Отпечатване от компютър

Забележка: За етикети, картони и пликове задайте размера и типа на хартията в принтера, преди да отпечатате документа.
  1. Отворете диалоговия прозорец „Печат“ от документа, който искате да отпечатате.

  2. Променете настройките, ако е необходимо.

  3. Отпечатайте документа.