГГГГ*]

Времеви формат[12-часов, предиобед/следобед*]

Часова зона [Северноамериканско източно време*]

Конфигуриране на датата и часа на принтера.

Date and Time (Дата и час)

NTP (Network Time Protocol)

Разрешаване на NTP [Вкл.*]

NTP Server (NTP сървър)

Enable Authentication (Разрешаване на удостоверяване)

Конфигурира настройките за Network Time Protocol (NTP).

Забележка: Когато Enable Authentication (Разрешаване на удостоверяване) е зададено на MD5 key (MD5 ключ), се показват Key ID (ИД клавиш) и Password (Парола).

Paper Sizes (Размери на хартия)

U.S. (САЩ)*

Metric (Метрични)

Определите единицата за измерване на размери хартия.

Забележка: Страната или регионът, избрани в съветника за първоначално конфигуриране, определя първоначалната настройка за размер на хартия.

Screen Brightness (Яркост на екран)

20 – 100% (100*)

Регулира яркостта на дисплея.

Flash Drive Access (Достъп до флаш устройство)

Enabled (Разрешено)*

Disabled (Забранено)

Позволява достъп до флаш устройството.

Screen Timeout (Време за изчакване на екрана)

5 – 300 секунди (60*)

Задайте времето за режим на готовност в секунди, преди на дисплея да бъде изведен началният екран или преди принтерът автоматично да изключи акаунт на потребител.


Еко-режим

Елемент от меню

Описание

Отпечатване

Страни

Едностранно*

2-Sided (Двустранно)

Определя дали отпечатването да се извършва от едната страна или и на двете страни на хартията.

Отпечатване

Страници на страна

Off (Изкл.)*

2 pages per side (2 страници на страна)

3 pages per side (3 страници на страна)

4 pages per side (4 страници на страна)

6 pages per side (6 страници на страна)

9 pages per side (9 страници на страна)

12 pages per side (12 страници на страна)

16 pages per side (16 страници на страна)

Отпечатване на многостранични изображения на едната страна на лист хартия.

Отпечатване

Плътност на тонера

1 – 10 (8*)

Определете светлостта или тъмнотата на текстовите изображения.


Панел Remote Operator (Дистанционен оператор)

Елемент от меню

Описание

External VNC Connection (Външна VNC връзка)

Не позволявам*

Позволяване

Свързва външен Virtual Network Computing (VNC) клиент към отдалечения контролен панел.

Вид удостоверяване

Няма*

Standard Authentication (Стандартно удостоверяване)

Задава типа на удостоверяването при достъп до клиентския сървър VNC.

VNC Password (VNC парола)

Задава паролата за свързване към клиентския сървър VNC.

Забележка: Този елемент от менюто се появява само ако Тип на удостоверяването е зададен на Стандартно удостоверяване.


Известия

Елемент от меню

Описание

Консумативи

Show Supply Estimates (Показване на приблизителни изчисления на консумативи)

Show estimates (Показване на приблизителни изчисления)*

Do not show estimates (Без показване на приблизителни изчисления)

Показва очакваното състояние на консумативите.

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)

Въведете IP адрес или име на хост на първичния SMTP сървър за изпращане на имейл.

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

Първичен порт на SMTP шлюза

1 – 65535 (25*)

Въведете номер на порт на първичния SMTP сървър.

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

Secondary SMTP Gateway (Вторичен SMTP шлюз)

Въведете IP адрес на сървъра или име на хост на вторичен или резервен SMTP сървър.

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

Вторичен порт на SMTP шлюза

1 – 65535 (25*)

Въведете номер на порта на сървъра на Вашия вторичен или резервен SMTP сървър.

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

Таймаут на SMTP сървъра

5 – 30 секунди (30*)

Задава продължителността, преди да изтече времето на сесията за принтера, ако SMTP сървърът не отговаря.

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

Reply Address (Адрес за отговор)

Посочете адрес за отговор в имейла.

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

Винаги използвайте адреса за отговор по подразбиране на SMTP

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Използвайте Адреса за отговор по подразбиране на SMTP.

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

Използване на SSL/TLS

Disabled (Забранено)*

Договаряне

Задължителен

Изпраща имейл с помощта на криптирана връзка.

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

Изисква доверен сертификат

On (Вкл.)*

Off (Изкл.)

Изисква доверен сертификат при достъп до SMTP сървър.

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър)

Не е необходимо удостоверяване*

Login / Plain (Вход / Опростен)

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

Посочва вида на удостоверяване на SMTP сървър.

