Verkko/Portit-valikko

Aktiivinen NIC -valikko

Valinta

Toiminto

Aktiivinen NIC

Automaattinen

[luettelo käytettävissä olevista verkkokorteista]

Tulostin luo yhteyden verkkoon.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Tämä asetus näkyy ainoastaan, jos valinnainen verkkosovitin on asennettu.

Vakioverkko tai Verkko [x] -valikko

Huomautus: Vain aktiiviset portit näkyvät tässä valikossa.

Valinta

Toiminto

Energiatehokas Ethernet

Ota käyttöön

Poista käytöstä

Vähentää virrankulutusta, kun tulostin ei vastaanota tietoja Ethernet-verkosta.

Huomautus: Enable (Ota käyttöön) on oletusasetus.

PCL-työn tunnis.

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PCL-emulointia, kun tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Jos PCL-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä, tulostin ei tarkista saapuvia tietoja ja käyttää asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä.
PS-työn tunnist.

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PS-emulointia, kun tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Jos PS-työn tunnist. -asetus on Ei käytössä, tulostin ei tarkista saapuvia tietoja ja käyttää asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä.
NPA-tila

Ei käytössä

Automaattinen

Määritä tulostin käyttämään NPA-yhteyskäytännön mukaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron erityiskäsittelyä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Tulostin käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun asetusta muutetaan ohjauspaneelissa.
Verkkopuskuri

Automaattinen

3 kt - [sallittu enimmäiskoko]

Määritä verkkopuskurin koko.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei.
 • Verkkopuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja USB-puskureita.
 • Tulostin käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun asetusta muutetaan ohjauspaneelissa.
Työn puskurointi

Ei käytössä

Käytössä

Automaattinen

Tallenna tulostustyöt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta. Tämä valikkokohta näkyy ainoastaan, kun alustettu kiintolevy on asennettu.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tulostin käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun asetusta muutetaan ohjauspaneelissa. Valikkovalinta päivittyy.
Mac binaari PS

Käytössä

Ei käytössä

Automaattinen

Määritä tulostimen käsittelemään Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä.

Huomautus: Oletusasetus on Automaattinen.

Vakioverkon asetukset TAI Verkon [x] asetukset

Raportit

Verkkokortti

TCP/IP

IPv6

Langaton

AppleTalk

Näytä ja aseta tulostimen verkkoasetukset.

Huomautus: Langaton-valikko näkyy vain, kun tulostin on liitetty langattomaan verkkoon.


Raportit-valikko

Voit siirtyä valikkoon kahdella tavalla:

Valinta

Toiminto

Tulostimen asetussivu

Tulosta sivu, jolla on tietoja verkkotulostimen asetuksista, esimerkiksi TCP/IP-osoitteesta.


Verkkokortti-valikko

Voit siirtyä valikkoon kahdella tavalla:

Valinta

Toiminto

Näytä kortin tila

Yhdistetty

Ei yhdistetty

Tarkastele langattoman verkkosovittimen yhteystilaa.

Näytä korttinopeus

Tarkastele aktiivisen langattoman verkkosovittimen nopeutta.

Verkko-osoite

UAA (Universally Administered Address)

LAA (Locally Administered Address)

Tarkastele verkko-osoitteita.

Työn aikakatkaisu

0,10–255 sekuntia

Määritä, miten monta sekuntia verkkotulostustyö voi kestää, ennen kuin se peruutetaan.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 90 sekuntia.
 • Jos asetuksen arvo on 0, aikakatkaisu ei ole käytössä.
 • Jos valitaan arvo väliltä 1–9, näyttöön tulee teksti Virheellinen eikä arvoa tallenneta.
Otsikkosivu

Ei käytössä

Käytössä

Salli tulostimen tulostaa otsikkosivu.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.


TCP/IP-valikko

Voit siirtyä valikkoon kahdella tavalla:

Huomautus: Valikko on käytettävissä ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissä tulostimissa.

Valinta

Toiminto

Set Hostname (Aseta isäntänimi)

Aseta TCP/IP-yhteyskäytännön nykyisen palvelimen nimi.

Huomautus: Asetusta voidaan muuttaa vain Embedded Web Server -palvelimesta.

IP-osoite

Tarkastele tai muuta nykyistä TCP/IP-osoitetta.

