Sikkerhetsinformasjon

Konvensjoner

Merk: En merknad viser til informasjon som kan hjelpe deg.

Advarsel: En advarsel viser til noe som kan skade produktets maskinvare eller programvare.

FORSIKTIG: Forholdsregelen Forsiktig viser til en potensielt farlig situasjon som kan skade deg.

Det finnes ulike typer forholdsregler, blant annet:

forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Angir fare for personskade.
forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Angir fare for elektrisk støt.
forsiktighetsikon for varm overflate FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Angir fare for forbrenning ved berøring.
forsiktighetsikon for veltefare FORSIKTIG – FARE FOR VELTING: Angir fare for knusing.
forsiktighetsikon for klemfare FORSIKTIG – KLEMFARE: Angir fare for å bli sittende fast mellom bevegelige deler.
forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Koble strømledningen til en jordet og lett tilgjengelig stikkontakt med riktig klassifisering i nærheten av produktet for å unngå fare for brann eller elektrisk støt.
forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Ikke bruk dette produktet med skjøteledninger, grenuttak med flere kontakter, skjøteledninger med flere kontakter eller UPS-enheter. Denne typen tilbehør kan fort bli overbelastet av en laserskriver, noe som kan føre til brannfare, skade på eiendom og dårlig skriverytelse.
forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke plasser dette produktet i nærheten av vann eller fuktige områder, da dette medfører fare for elektrisk støt.
forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Dette produktet bruker en laser. Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i brukerhåndboken, kan utsette deg for farlig stråling.

Produktet bruker en utskriftsprosess som varmer opp utskriftsmaterialet, og varmen kan gjøre at materialet avgir avgasser. Du må gjøre deg kjent med og forstå den delen av brukerveiledningen som omhandler retningslinjer for valg av utskriftsmateriale, slik at du unngår mulige farlige avgasser.

forsiktighetsikon for varm overflate FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.
forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Litiumbatteriet i dette produktet er ikke beregnet for å byttes. Det kan føre til eksplosjonsfare hvis et litiumbatteri ikke byttes på riktig måte. Du må aldri lade opp, ta fra hverandre eller destruere et litiumbatteri. Kast brukte litiumbatterier i henhold til produsentens instruksjoner og lokale regelverk.

Dette utstyret er ikke egnet for bruk på steder der barn oppholder seg.

forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Følg disse retningslinjene før du flytter skriveren for å unngå personskade og skade på skriveren:

Bruk bare den strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten.

forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømuttaket før du fortsetter. Hvis andre enheter er koblet til skriveren, må du også slå av disse og koble fra eventuelle kabler som er koblet til skriveren.
forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Kontroller at alle eksterne tilkoblinger (for eksempel Ethernet- og telefonsystemtilkoblinger) er riktig koblet til de riktige portene, for å unngå fare for elektrisk støt.

Dette produktet er utviklet, testet og godkjent i henhold til strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av komponenter fra spesifikke produsenter. Sikkerhetsfunksjonene til delene kan være skjult. Produsenten er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler.

forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Ikke kutt, vri, knyt eller klem sammen strømledningen, og ikke plasser tunge gjenstander på den. Strømledningen må ikke utsettes for unødvendig slitasje eller belastning. Pass på at strømledningen ikke kommer i klem, for eksempel mellom møbler og vegger. Hvis strømledningen utsettes for slike situasjoner, kan det forårsake brann eller gi elektrisk støt. Kontroller strømledningen jevnlig. Koble strømledningen fra stikkontakten før den kontrolleres.

Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken.

forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Koble strømledningen fra strømuttaket og koble alle kabler fra skriveren for å unngå elektrisk støt under rengjøring av utsiden av skriveren.
forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.
forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel faksfunksjonen, strømledningen eller telefonen, i tordenvær.

TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.