Извлечения за продукта

стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.
стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.
стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Не използвайте този продукт с удължители, разклонители или удължители с много звена или UPS устройства. Капацитетът на мощност на тези видове аксесоари може лесно да бъде надвишен от лазерен принтер и може да доведе до риск от пожар, повреда на имущество или лоша работа на принтера.
стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Само вграденото защитно устройство срещу свръхнапрежение на Lexmark, което е свързано правилно между принтера и захранващия кабел, предоставен с принтера, може да се използва с този продукт. Използването на защитни устройства срещу свръхнапрежение, непринадлежащи на Lexmark, може да доведе до риск от пожар, повреда на имущество или лоша работа на принтера.
икона за повишено внимание за опасност от токов удар ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, не поставяйте и не използвайте този продукт в близост до вода или мокри места.
икона за повишено внимание за опасност от токов удар ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, по време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта и не го свързвайте с електрически или кабелни връзки, като например със захранващия кабел, функцията за факс или телефона.
стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Не режете, усуквайте, сгъвайте, пречупвайте или поставяйте тежки предмети върху кабела за захранване. Не подлагайте кабела за захранване на изтъркване или натиск. Не притискайте кабела за захранване между предмети като мебели и стени. Ако някое от тези неща се случи, има опасност от пожар или токов удар. Проверявайте редовно кабела за захранване за признаци за такива повреди. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт, преди да го проверите.
икона за повишено внимание за опасност от токов удар ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, се уверете, че всички външни връзки (като Ethernet и връзки с телефонна система) са правилно монтирани в маркираните за тях портове за свързване.
икона за повишено внимание за опасност от токов удар ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.
икона за повишено внимание за опасност от токов удар ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете опасността от електрически удар при почистване на външните части на принтера, изключете захранващия кабел от контакта в стената и откачете всички кабели от принтера, преди да продължите нататък.
стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Ако принтерът тежи повече от 20 кг (44 фунта), тогава за безопасното му пренасяне могат да са необходими двама или повече човека.
стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Следвайте указанията по-долу при преместване на принтера, за да избегнете нараняване или повреда на принтера:
икона за повишено внимание за опасност от спъване ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.
икона за повишено внимание за опасност от спъване ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо.
икона за повишено внимание за гореща повърхност ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.
икона за повишено внимание за опасност от заклещване ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ: За да избегнете риска от прищипване, бъдете внимателни на местата, обозначени с този етикет. Нараняванията от прищипване могат да се получат около движещите се части, като зъбни колела, врати, тави и капаци.
стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Този продукт използва лазер. Използването на контролни елементи или настройки или изпълняването на процедури, различни от тези, посочени в Ръководство на потребителя, може да доведе до опасно облъчване с радиация.
стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  Литиевата батерия в този продукт не се сменя. Има опасност от експлозия, ако литиевата батерия се замени неправилно. Не трябва да презареждате, разглобявате или изгаряте литиева батерия. Изхвърляйте използваните литиеви батерии съгласно указанията на производителя и местните разпоредби.

Този продукт е разработен, изпробван и одобрен за строги световни стандарти за безопасност с употребата на специфични компоненти на производителя. Функциите за безопасност на някои части е възможно понякога да не са очевидни. Производителят не отговаря за употребата на подменени части.

По отношение на услуги или поправки, които са различни от описаните в документацията за потребителя, се обръщайте към служител от отдел по обслужване на клиенти.

Този продукт използва процес за отпечатване, който нагрява печатния носител, а топлината може да предизвика отделяне на емисии от носителя. Трябва да разберете този раздел от инструкциите за работа, който описва насоките за избор на печатен носител, за да избегнете вероятността от вредни емисии.

Този продукт може да произвежда малки количества озон по време на нормална работа и може да е оборудван с филтър с цел да ограничат концентрациите на озон до нива доста под препоръчителните допустими стойности. За да се избегнат високи нива на концентрация на озон по време на продължителна употреба, монтирайте продукта в добре проветрено помещение и заменяйте филтрите за озон и изгорели газове, ако е зададена инструкция за това в инструкциите за поддръжка на продукта. Ако не се споменава за филтри в инструкциите за поддръжка на продукта, тогава за този продукт няма налични филтри, изискващи подмяна.

ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.