Замяна на части и консумативи

Смяна на касетата с тонер

 1. Отворете вратичка А.

 2. Отстранете използваната касета с тонер.

 3. Разопаковайте новата касета с тонер и след това я разклатете три пъти, за да разпределите тонера.

 4. Поставете новата касета с тонер.

  Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.
 5. Затворете вратичка А.

Подмяна на модула за изображения

 1. Отворете вратичка А.

 2. Отстранете касетата с тонер.

 3. Отстранете използвания модул за изображения.

 4. Разопаковайте новия модул за изображения и след това го разклатете три пъти, за да разпределите тонера.

  Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.
  Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.
 5. Поставете новия модул за изображения.

  Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.
 6. Вкарайте касетата с тонер.

  Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.
 7. Затворете вратичка А.

Замяна на гумите за поемане

 1. Изключете принтера.

 2. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

 3. Отстранете тавата.

 4. Отстранете използваните гуми за поемане една след друга.

 5. Разопаковайте новите гуми за поемане.

 6. Поставете новите гуми за поемане.

 7. Поставете тавата.

 8. Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

  стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.
 9. Включете принтера.

Замяна на модула на поемащата ролка

 1. Изключете принтера.

 2. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

 3. Отстранете допълнителната тава.

  стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Ако принтерът тежи повече от 20 кг (44 фунта), тогава за безопасното му пренасяне могат да са необходими двама или повече човека.
 4. Отстранете подвижения модул на тавата и след това обърнете основата на тавата.

 5. Отстранете използвания модул на поемащата ролка.

 6. Разопаковайте новия модул на поемащата ролка.

 7. Поставете новия модул на поемащата ролка.

 8. Обърнете основата на тавата и след това поставете подвижния модул на тавата.

 9. Изравнете принтера с допълнителната тава и след това спуснете принтера, докато щракне на място.

 10. Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

  стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.
 11. Включете принтера.