Пестене на енергия и хартия

Конфигуриране на настройките за режим на пестене на енергия

Режим на заспиване
  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Power Management (Управление на захранването) > Timeouts (Времена на изчакване) > Sleep Mode (Режим на заспиване).

  2. Определете времето, през което принтерът остава в режим на готовност, преди да влезе в Sleep Mode (Режим на заспиване).

Режим на хибернация
  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Power Management (Управление на захранването) > Timeouts (Времена на изчакване) > Hibernate Timeout (Време на изчакване за активиране на режим на хибернация).

  2. Изберете времето, през което принтерът остава в режим на готовност, преди да влезе в режим Hibernate (Хибернация).

  3. Забележки:

Регулиране на яркостта на дисплея на принтера

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Preferences (Предпочитания) > Screen Brightness (Яркост на екрана).

  2. Регулирайте настройката.

Пестене на консумативи