Menu Sieć/Porty

Aktywnej karta sieciowa, menu

Opcja

Działanie

aktywna karta sieciowa

Automatyczny

[lista dostępnych kart sieciowych]

Zezwala drukarce na podłączenie do sieci.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).
 • Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta sieciowa.

Menu Sieć standardowa lub Sieć [x]

Uwaga: W tym menu zostają wyświetlone tylko porty aktywne.

Zastosowanie

Działanie

Energooszczędny Ethernet

Włącz opcję

Wyłącz

Zmniejszenie zużycia energii, gdy drukarka nie odbiera żadnych danych przez sieć Ethernet.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

PCL SmartSwitch

Włączone

Wyłączone

Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
 • Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu Konfiguracja.
PS SmartSwitch

Włączone

Wyłączone

Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PS, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
 • Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu Konfiguracja.
Tryb NPA

Wyłączone

Automatyczny

Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).
 • Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania powoduje automatyczne ponowne uruchomienie drukarki.
Bufor sieciowy

Automatyczny

Od 3 KB do [maksymalnego dozwolonego rozmiaru]

Konfiguruje rozmiar buforu wejściowego połączenia sieciowego.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).
 • Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Resource Save (Zapis zasobu) wybrano opcję On (Włącz) czy Off (Wyłącz).
 • Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora sieciowego, należy wyłączyć bufor równoległy, bufor szeregowy i bufor USB lub zmniejszyć ich rozmiary.
 • Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania powoduje automatyczne ponowne uruchomienie drukarki.
Buforowanie zadań

Wyłączone

Włączone

Automatyczny

Tymczasowo przechowuje zadania drukowania na dysku twardym drukarki przed ich wydrukowaniem. To menu zostaje wyświetlone tylko gdy zainstalowano sformatowany dysk.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania powoduje automatyczne ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.
Binary PS (Mac)

Włączone

Wyłączone

Automatyczny

Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań drukowania w języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).

Konfiguracja sieci standardowej LUB Konfiguracja sieci [x]

Raporty

Karta sieciowa

TCP/IP

IPv6

Łączność bezprzewodowa

AppleTalk

Wyświetlanie i konfiguracja ustawień sieciowych drukarki.

Uwaga: Menu Wireless (Bezprzewodowy) jest dostępne tylko wtedy, gdy drukarka jest połączona z siecią bezprzewodową.


Menu Raporty

Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:

Opcja

Działanie

Drukuj stronę konfiguracji sieci

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat ustawień drukarki sieciowej, np. adres TCP/IP.


Menu karty sieciowej

Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:

Zastosowanie

Działanie

Wyświetl stan karty

Podłączona

Odłączona

Umożliwia wyświetlenie stanu połączenia bezprzewodowej karty sieciowej.

Wyświetl szybkość karty

Umożliwia wyświetlenie informacji o szybkości bezprzewodowej karty sieciowej.

Adres sieciowy

UAA

LAA

Umożliwia wyświetlenie adresów sieciowych.

Czas oczekiwania na zadanie

0, 10–225 sekund

Umożliwia określenie czasu, po którym drukarka anuluje sieciowe zadanie drukowania.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to 90 sekund.
 • Ustawienie wartości 0 powoduje wyłączenie limitu czasu.
Strona tytułowa

Wyłączony

Włączony

Umożliwia wydrukowanie strony tytułowej.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.


Menu TCP/IP

Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:

Uwaga: To menu jest dostępne tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podłączonych do serwerów druku.

Opcja

Działanie

Ustaw nazwę hosta

Umożliwia ustawienie bieżącej nazwy hosta TCP/IP.

Uwaga: To ustawienie można zmienić tylko przy użyciu wbudowanego serwera WWW.

Adres IP

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącego adresu TCP/IP.