Huomautus: IP-osoitteen manuaalinen määrittäminen muuttaa Ota DHCP käyttöön- ja Ota autom. IP käyttöön -asetusten arvoksi Ei käytössä. Järjestelmissä, jotka tukevat BOOTP- ja RARP-protokollia, myös Ota BOOTP/RARP käyttöön -asetuksen arvoksi vaihtuu Ei käytössä.

Verkkopeite

Tarkastele tai muuta nykyistä TCP/IP-verkkopeitettä.

Yhdyskäytävä

Tarkastele tai muuta nykyistä TCP/IP-yhdyskäytävää.

Salli DHCP (verkkoaikatoiminto)

Käytössä

Ei käytössä

Määritä DHCP-osoitteen ja parametrin määritys.

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Salli RARP (verkkoaikatoiminto)

Käytössä

Ei käytössä

Määritä RARP-osoitteen määritysasetus.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Salli BOOTP (verkkoaikatoiminto)

Käytössä

Ei käytössä

Määritä BOOTP-osoitteen määritysasetus.

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Salli AutoIP (verkkoaikatoiminto)

Kyllä

Ei

Määritä Zero configuration -verkkoyhteyden asetus.

Huomautus: Kyllä on oletusarvo.

Ota FTP/TFTP käyttöön

Kyllä

Ei

Ota käyttöön sisään rakennettu FTP-palvelin, josta voit lähettää tiedostoja tulostimeen FTP-yhteyskäytännön avulla.

Huomautus: Kyllä on oletusarvo.

Ota käyttöön HTTP-palvelin

Kyllä

Ei

Ota käyttöön Embedded Web Server. Kun tämä toiminto on käytössä, tulostinta voidaan valvoa ja hallita web-palvelimen etäyhteyden kautta.

Huomautus: Kyllä on oletusarvo.

WINS-palvelinosoite

Tarkastele tai muuta nykyistä WINS-palvelinosoitetta.

Salli DDNS (verkkoaikatoiminto)

Kyllä

Ei

Tarkastele tai muuta nykyistä DDNS-asetusta.

Huomautus: Kyllä on oletusarvo.

Ota mDNS käyttöön

Kyllä

Ei

Tarkastele tai muuta nykyistä mDDNS-asetusta.

Huomautus: Kyllä on oletusarvo.

DNS-palvelimen osoite

Tarkastele tai muuta nykyistä DNS-palvelinosoitetta.

Backup DNS Server Address (DNS-varmistuspalvelimen osoite)

Tarkastele tai muuta DNS-varmistuspalvelimen osoitteita

DNS-varmistuspalvelimen osoite 2
DNS-varmistuspalvelimen osoite 3
Salli HTTPS (verkkoaikatoiminto)

Kyllä

Ei

Tarkastele tai muuta nykyistä HTTPS-asetusta.

Huomautus: Kyllä on oletusarvo.


IPv6-valikko

Voit siirtyä valikkoon kahdella tavalla:

Huomautus: Valikko on käytettävissä ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissä tulostimissa.

Valinta

Toiminto

Salli IPv6 (verkkoaikatoiminto)

Käytössä

Ei käytössä

Ota käyttöön IPv6-yhteyskäytäntö tulostimessa.

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Automaattimääritys

Käytössä

Ei käytössä

Määritä langaton verkkosovitin hyväksymään reitittimen antamat automaattisen IPv6-osoitteen määritysmerkinnät.

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Näytä pääkoneen nimi

Aseta palvelimen nimi.

Huomautus: Näitä asetuksia voidaan muuttaa vain Embedded Web Server -palvelimen avulla.

Näytä osoite
Näytä reitittimen osoite
Salli DHCPv6 (verkkoaikatoiminto)

Käytössä

Ei käytössä

Ota käyttöön DHCPv6-yhteyskäytäntö tulostimessa.

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.


Langaton-valikko

Huomautus:  Tämä valikko on käytettävissä vain tulostimissa, jotka on yhdistetty langattomaan verkkoon tai tulostinmalleissa, joissa on langaton verkkosovitin.

Voit siirtyä valikkoon valitsemalla

Verkko/portit > Verkko [x] > Verkon [x] asetukset > Langaton

Valinta

Toiminto

Wi-Fi Protected Setup

Käynnistä painonäppäinmenetelmä

Käynnistä PIN-kooditila

Muodosta langaton verkko ja ota käyttöön verkon suojaus.

