Menyen Innstillinger

Menyen Generelle innstillinger

Bruk

Til

Kontrollpanelspråk

Engelsk

Francais

Deutsch

Italiano

Espanol

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Portuguese (Portugisisk)

Suomi

Russisk

Polski

Gresk

Magyar

Turkce

Cesky

Forenklet kinesisk

Tradisjonell kinesisk

Koreansk

Japansk

Angi språket for teksten som vises på skjermen.

Merk: Ikke alle språk er tilgjengelige på alle modellene. Det kan være nødvendig å installere en spesiell maskinvare for enkelte språk.

Vis anslag for rekvisita

Vis anslag

Ikke vis anslag

Vis anslag for rekvisita på kontrollpanelet, fra Embedded Web Server, menyinnstillingene og enhetsstatistikkrapportene.

Øko-modus

Av

Energi

Energi/papir

Papir

Reduser bruk av energi, papir eller spesialpapir.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Av. Denne innstillingen tilbakestiller skriveren til de opprinnelige standardinnstillingene.
 • Hvis du angir øko-modus for Energi eller Papir, kan det påvirke skriverens ytelse, men ikke utskriftskvaliteten.
Stillemodus

Av

Reduser skriverstøyen.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Kjør innledende oppsett

Ja

Nei

Kjør installeringsveiviseren.

Tastatur1

Tastaturtype

Engelsk

Francais

Francais Canadien

Deutsch

Italiano

Espanol

Gresk

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Suomi

Portuguese (Portugisisk)

Russisk

Polski

Tysk (Sveits)

Fransk (Sveits)

Koreansk

Magyar

Turkce

Cesky

Forenklet kinesisk

Tradisjonell kinesisk

Japansk

Tilpasset tast [x]

Angi et språk og informasjon for egendefinerte taster for tastaturet på skjermen.

Papirstørrelser

USA

Metrisk

Angi måleenheten for papirstørrelser

Merknader:

 • Standardinnstillingen er US.
 • Landet eller regionen du valgte under den opprinnelige installeringsveiviseren, avgjør den opprinnelige innstillingen for papirstørrelse.
Informasjon som vises1

Venstre side

Høyre side

Angi informasjonen som skal vises øverst i hjørnene på startsiden.

Velg blant følgende alternativer:

Ingen

IP-adresse

Vertsnavn

Kontaktnavn

Plassering

Dato/klokkeslett

Tjenestenavn for mDNS/DDNS

Nullkonfigurasjonsnavn

Tilpasset tekst [x]

Modellnavn

Merknader:

 • Standardinnstillingen for Venstre side er IP-adresse.
 • Standardinnstillingen for Høyre side er Dato/klokkeslett.
Informasjon som vises1

Tilpasset tekst [x]

Angi teksten som skal vises øverst i hjørnene på startsiden.

Merk: Du kan angi opptil 32 tegn.

Informasjon som vises (fortsatt)1

Sort toner

Angi informasjonen som vises for Sort toner.

Velg blant følgende alternativer:

Når den vises

Ikke vis

Skjerm

Melding som vises

Standard

Alternativ

Standard

[tekstoppføring]

Alternativ

[tekstoppføring]

Merknader:

 • Ikke vis standardinnstillingen for Når den vises.
 • Standardinnstillingen for Melding som vises er Standard.
Informasjon som vises (fortsatt)1

Papirstopp

Legg i papir

Servicefeil

Tilpass informasjonen som vises for bestemte menyer.

Velg blant følgende alternativer:

Skjerm

Ja

Nei

Melding som vises

Standard

Alternativ

Standard

[tekstoppføring]

Alternativ

[tekstoppføring]

Merknader:

 • Standardinnstillingen for Vis er Nei.
 • Standardinnstillingen for Melding som vises er Standard.
Tilpassing av startside

Endre språk

Søk etter holdte jobber

Holdte jobber

USB-stasjon

Profiler og løsninger1

Bokmerker1

Jobber etter bruker1

Skjemaer og favoritter1

Endre ikonene som vises på startsiden.