Uwaga: Ręczne ustawienie adresu IP powoduje wyłączenie opcji Enable DHCP (Włącz DHCP) i Enable Auto IP (Włącz Auto IP). W systemach z obsługą protokołów BOOTP i RARP zostaną również wyłączone opcje Enable BOOTP (Włącz BOOTP) i Enable RARP (Włącz RARP).

Maska sieci

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej maski sieci TCP/IP.

Brama

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej bramy TCP/IP.

Włącz funkcję DHCP

Włączone

Wyłączone

Określa adres DHCP i przypisanie parametrów.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Włącz funkcję RARP

Włączone

Wyłączone

Określa ustawienie przypisania adresu RARP.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).

Włącz funkcję BOOTP

Włączone

Wyłączone

Określa ustawienie przypisania adresu BOOTP.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Włącz funkcję AutoIP

Tak

Nie

Umożliwia określenie ustawienia pracy w sieci przy zerowej konfiguracji.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).

Włącz funkcję FTP/TFTP

Tak

Nie

Powoduje włączenie wbudowanego serwera FTP umożliwiającego wysyłanie plików do drukarki przy użyciu protokołu FTP.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).

Enable HTTP Server (Włącz serwer HTTP)

Tak

Nie

Powoduje włączenie wbudowanego serwera WWW. Po włączeniu tej opcji można zdalnie monitorować działanie drukarki i zarządzać nią przy użyciu przeglądarki internetowej.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).

Adres serwera WINS

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącego adresu serwera WINS.

Włącz funkcję DDNS

Tak

Nie

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej wartości ustawienia DDNS.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).

Enable mDNS (Włącz mDNS)

Tak

Nie

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej wartości ustawienia mDNS.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).

Adres serwera DNS

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącego adresu serwera DNS.

Adres zapasowego serwera DNS

Umożliwia wyświetlenie i zmianę zapasowych adresów serwerów DNS.

Adres zapasowego serwera DNS 2
Adres zapasowego serwera DNS 3
Włącz funkcję HTTPS

Tak

Nie

Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej wartości ustawienia HTTPS.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).


Menu IPv6

Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:

Uwaga: To menu jest dostępne tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podłączonych do serwerów druku.

Ustawienia

Przeznaczenie

Włącz IPv6

Włącz

Wyłącz

Włącza obsługę protokołu IPv6 w drukarce.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Konfiguracja automatyczna

Włącz

Wyłącz

Określa możliwość zaakceptowania przez kartę sieciową drukarki automatycznych wpisów konfiguracji adresu IPv6 dostarczonych przez router.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Ustaw nazwę hosta

Umożliwia ustawienie nazwy hosta.

Uwaga: Te ustawienia można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.

Wyświetl adres
Pokaż adres routera
Włącz DHCPv6

Włącz

Wyłącz

Włącza obsługę protokołu DHCPv6 w drukarce.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.


Bezprzewodowy, menu

Uwaga:  To menu jest dostępne tylko w drukarkach podłączonych do sieci bezprzewodowej lub modelach drukarek z bezprzewodową kartą sieciową.

Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do opcji:

Sieć/Porty > Sieć [x] >Konfiguracja sieci [x] > Sieć bezprzewodowa

Opcja

Działanie

Konfiguracja bezpiecznego dostępu do sieci Wi-Fi

Metoda z przyciskiem

Metoda kodu PIN

Ustanowienie połączenia bezprzewodowego oraz włączenie zabezpieczeń sieci.

