Рециклиране

Рециклиране на продукти на Lexmark

За да върнете продукти на Lexmark за рециклиране:

  1. Отидете на www.lexmark.com/recycle.

  2. Изберете продукта, който искате да рециклирате.

Забележка: Консумативите и хардуерът на принтера, които не са включени в списъка на програмата на Lexmark за събиране и рециклиране, могат да се рециклират чрез местния център за рециклиране.

Рециклиране на опаковки на Lexmark

Lexmark се стреми непрекъснато към свеждане на опаковките до минимум. По-малкият брой опаковки помага да се гарантира, че принтерите на Lexmark се транспортират по най-ефективния и предпазващ околната среда начин и че има по-малък брой опаковки за изхвърляне. Тези ефективни мерки водят до по-малко емисии на парникови газове, пестят се енергия и природни ресурси. Lexmark също предлага рециклиране на компоненти на опаковки в някои страни или региони. За повече информация отидете на www.lexmark.com/recycle и после изберете вашата страна или регион. Информация относно наличните програми за рециклиране на опаковки е включена в информацията за рециклиране на продукта.

Картонените опаковки на Lexmark са 100% годни за рециклиране, където съществуват съоръжения за рециклиране на велпапе. Може да не съществуват подобни съоръжения във вашия район.

Пяната, която се използва при опаковките на Lexmark, може да се рециклира, където съществуват съоръжения за рециклиране на пяна. Може да не съществуват подобни съоръжения във вашия район.

Когато върнете касета на Lexmark, можете да използвате повторно кутията, в която сте получили касетата. Lexmark рециклира кутията.