Velg blant følgende alternativer:

Skjerm

Ikke vis

Datoformat1

MM-DD-ÅÅÅÅ

DD-MM-ÅÅÅÅ

ÅÅÅÅ-MM-DD

Angi format for skriverdatoen.

Merk: MM-DD-YYYY er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er DD-MM-YYYY.

Tidsformat1

12-timers A.M./P.M.

24-timers klokke

Angi format for skriverklokkeslettet.

Merk: 12-timers A.M./P.M. er angitt som standardinnstilling.

Lysstyrke for skjerm1

20-100

Juster lysstyrken på skjermen

Merk: Standardinnstillingen er 100.

Lydtilbakemelding1

Knapptilbakemelding

Av

Høyttalervolum

1-10

Angi volum og tilbakemelding for knappen.

Merknader:

 • Standardinnstillingen for Knapptilbakemelding er På.
 • Standardinnstillingen for Høyttalervolum er 5.
Vis bokmerker1

Ja

Nei

Angi om Bokmerker skal vises fra området Holdte jobber.

Merk: Standardinnstillingen er Ja.

Oppdateringshyppighet for Web-sider1

30-300

Angi antall sekunder mellom oppdateringer i Embedded Web Server.

Merk: Standardinnstillingen er 120.

Kontaktnavn1

Angi et kontaktnavn for skriveren.

Merk: Kontaktnavnet lagres i Embedded Web Server.

Plassering1

Angi skriverens plassering.

Merk: Plasseringen lagres i Embedded Web Server.

Alarmer1

Alarminnstilling

Kassettalarm

Angi en alarm for når skriveren trenger tilsyn.

Velg blant følgende alternativer:

Av

Enkelt

Uavbrutt

Merknader:

 • Standardinnstillingen for Alarmkontroll er Enkelt.
 • Standardinnstillingen for Tonerkassettalarm er Av.
Tidsavbrudd

Ventemodus1

Deaktivert

1-240

Angi hvor lang inaktiv tid det skal gå før skriveren går over i strømsparingsmodus.

Merk: Standardinnstillingen er 15 minutter.

Tidsavbrudd

strømsparingsmodus

Deaktivert

1-120

Angi inaktiv tid før skriveren starter drift i hvilemodus.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er 20 minutter.
 • Deaktivert vises bare hvis Energisparing er satt til Av.
 • Det brukes mindre strøm ved lave innstillinger, men det kan kreve lengre oppvarmingstid.
Tidsavbrudd

Skriv ut med skjerm av

Tillat utskrift med skjerm av

Skjerm på ved utskrift

Skrive ut en jobb med skjermen slått av.

Merk: Skjerm på når utskrift er standardinnstillingen.

Tidsavbrudd

Tidsavbrudd for dvale

Deaktivert

20 minutter

1 time

2 timer

3 timer

6 timer

1 dag

2 dager

3 dager

1 uke

2 uker

1 måned

Angi hvor lang tid det skal gå før skriveren går inn i dvalemodus.

Merk: Standardinnstillingen er 3 dager.

Tidsavbrudd

Tidsavbrudd for dvale ved tilkobling

Dvalemodus

Ikke gå i dvale

Angi at skriveren skal gå i dvalemodus selv når det finnes en aktiv Ethernet-tilkobling.

Merk: Standardinnstillingen er Dvale.

Tidsavbrudd

Tidsavbrudd skjerm

15-300 sek

Angi inaktiv tid før skjermen automatisk går tilbake til statusen Klar.

Merk: Standardinnstillingen er 30 sekunder.