Huomautuksia:

 • Käynnistä painonäppäinmenetelmä yhdistää tulostimen langattomaan verkkoon, kun tulostimen ja yhteyspisteen (langattoman reitittimen) painikkeita painetaan tietyn ajan kuluessa.
 • Käynnistä PIN-kooditila yhdistää tulostimen langattomaan verkkoon, kun tulostimen PIN-koodi kirjoitetaan yhteyspisteen langattoman yhteyden asetuksiin.
Ota käyttöön / poista käytöstä automaattinen WPS-tunnistus

Ota käyttöön

Poista käytöstä

Tunnista automaattisesti WPS:ää käyttävän yhteyspisteen yhteystapa: Käynnistä painonäppäinmenetelmä tai Käynnistä PIN-kooditila.

Huomautus: Oletusasetus on Poista käytöstä.

Verkkotila

BSS-tyyppi

Infrastruktuuri

Ad hoc

Määritä verkkotila.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on infrastruktuuritila. Tässä tilassa tulostin voi käyttää verkkoa yhteyspisteen avulla.
 • Ad hoc -tila määrittää langattoman yhteyden suoraan tulostimen ja tietokoneen välille.
Yhteensopivuus

802.11b/g

802.11b/g/n

Määritä langattoman verkon langattoman tekniikan standardi.

Huomautus: 802.11b/g/n on tehdasasetus.

Valitse verkko

Valitse käytettävissä oleva verkko tulostinta varten.

Näytä signaalin laatu

Tarkastele langattoman yhteyden laatua.

Näytä suojaustila

Tarkastele langattoman verkon salausmenetelmää.


AppleTalk-valikko

Voit siirtyä valikkoon kahdella tavalla:

Valinta

Toiminto

Ota käyttöön

Kyllä

Ei

Ota AppleTalk-tuki käyttöön tai poista se käytöstä.

Huomautus: Ei on oletusarvo.

Näytä nimi

Näytä määritetty AppleTalk-nimi.

Huomautus: AppleTalk-nimen voi muuttaa vain Embedded Web Server -sovelluksella.

Näytä osoite

Näytä määritetty AppleTalk-osoite.

Huomautus: AppleTalk-osoitteen voi muuttaa vain Embedded Web Server -sovelluksella.

Määritä vyöhyke

[verkossa käytettävissä olevien vyöhykkeiden luettelo]

Näytä verkossa käytettävissä olevien AppleTalk-vyöhykkeiden luettelo.

Huomautus: Tehdasasetuksena on verkon oletusvyöhyke.


Vakio-USB-valikko

Käytettävä kohde

Tarkoitus

PCL-työn tunnis.

Käytössä

Ei käytössä

Määritä tulostin käyttämään automaattisesti PCL-emulointia, kun USB-portin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetuksen arvoksi on valittu Ei käytössä, tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PostScript-emulointia, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.

Käytössä

Ei käytössä

Määritä tulostin käyttämään automaattisesti PS-emulointia, kun USB-portin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetuksen arvoksi on valittu Ei käytössä, tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PCL-emulointia, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
NPA-tila

Käytössä

Ei käytössä

Automaattinen

Määritä tulostin käyttämään NPA-yhteyskäytännön mukaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron erityiskäsittelyä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen. Automaattinen-asetuksella tulostin tarkistaa tiedot, määrittää muodon ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.
 • Tulostin käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelissa. Valikkovalinta päivittyy.
USB-puskuri

Ei käytössä

Automaattinen

3 kt - [sallittu enimmäiskoko]

Määritä USB-puskurin koko.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Ei käytössä -arvo poistaa työn puskuroinnin käytöstä. Kaikki tulostimen kiintolevylle jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin normaali käsittely jatkuu.
 • USB-puskurin kokoa voidaan muuttaa 1 kt:n tarkkuudella.
 • Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei.
 • Voit kasvattaa USB-puskurin enimmäiskokoa poistamalla rinnakkais-, sarja- ja verkkopuskurin käytöstä tai pienentämällä niiden kokoa.
 • Tulostin käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelissa. Valikkovalinta päivittyy.
Työn puskurointi

Ei käytössä

Käytössä

Automaattinen

Tallenna tulostustyöt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Jos asetus on Käytössä, työt puskuroidaan tulostimen kiintolevylle.
 • Automaattinen-asetus puskuroi tulostustyöt kiintolevylle vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Mac binaari PS

Käytössä

Ei käytössä

Automaattinen

Määritä tulostimen käsittelemään Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Käytössä-asetus käsittelee binaarimuotoiset PostScript-tulostustyöt.
 • Ei käytössä -asetus suodattaa tulostustöitä käyttäen vakioyhteyskäytäntöä.
ENA-osoite

yyy.yyy.yyy.yyy

Aseta verkon osoitetiedot ulkoista tulostuspalvelinta varten.

