מדפסות M3250‏, MS622

מידע בטיחותי

מוסכמות

הצהרות בנוגע למוצר

אודות המדפסת

איתור מידע אודות המדפסת

בחירת מיקום עבור המדפסת

תצורות המדפסת

חיבור כבלים

באמצעות לוח הבקרה

הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית החיווי

הדפסת דף הגדרות הרשת

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

שימוש במסך הבית

התאמה אישית של מסך הבית

שימוש בהתאמה אישית של התצוגה

הגדרות מצב חיסכון

שימוש בתמיכה ללקוחות

שימוש ביוצר קוד ה-QR

הגדרת מכסות בהתקן

יצירת פרופיל Cloud Connector

ניהול סימניות

ניהול אנשי קשר

הגדרת תכונות הנגישות והשימוש בהן

הפעלת הדרכה קולית

ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים

הפעלת מצב ההגדלה

כוון קצב הדיבור של ההדרכה הקולית

שימוש במקלדת בתצוגה

הפעלת סיסמאות קוליות או מספרי זיהוי אישיים קוליים

טעינת נייר ומדיה מיוחדת

קביעת גודל וסוג הנייר

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

טעינת מגשים

טעינה במזין הרב-תכליתי

קישור בין מגשים

תומך נייר

גודלי נייר נתמכים

סוגי נייר נתמכים

משקלי נייר נתמכים

הדפסה

הדפסה ממחשב

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מכונן הבזק

כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים

הגדרת משימות חסויות

הדפסת משימות חסויות ועבודות בהמתנה אחרות

הדפסה מפרופיל Cloud Connector

הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

הדפסת רשימת ספריות

ביטול משימת הדפסה

הבנת תפריטי המדפסת

Menu Map (מפת תפריטים)

Device (התקן)

Print (הדפסה)

Paper (נייר)

USB Drive (כונן USB)

Network/Ports (רשת/יציאות)

Security (אבטחה)

Reports (דוחות)

עזרה

Troubleshooting (פתרון בעיות)

הדפסת דף הגדרות התפריט

אבטחת המדפסת

איתור חריץ האבטחה

מחיקת זיכרון המדפסת

מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת

הצפנת הדיסק הקשיח של המדפסת

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

הצהרה על נדיפות

תחזוקת המדפסת

הגדרת התראות בדואר אלקטרוני

כוונון עוצמת הקול שנקבעה כברירת מחדל לאוזניות

עבודה ברשת

הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

ניקוי המדפסת

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

החלפת חלקים או חומרים מתכלים

העברת המדפסת

חיסכון באנרגיה ובנייר

מיחזור

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

זיהוי מיקומי חסימות

חסימת נייר בדלת A

חסימת נייר בדלת האחורית

חסימת נייר בסל הסטנדרטי

חסימת נייר ביחידת הדופלקס

חסימת נייר במגשים

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

Troubleshooting (פתרון בעיות)

בעיות חיבור לרשת

בעיות באפשרויות חומרה

בעיות חומרים מתכלים

בעיות הזנת נייר

בעיות הדפסה

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

שדרוג והעברה

חומרה

תוכנה

קושחה

הודעות

מידע על המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעות לגבי רישיון

רמות פליטת רעש

השלכת מוצרים

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

מידע טמפרטורה

הודעה בנוגע ללייזר

צריכת חשמל

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

הודעה לגבי רכיב מודולרי

חשיפה לקרינת תדר רדיו

הודעה בדבר הפרעות רדיו