Uwagi:

 • Metoda z przyciskiem umożliwia podłączenie drukarki do sieci bezprzewodowej przez naciśnięcie przycisków na drukarce i na punkcie dostępu (routerze bezprzewodowym) w określonym przedziale czasu.
 • Metoda kodu PIN umożliwia podłączenie drukarki do sieci bezprzewodowej przy użyciu kodu PIN z drukarki, który należy wprowadzić do ustawień sieci bezprzewodowej punktu dostępu.
Włączenie/wyłączenie automatycznego wykrywania WPS

Włącz opcję

Wyłącz

Umożliwia automatyczne wykrywanie metody łączenia z siecią stosowanej przez punkt dostępu obsługujący funkcję WPS — metody z przyciskiem lub metody kodu PIN.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Network Mode (Tryb sieciowy)

Typ BSS

Infrastruktura

Tryb Ad hoc

Określa tryb sieci.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Infrastruktura. Umożliwia ona dostęp drukarki do sieci przez punkt dostępu.
 • Tryb Ad hoc umożliwia konfigurację bezpośredniego połączenia bezprzewodowego drukarki z komputerem.
Zgodność

802.11b/g

802.11b/g/n

Określa standard sieci bezprzewodowej.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 802.11b/g/n.

Wybierz sieć

Umożliwia wybór sieci używanej przez drukarkę.

Wyświetl jakość sygnału

Umożliwia wyświetlenie informacji o jakości połączenia bezprzewodowego.

Wyświetl tryb bezpieczeństwa

Umożliwia wyświetlenie informacji o metodzie szyfrowania w sieci bezprzewodowej.


AppleTalk, menu

Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:

Zastosowanie

Działanie

Włącz

Tak

Nie

Włącza lub wyłącza obsługę protokołu AppleTalk.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).

Wyświetl nazwę

Wyświetla przypisaną nazwę AppleTalk.

Uwaga: Nazwę AppleTalk można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.

Wyświetl adres

Wyświetla przypisany adres AppleTalk.

Uwaga: Adres AppleTalk można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.

Ustaw strefę

[lista stref dostępnych w sieci]

Wyświetla listę stref AppleTalk dostępnych w sieci.

Uwaga: Domyślną strefą dla sieci jest ustawienie fabryczne.


Menu Standardowy port USB

Element

Przeznaczenie

PCL SmartSwitch

Włącz

Wyłącz

Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację języka PCL, jeśli wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port USB, bez względu na domyślny język drukarki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli w przypadku opcji PS SmartSwitch wybrane jest ustawienie Włącz, w drukarce stosowana jest emulacja PostScript. Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w menu Ustawienia.
PS SmartSwitch

Włącz

Wyłącz

Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację języka PS, jeśli wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port USB, bez względu na domyślny język drukarki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli w przypadku opcji PCL SmartSwitch wybrane jest ustawienie Włącz, w drukarce stosowana jest emulacja PCL. Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w menu Ustawienia.
Tryb NPA

Włącz

Wyłącz

Automatycznie

Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie. Jeśli wybrane jest ustawienie Automatycznie, drukarka analizuje dane, określa format, a następnie odpowiednio przetwarza dane.
 • Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania drukarki powoduje automatyczne ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.
Bufor USB

Wyłączony

Automatycznie

Od 3 K do [maksymalny dozwolony rozmiar]

Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego portu USB.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
 • Ustawienie Wyłączony wyłącza buforowanie zadań. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku twardym drukarki są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie zadań.
 • Rozmiar bufora portu USB można zmieniać z przyrostem o 1 K.
 • Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy w przypadku opcji Zapis zasobów wybrano ustawienie Włącz czy Wyłącz.
 • Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora USB, należy wyłączyć bufor równoległy, szeregowy i sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary.
 • Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania drukarki powoduje automatyczne ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.
Buforowanie zadań

Wyłącz

Włącz

Automatycznie

Tymczasowo przechowuje zadania drukowania na dysku twardym drukarki przed ich wydrukowaniem.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłącz.
 • Ustawienie Włącz powoduje buforowanie zadań na dysku twardym drukarki.
 • Ustawienie Automatycznie sprawia, że zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego.
 • Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.
Binary PS (Mac)

Włącz

Wyłącz

Automatycznie

Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań drukowania w języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
 • Ustawienie Włącz umożliwia przetwarzanie binarnych zadań drukowania w języku PostScript.
 • Ustawienie Wyłącz umożliwia filtrowanie zadań drukowania za pomocą standardowego protokołu.
Adres ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Konfiguruje informacje dotyczące adresu sieciowego zewnętrznego serwera druku.