Tidsavbrudd

Forleng tidsavbrudd for skjerm1

Av

Forbli på samme sted, og tilbakestill tidtakeren for Tidsavbrudd for skjermen i stedet for gå tilbake til startskjermen.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Tidsavbrudd

Tidsavb utskrift

Deaktivert

1–255 sek

Angi at skriveren skal avslutte en utskriftsjobb etter at den har vært inaktiv i den angitte tidsperioden.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er 90 sekunder.
 • Når tiden er utløpt, blir alle delvis utskrevne sider som fortsatt er i skriveren skrevet ut.
 • Tidsavbrudd utskrift er bare tilgjengelig når PCL-emulering brukes.
Tidsavbrudd

Tidsavbrudd venting

Deaktivert

15-65535 sek

Angi tiden skriveren venter på å motta data fra verten.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er 40 sekunder.
 • Tidsavbrudd venting er bare tilgjengelig når skriveren bruker PostScript-emulering.
Tidsavbrudd

Jobbholdingstidsavbrudd1

5–255 sek

Angi hvor lenge skriveren skal vente på brukerhandling før den holder jobber som krever ressurser som ikke er tilgjengelige.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er 30 sekunder.
 • Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
Gjenopprette fra feil

Automatisk omstart

Start på nytt når inaktiv

Alltid starte på nytt

Aldri starte på nytt

Angi at skal skriveren å starte på nytt når det oppstår feil.

Merk: Standardinnstillingen er Alltid starte på nytt.

Gjenopprette fra feil

Maks. antall automatiske omstarter

1-20

Angi antallet automatiske omstarter som skriveren kan utføre.

Merk: Standardinnstillingen er 2.

Utskriftsgjenoppretting

Fortsett automatisk

Deaktivert

5–255 sek

Gjør at skriveren kan fortsette automatisk fra en frakoblet situasjon når disse ikke er løst i løpet av den angitte perioden.

Merk: Standardinnstillingen er Deaktivert.

Utskriftsgjenoppretting

Gjenopprett v/stopp

Av

Auto

Angi om skriveren skal skrive ut fastkjørte sider på nytt.

Merk: Standardinnstillingen er Auto. Skriveren skriver ut fastkjørte sider på nytt hvis ikke andre skriveroppgaver trenger minnet som kreves for å holde disse sidene.

Utskriftsgjenoppretting

Papirstoppassistent

Av

Angi at skriveren skal søke etter fastkjørt papir automatisk.

Merk: Standardinnstillingen er På.

Utskriftsgjenoppretting

Sidebeskyttelse

Av

Angi de korrekte utskriftsinnstillingene for siden, på skriveren.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Tilgjengelighetsinnstillinger1

Forleng tidsavbrudd for skjerm

Av

Forbli på samme sted, og tilbakestill tidtakeren for Tidsavbrudd for skjermen i stedet for gå tilbake til startskjermen.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Tilgjengelighetsinnstillinger1

Talehastighet

Svært sakte

Langsom

Normal

Rask

Raskere

Svært raskt

Hurtig

Svært hurtig

Raskest

Juster talehastighet for taleveiledningen.

Merk: Standardinnstillingen er Normal.

Tilgjengelighetsinnstillinger1

Hodetelefonvolum

1-10

Angi hodetelefonvolum.

Merk: Standardinnstillingen er 5.

Informasjon som sendes til Lexmark

Rekvisita- og sidebruk (anonymt)

Av

Send anonym informasjon om enhetsbruk til Lexmark.

Merk: Standardverdien avhenger av hva du valgte ved første oppsett.

Informasjon som sendes til Lexmark

Enhetsytelse (anonymt)

Av

Send anonym enhetsinformasjon om funksjoner og feil til Lexmark.

Merk: Standardverdien avhenger av hva du valgte ved første oppsett.

Informasjon som sendes til Lexmark

Start sending

Stopp sending

Angi tiden for sending av anonym informasjon til Lexmark.

Trykk på Hvilemodus-knappen

Ikke gjør noe

Hvilemodus

Dvalemodus

Angi hvordan skriveren reagerer på et kort trykk på Hvilemodus-knappen når den er inaktiv.

Merk: Standardinnstillingen er Hvilemodus.

