Menyen Papir

Default Source (Standardkilde), meny

Bruk

For å

Standardkilde

Skuff [x]

MP-mater

Manuelt papir

Manuell konvolutt

Angi en standard papirkilde for alle utskriftsjobber.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Skuff 1 (standardskuff).
 • Du kan vise flerbruksmateren som en menyinnstilling ved å angi Konfigurer FB-mater som Kassett på menyen Papir.
 • Hvis to skuffer har papir av samme størrelse og type, og skuffene har samme innstillinger, sammenkobles skuffene automatisk. Når en skuff er tom, fortsetter utskriften med papir fra den sammenkoblede skuffen.

Menyen Papirstørrelse/Papirtype

Bruk

For å

Størrelse i skuff [x]

A4

A5

A6

JIS-B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Uttalelse

Universell

Angi papirstørrelsen som er lagt inn i hver skuff.

Merknader:

 • Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
 • Hvis to skuffer inneholder papir av samme størrelse og type og papirstørrelsen og papirtypen samsvarer, sammenkobles skuffene automatisk. Når en skuff er tom, fortsetter utskriften med papir fra den sammenkoblede skuffen.
 • A6-papirstørrelsen støttes bare i skuff 1 og flerbruksmateren.
Type i skuff [x]

Vanlig papir

Gjennomsiktigh.

Resirkulert

Etiketter

Bankpapir

Brevark

Førtrykt

Farget papir

Lett papir

Tungt papir

Grovt/bomull

Tilpasset type [x]

Angi den papirtypen du har lagt i hver skuff.

Merknader:

 • Standardinnstillingen for Skuff 1 er Vanlig papir. Standardinnstillingen for alle andre skuffer er Tilpasset type [x] .
 • Et brukerdefinert navn vises i stedet for Tilpasset type [x].
 • Bruk denne menyen til å konfigurere automatisk sammenkobling av skuffer.
Størrelse i FB-mater

A4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Uttalelse

Universal

7 3/4-konvolutt

9-konvolutt

10-konvolutt

DL-konvolutt

C5-konvolutt

B5-konvolutt

Annen konvolutt

Angi papirstørrelsen som er lagt inn i flerbruksmateren.

Merknader:

 • Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
 • Konfigurer FB-mater må settes til Vanlig skuff på menyen Papir for at FB-materstørrelse skal vises som et menyelement.
 • Flerbruksmateren registrerer ikke papirstørrelsen automatisk. Kontroller verdien for papirstørrelse.
Type i FB-mater

Vanlig papir

Kort

Gjennomsiktigh.

Resirkulert

Etiketter

Bankpapir

Konvolutt

Grov konvolutt

Brevark

Førtrykt

Farget papir

Lett papir

Tungt papir

Grovt/bomull

Tilpasset type [x]

Angi papirtypen som er lagt i flerbruksmateren.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Vanlig papir.
 • Konfigurer FB-mater må settes til Vanlig skuff på menyen Papir for at FB-matertype skal vises som et menyelement.
Manuell papirstr.

A4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Uttalelse

Universell

Angi papirstørrelsen som legges i manuelt.

Merk: Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.

Manuell papirtype

Vanlig papir

Kort

Gjennomsiktigh.

Resirkulert

Etiketter

Bankpapir

Brevark

Førtrykt

Farget papir

Lett papir

Tungt papir

Grovt/bomull

Tilpasset type [x]

Angi papirtypen som legges i manuelt.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Vanlig papir.
 • Konfigurer FB-mater må angis til "Manuell" på Papir-menyen for at Manuell papirtype skal vises som en meny.
Manuell konvoluttstørrelse

7 3/4-konvolutt

9-konvolutt

10-konvolutt

DL-konvolutt

C5-konvolutt

B5-konvolutt

Annen konvolutt

Angi konvoluttstørrelsen som legges i manuelt.

Merk: Standardinnstillingen for USA er 10-konvolutt. Den internasjonale standardinnstillingen er DL-konvolutt.

Manuell konvoluttype

Konvolutt

Grov konvolutt

Tilpasset type [x]

Angi konvoluttypen som legges i manuelt.

Merk: Standardinnstillingen er Konvolutt.


Menyen Konfigurer FB-mater

Bruk

For å

Configure MP (Konfigurer FB-mater)

Vanlig skuff

Manual (Manuell)

Først

Avgjør når skriveren skal velge papir fra flerbruksmateren.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Vanlig skuff. Vanlig skuff konfigurerer flerbruksmateren som standard papirkilde.
 • Når Manuell er valgt, kan flerbruksmateren bare brukes til utskriftsjobber med manuell mating.
 • Først konfigurerer flerbruksmateren som primær papirkilde, uavhengig av innstillinger.

Menyen Papirstruktur

Bruk

For å

Vanlig struktur

Lett

Normal

Grov

Angi struktur for vanlig papir som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).

Kartongstruktur

Lett

Normal

Grov

Angi relativ struktur for kartongen som er lagt i.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).
 • Alternativene vises bare hvis kartong støttes.
Transparentstruktur

Lett

Normal

Grov

Angi struktur for transparenter som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).

Struktur, resirkulert

Lett

Normal

Grov

Angi relativ struktur for resirkulert papir som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).

