Višenamenski štampači MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

Bezbednosne informacije

Konvencije

Izjave o proizvodu

Saznajte više o štampaču

Pronalaženje informacija o štampaču

Izbor lokacije za štampač

Konfiguracije štampača

Povezivanje kablova

Korišćenje kontrolne table

Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora

Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

Korišćenje početnog ekrana

Prilagođavanje početnog ekrana

Podešavanje kopiranja kartica

Korišćenje centra za prečice

Korišćenje Prilagođavanja ekrana

Podešavanje aplikacije Scan Center

Kreiranje Cloud Connector profila

Podešavanje kvota uređaja

Korišćenje generatora QR koda

Konfigurisanje ekoloških postavki

Korišćenje korisničke podrške

Upravljanje obeleživačima

Upravljanje kontaktima

Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost

Aktiviranje glasovnog navođenja

Kretanje po ekranu pomoću pokreta

Omogućavanje režima uvećanja

Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje

Korišćenje tastature na ekranu

Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova

Umetanje papira i specijalnih medija

Podešavanje veličine i tipa specijalnog medija

Konfigurisanje univerzalnih postavki papira

Punjenje fioke za 250 ili 550 listova

Stavljanje fioke za 2100 listova

Punjenje višenamenskog ulagača

Povezivanje fioka

Paper support

Podržane veličine papira

Podržani tipovi papira

Podržane težine papira

Štampanje

Štampanje sa računara

Štampanje sa mobilnog uređaja

Štampanje sa fleš uređaja

Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka

Konfigurisanje poverljivih zadataka

Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

Štampanje sa Cloud Connector profila

Štampanje liste uzoraka fontova

Štampanje liste direktorijuma

Kopiranje

Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Pravljenje kopija

Kopiranje fotografija

Kopiranje na memorandumu

Kopiranje sa obe strane papira

Smanjivanje ili povećavanje kopija

Uparivanje kopija

Postavljanje listova separatora između kopija

Kopiranje više stranica na jednom listu

Kreiranje prečice za kopiranje

E-pošta

Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Podešavanje funkcije e-pošte

Konfigurisanje postavki e-pošte

Slanje e-poruke

Kreiranje prečice za e-poštu

Razmena faksova

Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Podešavanje štampača za razmenu faksova

Slanje faksa

Zakazivanje faksa

Kreiranje prečice za odredište faksa

Menjanje rezolucije faksa

Prilagođavanje zatamnjenosti faksa

Prikazivanje evidencije faksa

Blokiranje neželjenih faksova

Zadržavanje faksova

Prosleđivanje faksa

Skeniranje

Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Skeniranje na FTP skener

Kreiranje FTP prečice

Skeniranje na fleš uređaj

Skeniranje na faks server

Slanje skeniranih dokumenata na računar

Skeniranje u Cloud Connector profil

Razumevanje menija štampača

Mapa menija

Uređaj

Štampanje

Papir

Kopiranje

Faks

E-pošta

FTP

USB jedinica

Mreža/portovi

Bezbednost

Izveštaji

Pomoć

Rešavanje problema

Štampanje stranice sa postavkama menija

Obezbeđivanje štampača

Lociranje bezbednosnog otvora

Brisanje memorije štampača

Brisanje memorije čvrstog diska štampača

Šifrovanje čvrstog diska štampača

Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Izjava o nepostojanosti

Održavanje štampača

Podešavanje jačine zvuka zvučnika

Umrežavanje

Podešavanje serijskog štampanja (samo za Windows)

Čišćenje delova štampača

Naručivanje delova i potrošnog materijala

Zamena delova i potrošnog materijala

Premeštanje štampača

Ušteda energije i papira

Recikliranje

Uklanjanje zaglavljivanja

Izbegavanje zaglavljivanja

Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir

Zaglavljen papir u fiokama

Zaglavljen papir u vratima A

Zaglavljen papir iza vrata C

Zaglavljen papir u standardnoj korpi

Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

Zaglavljen papir u automatskom ulagaču dokumenata

Rešavanje problema

Problemi sa mrežnom vezom

Problemi sa hardverskim opcijama

Problemi sa potrošnim materijalom

Problemi sa uvlačenjem papira

Problemi sa štampanjem

Problemi sa razmenom faksova

Problemi sa skeniranjem

Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Nadogradnja i migracija

Hardver

Softver

Firmver

Obaveštenja

Informacije o proizvodu

Obaveštenje o verziji

Zaštićeni žigovi

Obaveštenja o licenciranju

Nivoi emisije buke

Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)

Odlaganje proizvoda

Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Obaveštenje o laseru

Potrošnja energije

Regulatorna obaveštenja za telekomunikacionu terminalnu opremu

Regulatorna obaveštenja za bežične proizvode

Obaveštenje o modularnim komponentama

Izloženost radiofrekventnom zračenju

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Obaveštenje o radio smetnjama