Trykk på/hold Hvilemodus-knappen

Ikke gjør noe

Hvilemodus

Dvalemodus

Bestem hvordan skriveren skal reagere på et langt trykk på Strømsparemodus-knappen når den er inaktiv.

Merk: Standardinnstillingen er Ikke gjør noe.

Standardinnstillinger

Ikke gjenopprett

Gjenopprett nå

Gjenopprette standardinnstillingen for skriveren.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Ikke gjenopprett.
 • Hvis Gjenopprett nå er valgt, tilbakestilles alle skriverinnstillingene til standardinnstillingene, unntatt innstillingene på menyen Nettverk/porter. Alle nedlastinger som er lagret i internminnet blir slettet. Nedlastinger som er lagret i flash-minnet eller på en harddisk, berøres ikke.
Tilpasset startmelding2

Av

IP-adresse

Vertsnavn

Kontaktnavn

Plassering

Nullkonfigurasjonsnavn

Tilpasset tekst [x]

Velg en tilpasset hjemmemelding som vises periodevis som skriverens status.

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Eksporter konfigurasjonsfil1

Eksporter

Eksporter konfigurasjonsfiler til en flash-stasjon.


Utskriftsinnstillinger

Menyen Oppsett

Bruk

For å

Skriverspråk

PCL-emulering

PS-emulering

Angi standard skriverspråk.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er PCL-emulering.
 • PostScript-emulering bruker PostScript-emulering til behandling av utskriftsjobber.
 • PCL-emulering bruker PCL-emulering til behandling av utskriftsjobber.
 • Selv om du angir et skriverspråk som standard, kan et program sende utskriftsjobber som bruker et annet skriverspråk.
Utskriftsområde

Normal

Hele siden

Angi det logiske og fysiske utskriftsområdet.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Normal. Hvis skriveren prøver å skrive ut data utenfor området som er definert som vanlig utskriftsområde i henhold til innstillingen Normal, kuttes bildet ved ytterkantene av området.
 • Med innstillingen Hele siden kan bildet flyttes til området utenfor det som er definert som vanlig utskriftsområde i henhold til innstillingen Normal. Denne innstillingen gjelder bare sider som skrives ut med PCL 5e-emulering, og har ingen innvirkning på sider som skrives ut med PCL XL- eller PostScript-emulering.
Last ned til

RAM

Flash

Angi hvor nedlastinger skal lagres.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er RAM. Nedlastinger som lagres i internminnet, lagres midlertidig.
 • Ved å lagre nedlastninger i flashminnet, lagres de permanent. Nedlastningene blir værende i flash-minnet selv om du slår av skriveren.
 • Dette menyelementet vises bare hvis en flash-enhet og harddisk er installert.
Lagre ressurser

Av

Angi hvordan skriveren håndterer midlertidige nedlastinger, for eksempel skrifter og makroer som er lagret i RAM-minnet, hvis den mottar en utskriftsjobb som krever mer minne enn det som er tilgjengelig.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Av. Av angir at skriveren skal beholde nedlastingene til det er behov for minnet. Nedlastinger slettes for å behandle utskriftsjobber.
 • På angir at nedlastinger skal beholdes under språkendringer og tilbakestillinger av skriveren. Hvis skriveren går tom for minne, vises meldingen Minnet er fullt [38] på skriverskjermen, men nedlastinger slettes ikke.

Finishing (Ferdiggjører), meny

Bruk

For å

Sider (tosidig)

Enkeltsidig

Tosidig

Angi om tosidig utskrift er angitt som standard for alle utskriftsjobber.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er 1-sidig.
 • Du kan angi tosidig utskrift i programmet.

For Windows-brukere:

 1. Klikk på Fil > Skriv ut.

 2. Klikk på Properties (Egenskaper), Preferences (Innstillinger), Options (Alternativer) eller Setup (Oppsett).

For Macintosh-brukere:

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Juster innstillingene fra utskriftsdialogen og lokalmenyer.