Huomautus: Tämä valikko on käytettävissä ainoastaan, kun tulostin on liitetty ulkoiseen tulostuspalvelimeen USB-portin kautta.

ENA-verkkopeite

yyy.yyy.yyy.yyy

Aseta verkkopeitetiedot ulkoista tulostuspalvelinta varten.

Huomautus: Tämä valikko on käytettävissä ainoastaan, kun tulostin on liitetty ulkoiseen tulostuspalvelimeen USB-portin kautta.

ENA-yhdyskäytävä

yyy.yyy.yyy.yyy

Aseta yhdyskäytävätiedot ulkoista tulostuspalvelinta varten.

Huomautus: Tämä valikko on käytettävissä ainoastaan, kun tulostin on liitetty ulkoiseen tulostuspalvelimeen USB-portin kautta.


Rinnakkaisportti [x] -valikko

Huomautus: Tämä valikko näkyy ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu valinnainen rinnakkainen kortti.

Käytettävä kohde

Tarkoitus

PCL-työn tunnis.

Käytössä

Ei käytössä

Määritä tulostin käyttämään automaattisesti PCL-emulointia, kun sarjaportin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetuksen arvoksi on valittu Ei käytössä, tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PostScript-emulointia, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.

Käytössä

Ei käytössä

Määritä tulostin käyttämään automaattisesti PS-emulointia, kun sarjaportin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetuksen arvoksi on valittu Ei käytössä, tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PCL-emulointia, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
NPA-tila

Käytössä

Ei käytössä

Automaattinen

Määritä tulostin käyttämään NPA-yhteyskäytännön mukaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron erityiskäsittelyä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Rinnakkaispuskuri

Ei käytössä

Automaattinen

3 kt - [sallittu enimmäiskoko]

Määritä rinnakkaispuskurin koko.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Ei käytössä -arvo poistaa työn puskuroinnin käytöstä. Kaikki tulostimen kiintolevylle jo puskuroidut tulostustyöt tulostetaan, ennen kuin normaali käsittely jatkuu.
 • Rinnakkaispuskurin kokoa voidaan muuttaa 1 kt:n tarkkuudella.
 • Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei.
 • Voit kasvattaa rinnakkaispuskurin enimmäiskokoa poistamalla USB-, sarja- ja verkkopuskurin käytöstä tai pienentämällä niiden kokoa.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Työn puskurointi

Ei käytössä

Käytössä

Automaattinen

Tallenna tulostustyöt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Jos asetus on Käytössä, tulostustyöt puskuroidaan tulostimen kiintolevylle.
 • Automaattinen-asetus puskuroi tulostustyöt kiintolevylle vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Lisäasetus

Käytössä

Ei käytössä

Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron rinnakkaisliitännän kautta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Ei käytössä -asetus poistaa käytöstä rinnakkaisportin kaksisuuntaisen tiedonsiirron.
Yhteyskäytäntö

Vakio

Nopea

Määritä rinnakkaisportin yhteyskäytäntö.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Nopea. Se on suositeltu asetus, joka takaa yhteensopivuuden useimpien rinnakkaisporttien kanssa.
 • Vakio-asetuksella laite yrittää ratkaista rinnakkaisportin tiedonsiirto-ongelmat.
Pääkoneen alustus

Käytössä

Ei käytössä

Määritä, käyttääkö tulostin tietokoneen lähettämiä tulostinlaitteiston alustuskomentoja.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tietokone pyytää tulostimen alustusta aktivoimalla rinnakkaisportin Init-signaalin. Useimmat tietokoneet aktivoivat Init-signaalin aina, kun tietokoneen virta kytketään.
Rinnakkaistila 2

Käytössä

Ei käytössä

Määritä, tutkitaanko rinnakkaisporttiin lähetetyt tiedot näytteenottojakson alku- vai loppupäästä.

