Използване на контролния панел

 

Използвайте

За да

1

Дисплея

Вижте опциите за печат, състоянието на принтера и съобщения за грешки.

2

Бутон „Начало“

Отидете на началния екран.

3

Клавиатурата

За въвеждане на числа или символи в поле за въвеждане.

4

Бутон за захранване

Включете или изключете принтера.

Забележка: За изключване на принтера натиснете и задръжте бутона за захранване за пет секунди.

5

бутон за стоп или отмяна

За спиране на текущото задание на принтера.

6

Светлинния индикатор

Проверете състоянието на принтера.

7

Бутони за сила на звука

Регулиране на силата на звука на слушалките или високоговорителя.

8

Бутон Назад

За преместване на курсора назад или за изтриване на знаци от поле за въвеждане.