Принтери M3250, MS622

Информация за безопасност

Правила

Извлечения за продукта

Откриване на информация за принтера

Откриване на информация за принтера

Избор на място за принтера

Конфигурации на принтера

Свързване на кабели

Използване на контролния панел

Запознаване със състоянията на бутона за захранване и индикаторната светлина

Печат на страница за настройки на мрежа

Инсталиране и използване на приложенията на началния екран

Използване на началния екран

Персонализиране на началния екран

Използване на "Персонализиране на дисплея"

Конфигуриране на Eco-Settings (Еко-настройки)

Използване на Customer Support (Поддръжка на клиенти)

Използване на QR Code Generator (Генератор на QR кодове)

Настройка на Device Quotas (Квоти на устройството)

Създаване на профил в Cloud Connector

Managing Bookmarks (Управление на маркери)

Управление на контактите

Настройване и използване на функциите за достъпност

Активиране на гласовата навигация

Навигиране на екрана с помощта на жестове

Активиране на режим "Увеличение"

Регулирайте скоростта на говорене на гласовата навигация

Използване на клавиатурата на дисплея

Активиране на гласови пароли или персонални идентификационни номера

Зареждане на хартия и специални печатни носители

Задаване размера и типа на хартията

Конфигуриране на универсални настройки за хартия

Зареждане на тави

Зареждане на многоцелевото подаващо устройство

Свързване на тави

Поставка за хартия

Поддържани размери хартия

Поддържани типове хартия

Поддържано тегло на хартията

Отпечатване

Отпечатване от компютър

Отпечатване от мобилно устройство

Отпечатване от флаш устройство

Поддържани флаш устройства и типове файлове

Конфигуриране на поверителни задания

Отпечатване на конфиденциални и други изчакващи задания за печат

Отпечатване от профил в Cloud Connector

Отпечатване на списък с примери на шрифтове

Отпечатване на списък на директории

Отмяна на задание за печат

Запознаване с менютата на принтера

Карта на менюто

Устройство

Печат

Хартия

USB у-во

Мрежа/портове

Защита

Отчети

Помощ

Откриване и отстраняване на неизправности

Печат на страница с настройки на менюто

Защита на принтера

Намиране на слота за защита

Изтриване на паметта на принтера

Изтриване на паметта на твърдия диск на принтера

Криптиране на твърдия диск на принтера

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

Изявление за енергозависимост

Поддръжка на принтера

Конфигуриране на уведомления с имейл

Регулиране на силата на звука на слушалките по подразбиране

Работа в мрежа

Конфигуриране на серийно отпечатване (само за Windows)

Почистване на принтера

Поръчване на части и консумативи

Замяна на части и консумативи

Преместване на принтера

Пестене на енергия и хартия

Рециклиране

Отстраняване на заседнала хартия

Предотвратяване на засядането

Идентифициране на места на засядане

Засядане на хартия във врата A

Заседнала хартия в задната вратичка

Заседнала хартия в стандартната изходна тава

Засядане на хартия в устройството за двустранен печат

Заседнала хартия в тавите

Заседнала хартия в многоцелевото подаващо устройство

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблеми с мрежовата връзка

Проблеми с хардуерните опции

Проблеми с консумативите

Проблеми с подаването на хартия

Проблеми с печата

Свързване с поддръжка на клиенти

Надстройване и миграция

Хардуер

Софтуер

Фърмуер

Известия

Информация за продукта

Известие за нова версия

Търговски марки

Известия за лицензиране

Нива на емисии на шум

Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Изхвърляне на продукта

Връщане на касетите на Lexmark за повторна употреба или рециклиране

Известие за чувствителност към статично електричество

ENERGY STAR

Информация за температурата

Известие за лазера

Потребление на енергия

Нормативни разпоредби за безжични продукти

Известие за модулен компонент

Излагане на радиочестотно лъчение

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Бележка за радиосмущения