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Mac binaari PS

Käytössä

Ei käytössä

Automaattinen

Määritä tulostimen käsittelemään Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Ei käytössä -asetus suodattaa tulostustöitä käyttäen vakioyhteyskäytäntöä.
 • Käytössä-asetus käsittelee binaarimuotoiset PostScript-tulostustyöt.
ENA-osoite

yyy.yyy.yyy.yyy

Aseta verkon osoitetiedot ulkoista tulostuspalvelinta varten.

Huomautus: Nämä valikkokohdat ovat käytettävissä ainoastaan, jos tulostin on liitetty ulkoiseen tulostuspalvelimeen USB-portin kautta.

ENA-verkkopeite

yyy.yyy.yyy.yyy

Aseta verkkopeitetiedot ulkoista tulostuspalvelinta varten.

Huomautus: Nämä valikkokohdat ovat käytettävissä ainoastaan, jos tulostin on liitetty ulkoiseen tulostuspalvelimeen USB-portin kautta.

ENA-yhdyskäytävä

yyy.yyy.yyy.yyy

Aseta yhdyskäytävätiedot ulkoista tulostuspalvelinta varten.

Huomautus: Nämä valikkokohdat ovat käytettävissä ainoastaan, jos tulostin on liitetty ulkoiseen tulostuspalvelimeen USB-portin kautta.


Sarjaportti [x] -valikko

Huomautus: Tämä valikko näkyy ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu valinnainen sarjakortti.

Käytettävä kohde

Tarkoitus

PCL-työn tunnis.

Käytössä

Ei käytössä

Määritä tulostin käyttämään automaattisesti PCL-emulointia, kun sarjaportin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetuksen arvoksi on valittu Ei käytössä, tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PostScript-emulointia, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.

Käytössä

Ei käytössä

Määritä tulostin käyttämään automaattisesti PS-emulointia, kun sarjaportin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Kun asetuksen arvoksi on valittu Ei käytössä, tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PCL-emulointia, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnist. -asetuksena on Ei käytössä.
NPA-tila

Käytössä

Ei käytössä

Automaattinen

Määritä tulostin käyttämään NPA-yhteyskäytännön mukaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron erityiskäsittelyä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen. Automaattinen-asetuksella tulostin tarkistaa tiedot, määrittää muodon ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.
 • Kun valitaan Käytössä, tulostin suorittaa NPA-käsittelyn. Jos tiedot eivät ole NPA-muodossa, ne hylätään virheellisinä.
 • Kun asetuksen arvoksi on valittu Ei käytössä, tulostin ei suorita NPA-käsittelyä.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Sarjapuskuri

Ei käytössä

Automaattinen

3 kt - [sallittu enimmäiskoko]

Määritä sarjapuskurin koko.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Ei käytössä -arvo poistaa työn puskuroinnin käytöstä. Kaikki levylle puskuroidut työt tulostetaan ennen normaalin käsittelyn jatkamista.
 • Sarjapuskurin kokoa voidaan muuttaa 1 kt:n tarkkuudella.
 • Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei.
 • Sarjapuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja verkkopuskureita.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Työn puskurointi

Ei käytössä

Käytössä

Automaattinen

Tallenna tulostustyöt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä. Tulostin ei puskuroi tulostustöitä tulostimen kiintolevylle.
 • Jos asetus on Käytössä, tulostustyöt puskuroidaan tulostimen kiintolevylle.
 • Automaattinen-asetus puskuroi tulostustyöt kiintolevylle vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
 • Jos asetusta muutetaan tulostimen ohjauspaneelista ja sen jälkeen poistutaan valikoista, tulostin käynnistyy uudelleen. Valikkovalinta päivittyy.
Yhteyskäytäntö

DTR

DTR/DSR

XON/XOFF

XON/XOFF/DTR

XONXOFF/DTRDSR

Valitse laitteistokättely- ja ohjelmistokättely-asetukset sarjaporttia varten.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on DTR-muisti.
 • DTR/DSR on laitteistokättelyasetus.
 • XON/XOFF on ohjelmistokättelyasetus.
 • XON/XOFF/DTR ja XON/XOFF/DTR/DSR ovat yhdistettyjä laitteisto- ja ohjelmistokättelyasetuksia.
Robust XON