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

Иницииран от устройството имейл

Няма*

Изп. SMTP данни от у-вото

Задава дали са необходими данни за устройството за инициирани от устройството имейли.

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

Използ. удостов. от у-то за Active Directory

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Активира данни за потребителя и наименования на групи за свързване към SMTP.

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

Device Userid (ИД потребител у-во)

Specify the user ID to connect to the SMTP server (Посочва потребителска ИД за свързване към SMTP сървъра).

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

Device Password (Парола на устройството)

Посочва парола за свързване към SMTP сървъра.

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

Kerberos 5 зона

Посочва протокола за удостоверяване на зоната за Kerberos 5.

E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

Конфигуриране на имейл

NTLM Domain (NTLM домейн)

Посочва име на домейна за протокол на NTLM защита.

Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

Jam Assist (Подпомагане при засядане)

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Настройва принтера автоматично да почиства празни страници или страници с частичен печат след изчистване на заседнала страница.

Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

Auto Continue (Автоматично продължаване)

Off (Изкл.)

Вкл.* (5 секунди)

Оставете принтера да продължи да обработва или да отпечатва задание автоматично след изчистване на определени условия на принтера, които изискват намеса от потребителя.

Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

Auto Reboot (Автоматично рестартиране)

Auto Reboot (Автоматично рестартиране)

Reboot when idle (Рестарт при режим на готовност)

Reboot always (Рестарт – всеки път)*

Reboot never (Рестарт – никога)

Задайте на принтера да се рестартира, когато се появи грешка.

Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

Auto Reboot (Автоматично рестартиране)

Максимален брой автоматични рестартирания

1 – 20 (2*)

Задайте броя автоматични рестартирания, които принтерът може да извърши.

Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

Auto Reboot (Автоматично рестартиране)

Прозорец за автоматично рестартиране

1 – 525600 (720*)

Задайте броя на секундите, преди принтерът да извърши автоматично рестартиране.

Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

Auto Reboot (Автоматично рестартиране)

Auto Reboot Counter (Брояч за автоматично рестартиране)

Показване на информация само за четене на брояча за рестартиране.

Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

Display Short Paper Error (Показване на грешка за къса хартия)

On (Вкл.)

Auto-clear (Автоматично изчистване)*

Задайте на принтера да показва съобщение при възникването на грешка на къса хартия.

Забележка: Късата хартия се отнася до размера на заредената хартия.

Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

Page Protect (Защита на страница)

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Задайте на принтера да обработва цялата страница в паметта, преди да я отпечата.

Jam Content Recovery (Възстановяване при засядане на съдържание)

Jam Recovery (Възстановяване при засядане на хартия)

Off (Изкл.)

On (Вкл.)

Auto (Автоматично)*

Задайте на принтера да отпечатва отново заседналите страници.


Управление на захранването

Елемент от меню

Описание

Sleep Mode Profile (Профил на режим на заспиване)

Отпечатване от режим на заспиване

Оставане в будно състояние след отпечатване

Влизане в режим на заспиване след отпечатване*

Задаване на принтера да остане в режим на готовност или да се върне в режим на заспиване след отпечатване.

Край на време

Режим на заспиване

1 – 120 минути (15*)

Задайте времето на готовност, преди принтерът да започне да работи в режим на Заспиване.

Край на време

Време на изчакване за активиране на режим на хибернация

Disabled (Забранено)

1 час

2 часа

3 часа

6 часа

1 ден

2 дни

3 дни*

1 седмица

2 седмици

1 месец

Задаване на времето, преди принтерът да се изключи.

Край на време

Време на изчакване за хибернация при връзка

Хибернация

Без хибернация*

Задаване на Време на изчакване за активиране на режим на хибернация, за да се изключи принтерът, докато съществува активна Ethernet връзка.

Планиране на режими на захранване

Schedules (Планове)

Add New Schedule (Добавяне на нов график)

Планиране кога принтерът да влиза в режим Sleep (Заспиване) или в режим Hibernate (Хибернация).


Изпратена до Lexmark информация

Елемент от меню

Описание

Изпратена до Lexmark информация

Използване на консумативи и страници

Производителност на устройството

Нито едно от горепосочените*

Изпратете на Lexmark информация за използването и производителността на принтера.

Забележка: Information Send Time (Час на изпращане на информацията) се появява само ако изберете някоя от настройките в Information Sent to Lexmark (Изпратена до Lexmark информация), с изключение на None of the Above (Нито едно от горепосочените).

