Tiedotteet

Tuotetiedot

Tuotteen nimi:

Lexmark MS710 ja MS711

Laitteen tyyppi:

4063

Malli(t):

832, 835

Painosta koskeva tiedote

Kesäkuu 2017

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTAMATTA KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Viittaukset eri tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita, että ainoastaan kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää. Mitä tahansa toiminnallisesti vastaavaa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Toiminnan arvioiminen ja varmentaminen käytettäessä muita kuin valmistajan suosittelemia muita tuotteita, ohjelmia tai palveluita ovat pelkästään käyttäjän vastuulla.

Lexmarkin teknistä tukea saa osoitteesta http://support.lexmark.com.

Lisätietoja tarvikkeista ja ladattavista tiedostoista saa osoitteesta www.lexmark.com.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkit

Lexmark, Lexmark-logo, MarkNet ja MarkVision ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Google Cloud Print on Google Inc:n tavaramerkki.

Mac ja Mac-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Microsoft ja Windows ovat Microsoftin yritysryhmän rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Mopria®, Mopria®-logo ja Mopria® Alliance -logo ovat Mopria Alliance, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

PCL® on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. PCL on joukko Hewlett-Packard Companyn määrittelemiä tulostimen ohjainkomentoja (kieli) ja toimintoja, joita yhtiö käyttää tulostintuotteissaan. Tämä tulostin on tarkoitettu yhteensopivaksi PCL-kielen kanssa. Tämä tarkoittaa, että tulostin tunnistaa eri sovellusohjelmien käyttämät PCL-komennot ja emuloi niitä vastaavia toimintoja.

PostScript on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Seuraavat termit ovat yritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä:

Albertus

The Monotype Corporation plc

Antique Olive

Monsieur Marcel OLIVE

Apple-Chancery

Apple Computer, Inc.

Arial

The Monotype Corporation plc

CG Times

Agfa Corporationin tuote, joka perustuu The Monotype Corporation plc:n lisenssillä käytettävään Times New Romaniin

Chicago

Apple Computer, Inc.

Clarendon

Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt

Eurostile

Nebiolo

Geneva

Apple Computer, Inc.

GillSans

The Monotype Corporation plc

Helvetica

Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt

Hoefler

Jonathan Hoefler Type Foundry

ITC Avant Garde Gothic

International Typeface Corporation

ITC Bookman

International Typeface Corporation

ITC Mona Lisa

International Typeface Corporation

ITC Zapf Chancery

International Typeface Corporation

Joanna

The Monotype Corporation plc

Marigold

Arthur Baker

Monaco

Apple Computer, Inc.

New York

Apple Computer, Inc.

Oxford

Arthur Baker

Palatino

Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt

Stempel Garamond

Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt

Taffy

Agfa Corporation

Times New Roman

The Monotype Corporation plc

Univers

Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt


Muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple, Inc:in tavaramerkkejä.

Käyttöoikeustiedote

Kaikki tähän tuotteeseen liittyvät käyttöoikeustiedotteet ovat tarkasteltavissa asennusohjelma-CD-levyn juurihakemistossa.

Emissiotaso

Seuraavat mittaukset on suoritettu ISO 7779 -standardin mukaisesti ja ilmoitettu ISO 9296 -standardin mukaisesti.

Huomautus: Jotkin tilat eivät ehkä koske tätä tuotetta.

Keskimääräinen äänenpaine yhden metrin etäisyydellä, dBA

Tulostaminen

56

Valmis

32


Arvot voivat muuttua. Katso nykyiset arvot osoitteesta www.lexmark.com.

WEEE-direktiivi sähkö-ja elektroniikkalaiteromusta

roskakorikuvake

WEEE-logo viittaa erityisiin sähkölaitteiden kierrätysohjelmiin ja toimintatapoihin EU-maissa. Suosittelemme tuotteidemme kierrätystä.

Lisätietoja kierrätysvaihtoehdoista on Lexmarkin Web-sivustossa osoitteessa www.lexmark.com. Sieltä saat paikallisen myyntiedustajan puhelinnumeron.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Laitteen hävittäminen

Älä hävitä tulostinta tai sen tarvikkeita talousjätteen mukana. Pyydä paikallisilta viranomaisilta lisätietoja hävitys- ja kierrätysvaihtoehdoista.

Staattista sähköä koskeva tiedote

Tämä symboli osoittaa osat, jotka ovat herkkiä staattiselle sähkölle. Älä kosketa näiden symbolien lähellä olevia alueita koskettamatta ensin toisaalla olevaa metallipintaa.

ENERGY STAR

Mikä tahansa Lexmark-tuote, jonka kuoressa tai käynnistysruudussa on ENERGY STAR -tunnus, täyttää Lexmarkin toimittamassa kokoonpanossa sertifioidusti Yhdysvaltain ympäristönsuojelutoimiston (Environmental Protection Agency, EPA) vaatimukset.

