Отпечатване на списък на директории

От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Reports (Отчети) > Print (Отпечатване) > Print Directory (Отпечатване на директория).