Час на изпращане на информацията

Начален час

Краен час


Достъпност

Елемент от меню

Описание

Duplicate Key Strike Interval (Интервал за двойно натискане на клавиши)

0 – 5 (0*)

Задава интервала в секунди, пред който принтерът игнорира дублираното натискане на клавиши на прикрепена клавиатура.

Закъснение повторен. клавиш

0,25 – 5 (1*)

Задава първоначалната продължителност на закъснението в секунди, преди повтарящият клавиш да започне повтарянето.

Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато към принтера е прикрепена клавиатурата.

Честота повторение клавиш

0,5 – 30 (30*)

Задава броя на натисканията в секунда за повтарящ се клавиш.

Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато към принтера е прикрепена клавиатурата.

Удължаване време изч. екран

Изкл.*

Вкл.

Позволява на потребителя да остане на същото място и да нулира Край на време за изчакване на екрана таймера, когато изтече, вместо да се връща на началния екран.

Звук на слушалката

1 – 10 (5*)

Регулира силата на звука на слушалките.

Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато към принтера е прикрепена слушалка.

Enable Voice Guidance When Headphone Is Attached (Активиране на гласова навигация при прикачена слушалка)

Изкл.*

Вкл.

Активира гласова навигация при прикачена слушалка към принтера.

Speak Passwords/PINs (Гласови пароли/ПИН)

Изкл.*

Вкл.

Настройва принтера да разчита гласови пароли или персонални идентификационни номера.

Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато към принтера е прикрепена слушалка или говорител.

Скорост на говор

Много бавна

Бавна

Нормална*

Бърза

По-бърза

Много бърза

Рязка

Много рязка

Най-бърза

Задава скоростта на говорене на гласовата навигация.

Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато към принтера е прикрепена слушалка или говорител.


Възстановяване на фабрични настройки

Елемент от меню

Описание

Възст. настр.

Restore all settings (Възст. всички настр.)

Restore printer settings (Възст. настр. принтер)

Restore network settings (Възстан. мрежови настр.)

Restore app settings (Възст. настр. за приложение)

Възстановите фабричните настройки по подразбиране на принтера.


Поддръжка

Меню „Конфигур.“

Елемент от меню

Описание

USB Configuration (Конфигуриране на USB)

USB PnP

1*

2

Променете режима на USB драйвера на принтера, за да подобрите неговата съвместимост с персонален компютър.

USB Configuration (Конфигуриране на USB)

USB скорост

Пълно

Auto (Автоматично)*

Кара USB порта да работи на пълна скорост и дезактивира неговите възможности за висока скорост.

Конфигуриране на тава

Тавата се свързва

Автоматично*

Off (Изкл.)

Задайте принтера да свързва тавите, които имат същите настройки на тип и размер хартия.

Конфигуриране на тава

Показване на съобщение за подвижен модул на тава

Off (Изкл.)

Само за неизвестни размери*

Винаги

Извежда съобщение за избор на размер и тип хартия след поставяне на тавата.

Конфигуриране на тава

Зареждане на A5

Къса страна*

Дълга страна

Определете ориентацията на страницата, когато зареждате хартия с размер A5.

Конфигуриране на тава

Запитвания за хартия

Auto (Автоматично)*

Многоф.подав. у-во

Ръчно под.х-я

Задава източника на хартия, който потребителят да постави при показване на подкана за зареждане на хартия.

Конфигуриране на тава

Запитване за плик

Auto (Автоматично)*

Многоф.подав. у-во

Ръчно плик

Задава източника на хартия, който потребителят да постави при показване на подкана за зареждане на плик.

Конфигуриране на тава

Действие при запитвания

Запитване на потребител*

Продължаване

Използв. настоящите

Задайте принтера да разрешава подкани, свързани с промяна на хартията или плика.

Отчети

Стр. с настр. на меню

Дневник на събития

Обобщение на регистъра на събитията

Статистика за HealthCheck

Отпечатване на отчети относно настройки на менюто на принтера, състоянието и регистри за събития.

Използване на консумативи и броячи

Изчистване на хронология за използването на консумативи

Нулиране на брояча за черна касета

Нулиране на брояча за черен модул за изображения

Нулиране на брояча за поддръжка

Нулиране на брояча за страници на консумативи или преглед на общо отпечатаните страници.

Емулации на принтер

PPDS дубликат

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Задайте принтера да разпознава и използва потока за данни на PPDS.

