Хартия

Конфигуриране на тава

Елемент от меню

Описание

Осн.източник

Tray (Тава) [x] (1*)

Многоф.подав. у-во

Ръчно под.х-я

Ръчно плик

Задава източника на хартия за всички задания за печат.

Разм./вид х-я

Tray (Тава) [x]

Многоф.подав. у-во

Ръчно под.х-я

Ръчно плик

Определя размера на хартията или вида на хартията, заредена във всеки източник на хартия.

Смяна на размер

Off (Изкл.)

Заявление/A5

Letter/A4

Всички в списъка*

Указва на принтера да замени определен размер хартия, ако исканият размер не е зареден в нито един от източниците на хартия.

Забележки:

  • Изкл. изисква от потребителя да зареди искания размер на хартията.
  • Заявление/A5 отпечатва документ в размер A5 на заявление при зареждане на заявление и задания с размер заявление на хартия размер A5 при зареждане на A5.
  • Letter/A4 отпечатва документ с размер A4 на letter при зареждане на letter и задания с размер letter на хартия размер A4 при зареждане на letter.
  • All Listed (Всички в списъка) замества Letter/A4.
Конф.подав. у-во

Cassette (Касета)*

Ръчен

Първи

Определя поведението на многоцелевото подаващо устройство.

Забележки:

  • Cassette (Касета) конфигурира многоцелевото подаващо устройство като автоматичен източник на хартия.
  • Manual (Ръчно) настройва многоцелевото подаващо устройство само за задания за печат с ръчно подаване.
  • First (Първи) конфигурира многоцелевото подаващо устройство като основен източник на хартия.

Меню Media Configuration (Конфигурация на носител)

Универсална настройка

Елемент от меню

Описание

Мерни единици

Инчове

Милиметри

Определя единицата за измерване за универсалната хартия.

Забележка: Инчове e фабричната настройка по подразбиране в САЩ. Милиметри е международната фабрична настройка по подразбиране.

Ширина на вертикалната ориентация

3,00 – 14,17 инча (8,50*)

76–360 мм (216*)

Задава ширината на вертикалната ориентация на универсалната хартия.

Височина на портрета

3,00 – 14,17 инча (14*)

76–360 мм (356*)

Задава височината на вертикалната ориентация на универсалната хартия.

Посока на подаване

Къса страна*

Дълга страна

Настройва принтера да взема хартия от посоката на късата или дългата страна.

Забележка: Дълга страна се появява само когато най-дългата страна е по-къса от максималната поддържана ширина.


Типове носители

Елемент от меню

Описание

Обикновена

Прозрач.фолио

Рецикл. хартия

Етикети

Ленена хартия

Плик

Бланка

Пред.отп.

Цветна хартия

Леко

Тежко

Custom Type (Персонализиран тип) [X]

Задава текстурата, теглото и ориентацията на заредената хартия.