Печат на страница с настройки на менюто

От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Reports (Отчети) > Menu Settings Page (Страница с настройки на меню).