Uwaga: To menu jest dostępne tylko jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.

Maska sieci ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Konfiguruje informacje dotyczące maski sieci zewnętrznego serwera druku.

Uwaga: To menu jest dostępne tylko jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.

Brama ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Konfiguruje informacje dotyczące bramy zewnętrznego serwera druku.

Uwaga: To menu jest dostępne tylko jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.


Menu Równoległy [x]

Uwaga: To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy jest zainstalowana opcjonalna karta interfejsu równoległego.

Element

Działanie

PCL SmartSwitch

Włącz

Wyłącz

Ustawia drukarkę na automatyczne przełączanie się na emulację PCL, jeśli wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy, bez względu na domyślny język drukarki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli w przypadku opcji PS SmartSwitch wybrane jest ustawienie Włącz, w drukarce stosowana jest emulacja PostScript. Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w menu Ustawienia.
PS SmartSwitch

Włącz

Wyłącz

Ustawia drukarkę na automatyczne przełączanie się na emulację PS, jeśli wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy, bez względu na domyślny język drukarki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli w przypadku opcji PCL SmartSwitch wybrane jest ustawienie Włącz, w drukarce stosowana jest emulacja PCL. Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w menu Ustawienia.
Tryb NPA

Włącz

Wyłącz

Automatycznie

Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
 • Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.
Bufor równoległy

Wyłączone

Automatycznie

od 3K do [maksymalny dozwolony rozmiar]

Ustawia rozmiar bufora wejściowego portu równoległego.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
 • Ustawienie Wyłączony wyłącza buforowanie zadań. Wszystkie zadania drukowania zbuforowane wcześniej na dysku twardym drukarki są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie zadań.
 • Rozmiar bufora równoległego można zmieniać z przyrostem o 1 KB.
 • Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy w przypadku opcji Zapis zasobów wybrano ustawienie Włącz czy Wyłącz.
 • Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora równoległego, należy wyłączyć bufor USB, szeregowy i sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary.
 • Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.
Buforowanie zadań

Wyłącz

Włącz

Automatycznie

Tymczasowo przechowuje zadania drukowania na dysku twardym drukarki przed ich wydrukowaniem.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłącz.
 • Ustawienie Włącz powoduje buforowanie zadań na dysku twardym.
 • Ustawienie Automatycznie sprawia, że zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego.
 • Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.
Stan zaawansowany

Włącz

Wyłącz

Włącza komunikację dwukierunkową dla portu równoległego.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
 • Ustawienie Wyłącz wyłącza komunikację dwukierunkową.
Protokół

Standardowy

Fastbytes

Określa protokół portu równoległego.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Fastbytes. Zapewnia ono zgodność z większością portów równoległych i jest ustawieniem zalecanym.
 • Ustawienie Standardowy ułatwia rozwiązywanie problemów dotyczących komunikacji za pomocą portu równoległego.
Przyjmuj inicjacje

Włącz

Wyłącz

Określa, czy drukarka ma przyjmować żądania inicjacji sprzętu pochodzące z komputera.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłącz.
 • Komputer zgłasza żądanie inicjacji przez aktywację sygnału Init z portu równoległego. Wiele komputerów osobistych aktywuje sygnał Init przy każdym włączeniu.
Tryb równoległy 2

Włącz

Wyłącz

Określa, czy dane portu równoległego są próbkowane na wznoszącym, czy na opadającym zboczu sygnału próbkującego.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.

Binary PS (Mac)

Włącz

Wyłącz

Automatycznie

Ustawia drukarkę na przetwarzanie binarnych zadań drukowania w języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
 • Ustawienie Wyłącz umożliwia filtrowanie zadań drukowania za pomocą standardowego protokołu.
 • Ustawienie Włącz umożliwia przetwarzanie binarnych zadań drukowania w języku PostScript.
Adres ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Konfiguruje informacje dotyczące adresu sieciowego zewnętrznego serwera druku.