Емулации на принтер

PS дубликат

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Задайте принтера да разпознава и използва потока за данни на PS.

Емулации на принтер

Emulator Security (Защита на емулатор)

Page Timeout (Време на изчакване на страница)

0 – 60 (60*)

Задайте времето на изчакване на страница по време на емулация.

Емулации на принтер

Emulator Security (Защита на емулатор)

Reset Emulator After Job (Нулиране на емулатор след заданието)

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Нулирайте емулатора след задание за печат.

Емулации на принтер

Emulator Security (Защита на емулатор)

Disable Printer Message Access (Забраняване на достъп до съобщение на принтера)

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Забранете достъпа до съобщението на принтера по време на емулация.

Конфигурация на печат

Увеличаване на рязкостта на шрифта

0 – 150 (24*)

Задайте стойността на размера на точките на текста, под който високочестотните екрани се използват при отпечатване на данни на шрифта.

Конфигурация на печат

Print Density (Плътност на печата)

Disabled (Забранено)*

1 – 5

Регулирайте плътността на тонера, когато отпечатвате или копирате документи.

Операции с устройство

Безшум. режим

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Настройте принтера за намаляване на нивото на шум, издаван при печат.

Забележка: Разрешаването на тази настройка забавя общата производителност на принтера.

Операции с устройство

Менюта на панел

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Активирайте достъпа до менютата на контролния панел.

Операции с устройство

Безопасен режим

Off (Изкл.)*

On (Вкл.)

Задайте принтера да работи в специален режим, в който се опитва да продължи да предлага възможно най-много функционалност, въпреки известни проблеми.

Например, когато се настрои на Вкл и моторът за двустранен печат не функционира, принтерът извършва едностранен печат на документите дори ако заданието е двустранен печат.

Операции с устройство

Изчистване на персонализирано състояние

Изтриване на всички персонализирани съобщения.

Операции с устройство

Изчистване на всички дистанционно инсталирани съобщения

Изтрива всички дистанционно инсталирани съобщения.

Операции с устройство

Автоматично показване на екрани с грешки

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Показване на съществуващи съобщения за грешка на дисплея след като принтерът остане неактивен на началния екран за време, което е същото като настройката за край на Време за изчакване на екрана.

App Configuration (Конфигуриране на приложения)

LES приложения

Off (Изкл.)

On (Вкл.)*

Активира приложенията Lexmark Embedded Solutions (LES).


Изтр. при неизправност

Елемент от меню

Описание

Изтр. при неизправност

Memory Last Sanitized (Последно изчистване на памет)

Hard Disk Last Sanitized (Последно изчистване на твърд диск)

Показва информация за това кога последно е изчистена паметта или твърдия диск на принтера.

Забележка: Последно изчистване на твърд диск се показва само когато има инсталиран допълнителен твърд диск.

Изтр. при неизправност

Sanitize all information on nonvolatile memory (Изчистване на цялата информация на енергонезависимата памет)

Erase all printer and network settings (Изтриване на всички настройки на принтера и мрежата)

Изтриване на всички приложения и настройки на приложения

Sanitize all information on hard disk (Изтриване на цялата информация на твърдия диск)

Изчиства всички настройки и приложения, които се съхраняват в паметта на принтера или твърдия диск.

Забележка: Изчистване на цялата информация на твърдия диск се показва само когато има инсталиран допълнителен твърд диск.


Видими икони на началния екран

Меню

Описание

Състояние/Консумативи

Опашка на заданията

Смяна на език

Адресен указател

Маркери

Задържани задания

USB

App Profiles (Профили на приложението)

Персонализиране на дисплея

Еко-настройки

Определя кои икони да се показват на началния екран.


Информация за този принтер

Елемент от меню

Описание

Маркер за актив

Показва серийния номер на принтера.

Printer’s Location (Местоположение на принтера)

Установява местоположението на принтера. Максималната дължина е 63 знака.

Свържете се със

Персонализирайте името на принтера. Максималната дължина е 63 знака.

Export Configuration File to USB (Експортиране на конфигурационен файл на USB)

Експортира конфигурационния файл към флаш устройство.

Export Compressed Logs to USB (Експортиране на компресирани. регистрационни файлове на USB)

Експортира компресираните файлове с дневници на флаш устройство.

Send Logs (Изпращане на регистрационни файлове)

Отказ

Изпращане

Изпраща диагностична информация до Lexmark.