Tlačiarne M3250, MS622

Bezpečnostné informácie

Zaužívané označenie

Vyhlásenia o produkte

Oboznámenie sa s tlačiarňou

Vyhľadávanie informácií o tlačiarni

Výber miesta pre tlačiareň

Konfigurácie tlačiarne

Pripájanie káblov

Používanie ovládacieho panela

Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora

Tlač strany nastavenia siete

Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke

Používanie domovskej obrazovky

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Používanie funkcie Prispôsobenie displeja

Konfigurácia úsporných nastavení

Používanie aplikácie Podpora pre zákazníkov

Používanie Tvorby kódov QR

Nastavenie kvót zariadenia

Vytvorenie profilu konektora Cloud

Správa záložiek

Správa kontaktov

Nastavenie a používanie funkcií zjednodušenia ovládania

Aktivácia hlasových pokynov

Navigácia na obrazovke pomocou gest

Zapnutie režimu zväčšenia

Úprava rýchlosti reči hlasových pokynov

Používanie klávesnice na displeji

Zapnutie čítania hesiel alebo osobných identifikačných čísel

Vkladanie papiera a špeciálnych médií

Nastavenie veľkosti a typu papiera

Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera

Vkladanie do zásobníkov

Vkladanie do viacúčelového podávača

Prepojenie zásobníkov

Podpera papiera

Podporované veľkosti papiera

Podporované typy papiera

Podporované hmotnosti papiera

Tlač

Tlač z počítača

Tlač z mobilného zariadenia

Tlač z pamäťovej jednotky flash

Podporované jednotky flash a typy súborov

Konfigurácia dôverných úloh

Tlač dôverných a iných zadržaných úloh

Tlač z profilu konektora Cloud

Tlač zoznamu ukážok písiem

Tlač zoznamu adresára

Zrušenie tlačovej úlohy

Vysvetlenie ponúk tlačiarne

Mapa ponúk

Zariadenie

Tlačiť

Papier

Jednotka USB

Sieť/porty

Zabezpečenie

Správy

Pomocník

Riešenie problémov

Tlač strany nastavení ponúk

Zabezpečenie tlačiarne

Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky

Vymazanie pamäte tlačiarne

Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne

Šifrovanie pevného disku tlačiarne

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

Vyhlásenie o nestálosti

Údržba tlačiarne

Nastavenie upozornení e-mailom

Úprava predvolenej hlasitosti slúchadiel

Pripojenie k sieti

Nastavenie tlače cez sériový port (iba systém Windows)

Čistenie tlačiarne

Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu

Výmena súčastí a spotrebného materiálu

Premiestnenie tlačiarne

Úspora energie a papiera

Recyklácia

Odstránenie zaseknutého papiera

Predchádzanie zaseknutiu papiera

Identifikácia miest zaseknutia

Zaseknutie papiera v dvierkach A

Zaseknutie papiera v zadných dvierkach

Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke

Zaseknutý papier v jednotke obojstrannej tlače

Zaseknutie papiera v zásobníkoch

Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači

Riešenie problémov

Problémy so sieťovým pripojením

Problémy možností hardvéru

Problémy so spotrebným materiálom

Problémy s podávaním papiera

Problémy s tlačou

Kontaktovanie podpory pre zákazníkov

Inovácia a migrácia

Hardvér

Softvér

Firmvér

Oznámenia

Informácie o produkte

Poznámky k vydaniu

Ochranné známky

Informácie o licencovaní

Hladiny emisií hluku

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

Likvidácia produktu

Vrátenie kaziet Lexmark na opätovné použitie alebo recykláciu

Upozornenie o statickej citlivosti

ENERGY STAR

Informácie o teplotách

Vyhlásenie o laserovom zariadení

Spotreba energie

Regulačné upozornenia týkajúce sa bezdrôtových produktov.

Poznámka o štandardných komponentoch

Vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Upozornenie o rádiovej interferencii