Отпечатване на конфиденциални и други изчакващи задания за печат

За потребители на Windows

 1. С отворен документ кликнете върху File (Файл) > > Print (Отпечатване).

 2. Кликнете върху Properties (Характеристики), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).

 3. Кликване върху Print and Hold (Отпечатване и задържане).

 4. Изберете Use Print and Hold (Използване на отпечатване и задържане) и след това задайте име на потребител.

 5. Изберете типа задание за печат ("Поверителен", "Повтарящ се", "Резервен" или "Потвърждаващ").

  Ако заданието за печат е поверително, въведете четирицифрен PIN.

 6. Кликнете върху OK или Print (Отпечатване).

 7. Пуснете заданието за печат от началния екран на принтера.

За потребители на Macintosh

 1. С отворен документ изберете File (Файл) > > Print (Отпечатване).

 2. От менюто "Преглед" или "Носители и качество" изберете Отпечатване с PIN.

 3. Разрешете Отпечатване с PIN и след това въведете четирицифрен PIN.

 4. Натиснете [Print/Печат].

 5. Пуснете заданието за печат от началния екран на принтера. Докоснете Задържани задания > изберете името на Вашия компютър > Поверително > въведете PIN > изберете заданието за печат > Отпечатване.