Задаване размера и типа на хартията

  1. От началния екран се придвижете до:

    Настройки > Хартия > Конфигуриране на тава > Размер/вид на хартия > избор на източник на хартия

  2. Задайте размера и типа на хартията.