Uwaga: Ten element menu jest dostępny tylko, jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.

Maska sieci ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Konfiguruje informacje dotyczące maski sieci zewnętrznego serwera druku.

Uwaga: Ten element menu jest dostępny tylko, jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.

Brama ENA

yyy.yyy.yyy.yyy

Konfiguruje informacje dotyczące bramy zewnętrznego serwera druku.

Uwaga: Ten element menu jest dostępny tylko, jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.


Menu Szeregowy [x]

Uwaga: To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy jest zainstalowana opcjonalna karta interfejsu szeregowego.

Element

Przeznaczenie

PCL SmartSwitch

Włącz

Wyłącz

Ustawia drukarkę na automatyczne przełączanie się na emulację języka PCL, jeśli wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy, bez względu na domyślny język drukarki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli w przypadku opcji PS SmartSwitch wybrane jest ustawienie Włącz, w drukarce stosowana jest emulacja PostScript. Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w menu Ustawienia.
PS SmartSwitch

Włącz

Wyłącz

Ustawia drukarkę na automatyczne przełączanie się na emulację języka PS, jeśli wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy, bez względu na domyślny język drukarki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. Jeśli w przypadku opcji PCL SmartSwitch wybrane jest ustawienie Włącz, w drukarce stosowana jest emulacja PCL. Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w menu Ustawienia.
Tryb NPA

Włącz

Wyłącz

Automatycznie

Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie. Jeśli wybrane jest ustawienie Automatycznie, drukarka analizuje dane, określa format, a następnie odpowiednio przetwarza dane.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Włącz, w drukarce odbywa się przetwarzanie NPA. Jeśli dane nie są w formacie NPA, drukarka odrzuca je jako nieprawidłowe.
 • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, w drukarce nie odbywa się przetwarzanie NPA.
 • Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.
Bufor szeregowy

Wyłączony

Automatycznie

Od 3 K do [maksymalny dozwolony rozmiar]

Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego dla portu szeregowego.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
 • Ustawienie Wyłączony wyłącza buforowanie zadań. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie zadań.
 • Rozmiar bufora szeregowego można zmieniać z przyrostem o 1 KB.
 • Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy w przypadku opcji Zapis zasobów wybrano ustawienie Włącz czy Wyłącz.
 • Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora szeregowego, należy wyłączyć bufor równoległy, szeregowy i sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary.
 • Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.
Buforowanie zadań

Wyłącz

Włącz

Automatycznie

Tymczasowo przechowuje zadania drukowania na dysku twardym drukarki przed ich wydrukowaniem.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłącz. Zadania drukowania nie są buforowane na dysku twardym drukarki.
 • Ustawienie Włącz powoduje buforowanie zadań na dysku twardym.
 • Ustawienie Automatycznie sprawia, że zadania drukowania są buforowane tylko wtedy, gdy drukarka jest zajęta przetwarzaniem danych z innego portu wejściowego.
 • Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie aktualizowany.
Protokół

DTR

DTR/DSR

XON/XOFF

XON/XOFF/DTR

XONXOFF/DTRDSR

Określa parametry uzgadniania sprzętowego i programowego dla portu szeregowego.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest DTR.
 • Ustawienie DTR/DSR jest ustawieniem uzgadniania sprzętowego.
 • Ustawienie XON/XOFF jest ustawieniem uzgadniania programowego.
 • Ustawienia XON/XOFF/DTR oraz XON/XOFF/DTR/DSR są ustawieniami połączonego uzgadniania sprzętowego i programowego.
Niezawodne XON

