Отпечатване на списък с примери на шрифтове

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Reports (Отчети) > Print (Отпечатване) > Print Fonts (Отпечатване на шрифтовете).

  2. Докоснете PCL Fonts (PCL шрифтове) или PS Fonts (PS шрифтове).