Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Restore Factory Defaults (Възстановяване на фабрични настройки по подразбиране).

  2. От менюто Restore Settings (Възст. настр.) > изберете настройките, които искате да възстановите > RESTORE (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ).

  3. Стартирайте операцията.