Dupleksinnbinding

Lang kant

Short Edge (Kortside)

Definer hvordan tosidige utskrifter skal bindes inn og skrives ut.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Long Edge (Langside). Langside binder inn sidene langs langsiden (venstre side for stående retning, toppkant for liggende sideretning).
 • Kortside binder inn sidene langs kortsiden (toppkant for stående retning, venstre side for liggende sideretning).
Copies (Kopier)

1–999

Angi standard antall kopier for alle utskriftsjobber.

Merk: 1 er standard fabrikkinnstilling

Blank Pages (Blanke sider)

Do Not Print (Ikke skriv ut)

Utskrift

Angi om det skal settes inn tomme sider i en utskriftsjobb.

Merk: Standardinnstillingen er Do Not Print (Ikke skriv ut).

Sorter

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)

Legge sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge når det skrives ut flere kopier.

Merk: Standardinnstillingen er (1,2,3) (1,2,3).

Separator Sheets (Skilleark)

Off (Av)

Between Copies (Mellom kopier)

Between Jobs (Mellom jobber)

Between Pages (Mellom sider)

Angi om det skal settes inn tomme skilleark.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Off (Av).
 • Mellom kopier setter inn en tom side mellom hver av kopiene i en utskriftsjobb hvis Sorter er satt til (1,1,1) (2,2,2). Hvis Sorter er satt til (1,2,3) (1,2,3), settes det inn et tomt ark mellom hvert sett med utskrifter, dvs. etter alle sider 2 og etter alle sider 3.
 • Between Jobs (Mellom jobber) setter inn en blank side mellom utskriftsjobber.
 • Mellom sider setter inn en blank side mellom hver side i en utskriftsjobb. Denne innstillingen kan være nyttig hvis du skriver ut på transparenter, eller hvis du vil sette inn blanke sider i et dokument.
Separator Source (Skillearkkilde)

Skuff [x]

Multifunksjonsmater

Angi papirkilden for skillearkene.

Merk: Standardinnstillingen er Tray 1 (Skuff 1) (standardskuff).

Paper Saver (Papirsparer)

Off (Av)

2-opp

3-opp

4-opp

6-opp

9-opp

12-opp

16-opp

Skriv ut flere sider på ett ark.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Off (Av).
 • Det angitte tallet er antallet sider som skrives ut pr. side.
Angi papirsparing

Horizontal (Vannrett)

Reverse Horizontal (Omvendt vannrett)

Reverse Vertical (Omvendt loddrett)

Vertical (Loddrett)

Angi plasseringen av flere sider ved bruk av Papirsparing.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Horizontal (Vannrett).
 • Plasseringen avhenger av antall sider og om de har stående eller liggende sideretning.
Retning for papirsparing

Auto

Landscape (Liggende)

Portrait (Stående)

Angi retningen for et dokument med flere sider.

Merk: Standardinnstillingen er Auto. Skriveren velger mellom stående og liggende.

Papirsparingsgrense

None (Ingen)

Solid (Heltrukket)

Skriv ut en ramme når du bruker Papirsparing

Merk: Standardinnstillingen er None (Ingen).


Menyen Kvalitet

Bruk

Til

Utskriftsoppløsning

300 dpi

600 dpi

1200 dpi

1200 bildekvalitet

2400 bildekvalitet

Angi oppløsningen for utskriften i punkter pr. tomme.

Merk: Standardinnstillingen er 600 dpi.

Pikselforsterkning

Av

Skrifter

Horisontalt

Vertikalt

Begge retninger

Aktiverer utskrift av flere piksler samlet. Dette gir større klarhet, og forbedrer bilder horisontalt eller vertikalt, eller forbedrer skrifter

Merk: Standardinnstillingen er Av.

