Kopiranje više stranica na samo jedan list

  1. Uložite originalni dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

  2. Na početnom zaslonu dodirnite Kopiranje > Stranica po strani.

  3. Podesite postavke.

  4. Kopirajte dokument.