Note

Informaţii despre produs

Denumire produs:

Imprimantele Lexmark M3250; Lexmark MS622de

Tip echipament:

4600

Modele:

835, 895

Note referitoare la ediţie

Noiembrie 2020

Următorul paragraf nu se aplică în cazul ţărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAŢIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANŢIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanţiilor exprese sau implicite în anumite tranzacţii; prin urmare, este posibil ca această declaraţie să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicaţie poate conţine inadvertenţe tehnice sau erori tipografice. Informaţiile conţinute în această publicaţie se modifică periodic; aceste modificări se vor include în ediţiile viitoare. Îmbunătăţirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referinţele din această publicaţie cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenţionează să le facă disponibile în toate ţările în care operează. Orice referinţă la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenţia de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcţional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea şi verificarea interoperabilităţii cu alte produse, programe sau servicii, cu excepţia celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistenţă tehnică Lexmark, vizitaţi http://support.lexmark.com.

Pentru informaţii despre politica de confidenţialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesaţi www.lexmark.com/privacy.

Pentru informaţii despre consumabile şi descărcări, vizitaţi www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark şi MarkNet sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.

Google Chrome, Android şi Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Macintosh, Mac, OS X, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Marca verbală Mopria® este marcă comercială înregistrată şi/sau neînregistrată a Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite şi alte ţări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) şi funcţii ale imprimantei incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaşte comenzile PCL utilizate în diverse aplicaţii şi simulează funcţiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

Wi-Fi® şi Wi-Fi Direct® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor.

Note de licenţă

Toate notele de licenţă asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 şi raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA

Tipărirea

56

Scanarea

---

Copierea

---

Pregătit

14


Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultaţi www.lexmark.com.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deşeuri din echipamente electrice şi electronice)

trash-bin-image

Sigla WEEE indică programe şi proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din ţările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveţi alte întrebări cu privire la opţiunile de reciclare, vizitaţi site-ul Web Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultaţi autorităţile locale pentru informaţii despre opţiunile de dezafectare şi reciclare.

Returnarea cartuşelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deşeurilor Lexmark vă permite să returnaţi gratuit companiei Lexmark cartuşele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartuşele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporţie de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartuşelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartuşe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuaţi următoarele:

  1. Accesaţi www.lexmark.com/recycle.

  2. Selectaţi produsul pe care doriţi să-l reciclaţi.

Notificare de sensibilitate statică

Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeţi zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafaţă metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreţinere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeţi orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care poartă emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerinţele ENERGY STAR ale Agenţiei americane pentru Protecţia Mediului (EPA) începând cu data fabricaţiei.

Sigla Energy Star

Informaţii cu privire la temperatură

Temperatura ambiantă de funcţionare

Între 10 şi 32 °C (între 50 şi 90 °F)

Temperatură în timpul transportului

Între -40 şi 43,3 °C (între -40 şi 110 °F)

Temperatura în timpul stocării şi umiditatea relativă

Între 0 şi 40 °C (între 32 şi 104 °F)

Între 8 % şi 80 % RH


Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerinţele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) şi în alte ţări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerinţele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser şi imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiaţia laser superioară Clasei I în timpul funcţionării normale, a întreţinerii sau a condiţiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service şi care conţine un laser cu următoarele specificaţii:

Clasă: IIIb (3b) AlGaInP

Putere de ieşire nominală (miliwaţi): 15

Lungime de undă (nanometri): 650-670

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod

Descriere

Consum de energie (Waţi)

Tipărirea

Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.

Pe o faţă: 670
Faţă-verso: 395

Copiere

Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.

---

Scanare

Produsul scanează documente de pe suport fizic.

---

Pregătit

Produsul aşteaptă o lucrare de imprimare.

9,5

Sleep Mode (Modul Repaus)

Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.

1,06

Hibernate (Hibernare)

Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.

0,1

Dezactivat

Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.

0,1


Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultaţi www.lexmark.com.

Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit Mod Repaus. Modul Repaus economiseşte energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită Expirare mod Repaus.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute):

15


Utilizând meniurile de configurare, timpul de expirare a modului Repaus poate fi modificat între 1 minut şi 120 de minute. Dacă viteza de imprimare este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteţi seta un timp de expirare de maximum 60 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menţine un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcţionare la un consum extrem redus de energie, denumit modul Hibernate (Hibernare). La funcţionarea în modul Hibernate (Hibernare), toate celelalte sisteme şi dispozitive sunt oprite în siguranţă.

Pentru a intra în modul Hibernate (Hibernare), alegeţi oricare dintre următoarele metode:

Opţiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate ţările sau regiunile

3 zile


Intervalul de timp în care imprimanta aşteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră şi o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectaţi cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Waţi, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulţiţi consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicaţiile fără fir

Această secţiune cuprinde informaţii de conformitate care se aplică numai modelelor care utilizează comunicaţiile fără fir.

În caz de îndoială dacă modelul dvs. este un model care utilizează comunicaţiile fără fir, accesaţi http://support.lexmark.com.

Notificare privind componentele modulare

Modelele fără fir conţin una dintre următoarele componente modulare:

Număr tip/model Lexmark LEX-M07-001 reglementat; FCC ID:IYLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001
Număr tip/model Lexmark LEX-M08-001 reglementat; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Pentru a stabili care componente modulare sunt instalate pe produsul dvs. specific, consultaţi eticheta aflată pe produs.

Expunerea la radiaţii de radio-frecvenţă

Puterea de ieşire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvenţă stabilite de FCC şi alte agenţii de reglementare. Pentru a respecta cerinţele de expunere la RF prevăzute de FCC şi alte agenţii de reglementare, trebuie păstrată o distanţă minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă şi orice persoană.

Conformitate cu directivele Comunităţii Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerinţele de protecţie ale Directivei Consiliului CE 2014/53/UE privind aproximarea şi armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la echipamentele radio.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. O declaraţie de conformitate cu cerinţele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obţinută de pe www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Conformitatea este indicată prin marcajul CE:

Marcajul de conformitate CE

Declaraţia UE şi a altor ţări cu privire la benzile de frecvenţă operaţionale ale emiţătoarelor radio şi puterea RF maximă

Acest produs radio transmite în banda de 2,4 Ghz (2,412 – 2,472 GHz) în UE. Puterea de ieşire EIRP maximă a transmiţătorului, inclusiv amplificarea antenei, este ≤ 20 dBm.

Conformitate cu directivele Comunităţii Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerinţele de protecţie ale directivelor Consiliului CE 2014/30/UE, 2014/35/UE şi 2011/65/UE, modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea şi armonizarea legislaţiei din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranţa echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii şi restricţiile de utilizare ale anumitor substanţe periculoase la echipamentele electrice şi electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. O declaraţie de conformitate cu cerinţele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obţinută de pe www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale EN 55022 şi EN55032 şi cerinţele de siguranţă ale EN 62368-1.

Notă cu privire la interferenţele radio

Avertisment

Acest produs este în conformitate cu cerinţele privind limitele pentru Clasa A EN55022 şi EN55032 şi cerinţele privind imunitatea EN55024. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidenţiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferenţe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.