Lämpötilatiedot

Käyttöympäristön lämpötila

15,6...32,2°C (60...90°F)

Kuljetuslämpötila

–40...43,3°C (–40...110°F)

Varastointilämpötila ja suhteellinen kosteus

1...35°C (34...95°F)

Suhteellinen kosteus 8–80 %


Laserilmoitus

Tämä tulostin on sertifioitu Yhdysvalloissa DHHS 21 CFR Chapter I, Subchapter J -standardin mukaiseksi luokan I (1) -lasertuotteeksi ja muualla IEC 60825-1:2014 -standardin mukaiseksi luokan I lasertuotteeksi.

Luokan I lasertuotteita ei pidetä haitallisina. Tulostimen sisällä on luokan IIIb (3b) laser, joka on nimellisteholtaan 15 mW:n galliumarsenidilaser ja toimii 787–800 nanometrin aallonpituuksilla. Laserjärjestelmä ja tulostin ovat rakenteeltaan sellaisia, että käyttäjä ei joudu alttiiksi luokkaa 1 suuremmalle säteilylle normaalin käytön, ylläpidon tai huollon aikana.

LUOKAN 1 LASERLAITE

VAROITUS! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

KLASS 1 LASER APPARAT

VARNING! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Laservaroitustarra

Laserlaitetta koskeva tarra voidaan kiinnittää tulostimeen kuvan osoittamalla tavalla:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l´esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危险 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射,请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。


Virrankulutus

Tuotteen virrankulutus

Laitteen virrankulutus näkyy seuraavassa taulukossa.

Huomautus: Jotkin tilat eivät ehkä koske tätä tuotetta.

Tila

Kuvaus

Virrankulutus (wattia)

Tulostaminen

Tulostin tuottaa paperikopioita sähköisen tulotiedon perusteella.

780 (MS710), 800 (MS711)

Kopioi

Laite tuottaa paperikopioita paperiasiakirjoista.

-

Skannaa

Laite skannaa paperiasiakirjoja.

-

Valmis

Laite odottaa tulostustyötä.

100 (Valmis 1), 75 (Valmis 2)

Lepotila

Laite on ylätason virransäästötilassa.

2,9

Säästö

Laite on alatason virransäästötilassa.

0,5

Ei käytössä

Laite on kytketty pistorasiaan, mutta virta on katkaistu.

0,1


Taulukon virrankulutusluvut ovat pitkien ajanjaksojen keskimääräisiä arvoja. Hetkittäiset virrankulutushuiput voivat olla huomattavasti keskitasoa korkeampia.

Arvot voivat muuttua. Katso nykyiset arvot osoitteesta www.lexmark.com.

Lepotila

Tähän tuotteeseen on suunniteltu lepotila-niminen virransäästötila. Lepotila säästää energiaa alentamalla virrankulutusta niinä aikoina, kun laitetta ei käytetä. Lepotila käynnistyy automaattisesti, kun tuotetta ei käytetä tiettyyn aikaan. Tätä toimintoa kutsutaan lepotilan aikakatkaisuksi.

Lepotilan oletusasetus tässä tuotteessa (minuuttia):

20


Lepotilan aikakatkaisuksi voi valita määritysvalikoista 1–120 minuuttia. Lepotilan aikakatkaisun asettaminen alhaiseksi alentaa energiankulutusta, mutta se voi pidentää laitteen reagointiaikaa. Lepotilan aikakatkaisun asettaminen suureksi pitää reagointiajan nopeana, mutta energiaa kuluu tällöin enemmän.

Horrostila

Tässä tuotteessa on erittäin vähän virtaa kuluttava käyttötila, jota kutsutaan horrostilaksi. Kun laite on horrostilassa, muista järjestelmistä ja laitteista katkaistaan virta turvallisesti.

Horrostilaan voidaan siirtyä jollakin seuraavista tavoista:

Tämän tuotteen oletusasetus kaikissa maissa ja kaikilla alueilla on Säästötilan aikakatkaisu

3 pv


Aikaa, jonka tulostin odottaa työn tulostamisen jälkeen ennen horrostilaan siirtymistä, voidaan muuttaa yhden tunnin ja yhden kuukauden välillä.

Virrankatkaisutila

Jos laitteessa on valmiustila, jossa virtaa kuluu jonkin verran, voit katkaista virrankulutuksen kokonaan irrottamalla laitteen virtajohdon pistorasiasta.

Virran kokonaiskulutus

Joskus voi olla tarpeellista laskea laitteen kokonaisvirrankulutus. Koska virrankulutusluvut ilmaistaan virtayksikkö watteina, kokonaisvirrankulutus lasketaan kertomalla virrankulutus sillä aikamäärällä, jonka verran laitetta on käytetty kussakin tilassa. Laitteen kokonaisvirrankulutus on tilojen virrankulutuslukujen summa.

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Tämä tuote vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/108/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EY ja 2011/65/EY suojausmääräyksiä koskien sähkömagneettisia rajoituksia, tietyn jännitteisten elektronisten laitteiden turvallisuusmääräyksiä, sähkökäyttöisten tuotteiden ekologista suunnittelua sekä tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Tuotteen valmistaja: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Valtuutettu edustaja on Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Direktiivien mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana pyydettäessä valtuutetulta edustajalta tai osoitteesta www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Tämä tuote täyttää EN 55022:n ja EN 55032:n luokkien B rajoitukset ja EN 60950-1:n turvallisuusvaatimukset.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.