Włącz

Wyłącz

Określa, czy drukarka ma informować komputer o swojej gotowości.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłącz.
 • Ten element menu ma zastosowanie tylko do portu szeregowego pod warunkiem, że dla elementu menu Protokół szeregowy wybrano ustawienie XON/XOFF.
Szybkość [body]

1200

2400

4800

9600

19200

38400

57600

115200

138200

172800

230400

345600

Określa szybkość przesyłania danych otrzymywanych przez port szeregowy.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 9600.
 • Szybkości przesyłania danych wynoszące 138200, 172800, 230400 i 345600 bodów są wyświetlane tylko w menu Standardowy szeregowy. Wartości te nie są wyświetlane w menu Szeregowy - opcja 1, Szeregowy - opcja 2 ani Szeregowy - opcja 3.
Bity danych

7

8

Określa liczbę bitów danych przesyłanych w każdej ramce komunikacyjnej.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 8.

Parzystość

Parzysta

Nieparzysta

Brak

Ignoruj

Określa parzystość ramek danych wysyłanych i otrzymywanych przez port szeregowy.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Brak.

Przyjmuj DSR

Włącz

Wyłącz

Określa, czy drukarka wykorzystuje sygnał DSR.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłącz.
 • DSR to sygnał uzgadniania wykorzystywany w większości kabli szeregowych. Sygnał DSR jest wykorzystywany przez port szeregowy do rozróżniania danych wysyłanych przez komputer od danych będących wynikiem szumu elektrycznego w kablu szeregowym. Z powodu szumu elektrycznego mogą być drukowane przypadkowe znaki. Aby zapobiec drukowaniu przypadkowych znaków, należy wybrać opcję Włącz.

Menu Konfiguracja SMTP

Opcja

Działanie

Podstawowa brama SMTP

Określa bramę serwera SMTP oraz port.

Uwaga: Domyślnym portem bramy SMTP jest 25.

Port podstawowej bramy SMTP
Dodatkowa brama SMTP
Port dodatkowej bramy SMTP
Limit czasu oczekiwania SMTP

5–30

Określa czas w sekundach, po którym serwer przestaje próbować wysłać wiadomość e-mail.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 30 sekund.

Adres zwrotny

Określa adres zwrotny dla wiadomości e-mail wysyłanych przez drukarkę, składający się z maksymalnie 128 znaków.

Użyj protokołu SSL

Wyłączone

Negocjuj

Wymagane

Konfiguruje drukarkę do korzystania z protokołu SSL w celu zapewnienia zwiększonego bezpieczeństwa podczas łączenia z serwerem SMTP.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Disabled (Wyłączone).
 • W przypadku używania ustawienia Negocjuj to serwer SMTP określa, czy będzie stosowany protokół SSL.
Uwierzytelnianie serwera SMTP

Nie wymaga uwierzytelnienia

Logowanie/Zwykły

CRAM-MD5

Digest-MD5

NTLM

Kerberos 5

Określa rodzaj uwierzytelniania użytkownika wymaganego do skanowania do wiadomości e-mail.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Nie wymaga uwierzytelniania”

Urządzenie – zainicjowany adres e-mail

Brak

Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia

Określa typ poświadczeń stosowanych podczas komunikacji z serwerem SMTP. Niektóre serwery SMTP wymagają poświadczeń do wysyłania wiadomości e-mail.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla pola Urządzenie–zainicjowany adres e-mail i Użytkownik–zainicjowany adres e-mail jest ustawienie Brak.
 • Po wybraniu opcji „Użyj poświadczeń SMTP urządzenia” do logowania na serwerze SMTP stosowane są wartości Identyfikator użytkownika urządzenia oraz Hasło urządzenia.
Użytkownik–zainicjowany adres e-mail*

Brak

Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia

Użyj identyfikatora i hasła użytkownika sesji

Użyj adresu e-mail i hasła sesji

Monituj użytkownika

Nazwa użytkownika urządzenia
Hasło urządzenia
Obszar Kerberos 5
Domena NTLM