Etikettstruktur

Lett

Normal

Grov

Angi relativ struktur for etiketter som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).

Bankpostpapirstruktur

Lett

Normal

Grov

Angi relativ struktur for bankpostpapir som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Grov.

Konvoluttstruktur

Lett

Normal

Grov

Angi relativ struktur for konvolutter som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).

Struktur på grov konvolutt

Grov

Angi relativ struktur for de grove konvoluttene som er lagt i.

Brevpapirstruktur

Lett

Normal (Vanlig)

Grov

Angi relativ struktur for papir med brevhode som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).

Fortrykt papir-struktur

Lett

Normal

Grov

Angi relativ struktur for fortrykt papir som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).

Farget papir-struktur

Lett

Normal

Grov

Angi relativ struktur for farget papir som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).

Struktur - lett

Lett

Normal (Vanlig)

Grov

Angi strukturen til papiret som er lagt i skuffen.

Merk: Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).

Struktur - tungt

Lett

Normal (Vanlig)

Grov

Angi strukturen til papiret som er lagt i skuffen.

Merk: Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).

Struktur, grovt/bomull

Grov

Angi relativ struktur for bomullspapir som er lagt i.

Tilpasset [x] struktur

Lett

Normal

Grov

Angi relativ struktur for tilpasset papir som er lagt i.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Normal (Vanlig).
 • Alternativene vises bare hvis den tilpassede typen støttes.

Menyen Papirvekt

Bruk

Til

Vekt, vanlig papir

Lett

Normal

Tungt

Angi relativ vekt for det vanlige papiret som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal.

Kartongvekt

Lett

Normal

Tungt

Angi relativ vekt for kartong som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal.

Transparentvekt

Lett

Normal

Tungt

Angi relativ vekt for transparenter som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal.

Vekt, resirkulert

Lett

Normal

Tungt

Angi relativ vekt for resirkulert papir som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal.

Etikettvekt

Lett

Normal

Tungt

Angi relativ vekt for etiketter som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal.

Bankpostpapirvekt

Lett

Normal

Tungt

Angi relativ vekt for bankpostpapir som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal.

Konvoluttvekt

Lett

Normal

Tungt

Angi relativ vekt for konvolutter som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal.

Vekt, grove konvolutter

Lett

Normal

Tungt

Angi relativ vekt for grove konvolutter som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal.

Brevpapirvekt

Lett

Normal

Tungt

Angi relativ vekt for brevhoder som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal.

Vekt, fortrykt papir

Lett

Normal

Tungt

Angi relativ vekt for fortrykt papir som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal.

Vekt, farget papir

Lett

Normal

Tungt

Angi relativ vekt for farget papir som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Normal.

Vekt - lett

Lett

Angi at vekten på papiret som er lagt i, er lett.

Vekt - tungt

Tungt

Angi at vekten på papiret som er lagt i, er tungt.

Vekt, grovt/bomull

Lett

Normal

Tungt

Angi relativ vekt for bomullspapir eller grovt papir som er lagt i.

Merk: Standardinnstillingen er Tungt.

Vekt, tilpasset [x]

Lett

Normal

Tungt

Angi relativ vekt for tilpasset papir som er lagt i.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Normal.
 • Alternativene vises bare hvis den tilpassede typen støttes.

Papirileggingsmeny

Bruk

For å

Legger i resirkulert

Dupleks

Off (Av)

Angi at alle utskriftsjobber der Resirkulert er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

Bankpost mates

Dupleks

Off (Av)

Angi at alle utskriftsjobber der Bankpost er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

Brevpapir mates

Tosidigfunksjonalitet

Av

Angi at alle utskriftsjobber der Brevpapir er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

Fortrykt papir mates

Tosidigfunksjonalitet

Av

Angi at alle utskriftsjobber der Fortrykt papir er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

Farget papir mates

Tosidigfunksjonalitet

Av

Angi at alle utskriftsjobber der Farget papir er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

Lett papir mates

Tosidigfunksjonalitet

Av

Angi at alle utskriftsjobber der Lett er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

Tungt papir mates

Tosidigfunksjonalitet

Av

Angi at alle utskriftsjobber der Tungt er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

Tilpasset [x] mates

Dupleks

Off (Av)

Angi at alle utskriftsjobber der Tilpasset [x] er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.

Merk: Tilpasset [x]-ilegging er bare tilgjengelig hvis den tilpassede typen støttes.


Tilpassede typer (meny)

Bruk

For å

Tilpasset type [x]

Papir

Kartong

Transparent

Grovt/bomull

Etiketter

Konvolutt

Tilordne en papir- eller spesialpapirtype til et Tilpasset type [x]-navn.

Merknader:

 • Standardinnstillingen for Tilpasset type [x] er Papir.
 • Spesialpapirtypen må være støttet i den valgte skuffen eller materen for å kunne skrive ut fra den kilden.
Resirkulert

Papir

Kartong

Transparent

Grovt/bomull

Etiketter

Konvolutt

Bomull

Angi en papirtype når innstillingen Resirkulert er valgt i andre menyer.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Papir.
 • Den resirkulerte papirtypen må støttes i den valgte skuffen eller materen for at det skal være mulig å skrive ut fra den kilden.