Tiskárny M3250, MS622

Informace o bezpečnosti

Konvence

Upozornění produktu

Informace o tiskárně

Vyhledání informací o tiskárně

Výběr umístění tiskárny

Konfigurace tiskárny

Zapojování kabelů

Použití ovládacího panelu

Popis stavu tlačítka a kontrolky napájení

Tisk stránky s nastavením sítě

Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky

Použití domovské obrazovky

Přizpůsobení domovské obrazovky

Použití přizpůsobení displeje

Konfigurování úsporných nastavení

Použití Zákaznické podpory

Použití Generátoru QR kódu

Nastavení Kvót zařízení

Vytvoření profilu Cloud Connector

Správa záložek

Správa kontaktů

Instalace a používání funkcí usnadnění

Aktivace funkce Hlasové pokyny

Navigace na obrazovce pomocí gest

Povolení režimu zvětšení

Nastavení rychlosti mluvení funkce Hlasové pokyny

Použití klávesnice na displeji

Povolení mluvených hesel nebo osobních identifikačních čísel

Zakládání papíru a speciálních médií

Nastavení velikosti a typu papíru

Nastavení univerzálního formátu papíru

Vkládání do zásobníků

Vkládání médií do univerzálního podavače

Propojování zásobníků

Podpěra papíru

Podporované formáty papíru

Podporované typy papíru

Podporované gramáže papíru

Tisk

Tisk z počítače

Tisk pomocí mobilního zařízení

Tisk z jednotky flash

Podporované jednotky flash a typy souborů

Konfigurace důvěrných úloh

Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

Tisk z profilu Cloud Connector

Tisk seznamu ukázek písma

Tisk seznamu adresářů

Rušení tiskové úlohy

Popis nabídek tiskárny

Schéma nabídek

Zařízení

Tisk

Papír

Jednotka USB

Síť/porty

Zabezpečení

Zprávy

Nápověda

Řešení problémů

Tisk stránky nastavení nabídek

Zabezpečení tiskárny

Vyhledání slotu zabezpečení

Vymazání paměti tiskárny

Vymazání paměti pevného disku tiskárny

Šifrování pevného disku tiskárny

Obnovení výchozích továrních nastavení

Prohlášení o nestálosti

Údržba tiskárny

Nastavení e-mailových upozornění

Nastavení výchozí hlasitosti sluchátek

Práce v síti

Nastavení sériového tisku (pouze systém Windows)

Čištění tiskárny

Objednání částí a spotřebního materiálu

Výměna částí a spotřebního materiálu

Přemisťování tiskárny

Úspora energie a papíru

Recyklace

Odstranění zaseknutého papíru

Prevence uvíznutí

Rozpoznání míst uvíznutí papíru

Zaseknutí papíru ve dvířkách A

Uvíznutí papíru v zadních dvířkách

Uvíznutí papíru ve standardním odkladači

Zaseknutý papír v jednotce pro oboustranný tisk

Uvíznutí papíru v zásobnících

Uvíznutí papíru v univerzálním podavači

Řešení problémů

Problémy se síťovým připojením

Problémy s hardwarovými doplňky

Problémy se spotřebním materiálem

Potíže s podáváním papíru

Problémy s tiskem

Kontaktování zákaznické podpory

Aktualizace a migrace

Hardware

Software

Firmware

Poznámky

Informace o produktu

Poznámky k vydání

Ochranné známky

Licenční informace

Úrovně hluku

Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Likvidace produktu

Vrácení kazet Lexmark za účelem opětovného použití nebo recyklace

Upozornění na citlivost vůči statické elektřině

ENERGY STAR

Informace o teplotě

Upozornění ohledně laseru

Spotřeba energie

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

Poznámka k modulárním komponentám

Vystavení záření rádiových vln

Prohlášení o dodržení směrnic EU

Prohlášení o dodržení směrnic EU

Poznámka týkající se rádiového rušení