Tonermørkhet

1–10

Gjør utskriften mørkere eller lysere.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er 8 minutter.
 • Du kan spare toner ved å velge et lavere tall.
Forbedre tynne linjer

Av

Aktivere en utskriftsmodus som foretrekkes for filer som arkitekttegninger, kart, elektriske kretsdiagrammer og flytdiagrammer.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Av.
 • Du kan angi dette alternativet fra skriverprogrammet. For Windows-brukere: Klikk på Fil > Skriv ut, Egenskaper, Innstillinger, Valg, eller Oppsett. For Macintosh-brukere: Velg Arkiv > Skriv ut, og juster innstillingene i utskriftsdialogboksen og på kontekstmenyene.
 • Hvis du vil angi dette alternativet fra EWS (Embedded Web Server), skriver du inn IP-adressen til nettverksskriveren i adressefeltet i nettleseren.
Gråkorrigering

Auto

Av

Justere kontrastforbedringen som er brukt i bilder, automatisk.

Merk: Standardinnstillingen er Auto.

Lysstyrke

-6 til 6

Juster utskriften ved å gjøre den lysere eller mørkere. Du kan spare toner ved å gjøre utskriften lysere.

Merk: Standardinnstillingen er 0 minutter.

Kontrast

0-5

Juster kontrasten på utskriften.

Merk: Standardinnstillingen er 0 minutter.


Menyen PostScript

Bruk

For å

Skriv ut PS-feil

On (På)

Off (Av)

Skriv ut en side som inneholder PostScript-feilen.

Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).


PCL emul-meny

Bruk

For å

PCL-emuleringsinnstillinger

Retning

Portrait (Stående)

Landscape (Liggende)

Angi retningen på teksten og grafikken på siden.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Portrait (Stående). Hvis Stående er valgt, skrives tekst og grafikk ut parallelt med sidens kortside.
 • Hvis Liggende er valgt, skrives tekst og grafikk ut parallelt med sidens langside.
PCL-emuleringsinnst.

Linjer pr. side

1–255

Angi hvor mange linjer som skal skrives ut på hver side.

Merknader:

 • Standardinnstillingen for USA er 60. Den internasjonale standardinnstillingen er 64.
 • Skriveren fastsetter hvor stor avstanden skal være mellom hver linje, basert på innstillingene for Linjer pr. side, Papirstørrelse og Retning. Velg Papirstørrelse og Retning før du endrer Linjer pr. side.
PCL-emuleringsinnstillinger

A4-bredde

198 mm

203 mm

Angi at skriveren skal skrive ut på papir i A4-format.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er 198 mm.
 • 203-mm-innstillingen angir bredden på siden for å gjøre det mulig å skrive ut åtti 10-punkts tegn.
PCL-emuleringsinnstillinger

Auto CR etter LF

Av

Angi om skriveren automatisk skal utføre en vognretur (CR) etter en linjeskiftkommando (LF).

Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).

PCL-emuleringsinnst.

Auto LF etter CR

Av

Angi om skriveren automatisk skal utføre en linjeskiftkommando (LF) etter en vognretur (CR).

Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).

Endre skuffnr

Angi FB-mater

Av

Ingen

0–199

Angi skuff [x]

Av

Ingen

0–199

Angi manuell mating

Off (Av)

None (Ingen)

0–199

Angi manuell konvolutt

Off (Av)

None (Ingen)

0–199

Konfigurere skriveren slik at den kan brukes sammen med skriverprogramvare eller programmer som bruker ulike kildetilordninger for skuffer og matere.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Off (Av).
 • Kan ikke velge Ingen. Det vises bare når det er valgt ved PCL 5-emulering. Kommandoen Velg papirkilde ignoreres også.
 • 0–199 gjør at en egendefinert innstilling kan tilordnes.
Endre skuffnr

Vis fabrikkoppsett

FB-mater std.= 8

Skuff 1-standard = 1

FB-mater std. = 4

FB-mater std. = 5

FB-mater std. = 20

FB-mater std. = 21

Konv.standard = 6

Std. for man. pap. = 2

Man. konv. std. = 3

Vis standardinnstillingen som er tilordnet hver skuff eller mater.

Endre skuffnr

Gjenopprett standarder

Yes (Ja)

No (Nei)

Tilbakestill alle tilordninger for skuffer og matere til standardinnstillingene.