Käytössä

Ei käytössä

Määritä, ilmoittaako tulostin tietokoneelle olevansa käytettävissä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tämä asetus koskee vain sarjaporttia, jos Sarja yhteyskäyt -asetuksen vaihtoehdoksi on valittu XON/XOFF.
Nopeus

1200

2400

4800

9600

19200

38400

57600

115200

138200

172800

230400

345600

Määritä nopeus, jolla tietoa voidaan vastaanottaa sarjaportin kautta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 9600.
 • Siirtonopeudet 138200, 172800, 230400 ja 345600 näkyvät ainoastaan Vakio sarjap.-valikossa. Nämä asetukset eivät näy Sarjaportti 1-, Sarjaportti 2- tai Sarjaportti 3 -valikossa.
Databitit

7

8

Määritä jokaisessa tietokehyksessä käytettävän databittien määrä.

Huomautus: Oletusasetus on 8.

Pariteetti

Parillinen

Pariton

Ei mitään

Ohita

Valitse vastaanotettavien ja lähetettävien tietokehysten pariteetti.

Huomautus: Oletusasetus on Ei mitään.

Käytä DSR-sign

Käytössä

Ei käytössä

Määritä, käyttääkö tulostin DSR-signaalia.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • DSR on useimpien sarjakaapelien kättelysignaali. Sarjaportti käyttää DSR-signalointia erottelemaan tietokoneen tulostimelle lähettämän tiedon sarjakaapelissa esiintyvistä sähköisistä häiriöistä. Sähköhäiriöt voivat aiheuttaa ylimääräisten merkkien tulostumisen. Ottamalla DSR-signalointi käyttöön estetään ylimääräisten merkkien tulostuminen.

SMTP-asetukset-valikko

Valinta

Toiminto

Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä)

Määritä SMTP-palvelimen yhdyskäytävä ja portin tiedot.

Huomautus: Oletusarvoinen SMTP-yhdyskäytävän portti on 25.

Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti)
Secondary SMTP Gateway (Toissijainen SMTP-yhdyskäytävä)
Secondary SMTP Gateway Port (Toissijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti)
SMTP Timeout (SMTP-aikakatkaisu)

5–30

Määritä, miten monen sekunnin kuluttua palvelin lopettaa sähköpostin lähetysyrityksen.

Huomautus: 30 on oletusasetus.

Reply Address (Vastausosoite)

Määritä enintään 128 merkin vastausosoite tulostimen lähettämässä sähköpostiviestissä.

Käytä SSL

Ei käytössä

Sovittele

Pakollinen

Määritä tulostin käyttämään SSL-tekniikkaa, mikä parantaa turvallisuutta muodostettaessa yhteys SMTP-palvelimeen.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Kun Neuvottele-asetus on käytössä, SMTP-palvelin selvittää, käytetäänkö SSL-suojaustekniikkaa.
SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus)

No authentication required (Todennusta ei tarvita)

Kirjautuminen/Tavallinen

CRAM-MD5

Digest-MD5

NTLM

Kerberos 5

Määritä, minkä tyyppistä käyttäjän todennusta tulostusoikeudet edellyttävät.

Huomautus: Oletusasetus on No authentication required (Todennusta ei tarvita).

Laitteeseen perustuva s-posti

Ei mitään

Käytä laitteen SMTP-valtuuksia

Määritä valtuudet, joita sovelletaan viestintään SMTP-palvelimen kanssa. Sähköpostin lähettämiseen tarvitaan valtuudet joissakin SMTP-palvelimissa.

Huomautuksia:

 • Ei mitään on oletusarvo Laitteen lähettämä sähköposti- ja Käyttäjän lähettämä sähköposti -asetuksissa.
 • Laitekäyttäjätunnusta ja -salasanaa käytetään SMTP-palvelimeen kirjautumiseen, kun valittuna on Käytä laitteen SMTP-valtuuksia -vaihtoehto.
 • Käyttäjän lähettämä sähköposti, Kerberos 5 -alue, ja NTLM-toimialue näkyvät vain niissä tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
Käyttäjän lähettämä sähköposti

Ei mitään

Käytä laitteen SMTP-valtuuksia

Käytä istunnon käyttäjätunnusta ja salasanaa

Käytä istunnon sähköpostiosoitetta ja salasanaa

Kehota käyttäjää

Device Userid (Laitekäyttäjätunnus)
Laitesalasana
Kerberos 5 -alue
NTLM-toimialue