Menu Bezpieczeństwo

Edytuj konfiguracje zabezpieczeń, menu

Opcja

Działanie

Edytuj hasło kopii zapasowej

Użyj hasła zapasowego

 • Wyłączone

 • Włączone

Hasło

Tworzy hasło kopii zapasowej.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla funkcji Użyj hasła zapasowego jest Off (Wyłącz).
 • Ten element menu jest wyświetlany tylko w przypadku istnienia hasła kopii zapasowej.
Edytuj bloki funkcjonalne

Konta wewnętrzne

NTLM

Konfiguracja prostego systemu Kerberos

Ustawienia Kerberos

Aktywny katalog

LDAP

LDAP+GSSAPI

Hasło

PIN

Edycja ustawień dla kont wewnętrznych, NTLM, konfiguracji prostego systemu Kerberos, konfiguracji systemu Kerberos, katalogu aktywnego, LDAP, hasła i kodu PIN.

Edytuj szablony zabezpieczeń

[lista dostępnych szablonów]

Umożliwia dodawanie lub edycję szablonów zabezpieczeń.

Edytuj funkcje kontroli dostępu

Menu administracyjne

Dostęp do funkcji

Zarządzanie

kartę Rozwiązania

Anuluj zadania w urządzeniu

Zapewnia kontrolę dostępu do menu drukarki, aktualizacji oprogramowania układowego, wstrzymanych zadań i innych punktów dostępu.


Menu Różne ustawienia zabezpieczeń

Opcja

Działanie

Ograniczenia logowania

Nieudane próby logowania

Czas wystąpienia błędów

Czas blokady

Limit czasu logowania do panelu

Limit czasu logowania zdalnego

Ogranicza liczbę i czas nieudanych prób logowania z poziomu panelu sterowania przed zablokowaniem wszystkich użytkowników.

Uwagi:

 • Ustawienie „Nieudane próby logowania” określa liczbę logowań przed zablokowaniem użytkownika. Domyślne ustawienie fabryczne to zakres wartości ustawienia od 1 do 10 prób.
 • Ustawienie „Czas wystąpienia błędów” to okres, w którym można popełnić błąd logowania przed zablokowaniem użytkowników. Zakres wartości ustawienia: od 1 do 60 minut. Domyślne ustawienie fabryczne to 5 minut.
 • Ustawienie „Czas blokady” określa, jak długo dany użytkownik jest blokowany. Zakres wartości ustawienia: od 1 do 60 minut. Domyślne ustawienie fabryczne to 5 minut. Wartość 1 oznacza, że drukarka nie wymusza czasu blokowania
 • Ustawienie „Limit czasu logowania do panelu” to okres, w którym panel sterowania pozostaje nieaktywny przed automatycznym wylogowaniem użytkownika. Zakres wartości ustawienia: od 1 do 900 sekund. Domyślne ustawienie fabryczne to 30 sekund.
 • Ustawienie „Limit czasu logowania zdalnego” określa czas, po upływie którego użytkownik zostanie automatycznie wylogowany, gdy interfejs zdalny jest bezczynny. Zakres wartości ustawienia: od 1 do 120 sekund. Domyślne ustawienie fabryczne to 10 minut.
Zerowanie ustawień bezpieczeństwa

Kontrola dostępu=„Bez zabezpieczeń”

Brak efektu

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne zabezpieczeń

Zmiana wartości ustawień zabezpieczeń.

Uwagi:

 • Ustawienie Kontrola dostępu=„Bez zabezpieczeń” powoduje zachowanie wszystkich danych zabezpieczeń określonych przez użytkownika. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „Bez zabezpieczeń”.
 • „Brak efektu” oznacza, że resetowanie nie ma żadnego wpływu na konfigurację zabezpieczeń urządzenia.
 • Opcja „Przywróć domyślne ustawienia fabryczne zabezpieczeń” powoduje usunięcie wszystkich informacji o zabezpieczeniach, które zdefiniował użytkownik, oraz przypisanie domyślnych wartości fabrycznych do wszystkich ustawień w sekcji Różne ustawienia zabezpieczeń zarówno panelu, jak i wbudowanego serwera WWW.
Weryfikacja certyfikatu LDAP

Żądaj

Próbuj

Zezwalaj

Nigdy

Umożliwia użytkownikowi zażądanie certyfikatu serwera.

Uwagi:

 • Ustawienie „Żądaj” oznacza, że żądanie certyfikatu serwera zostało wysłane. Jeśli zostanie przedstawiony zły certyfikat lub nie zostanie przedstawiony żaden certyfikat, sesja zostanie natychmiast przerwana. Domyślne ustawienie fabryczne to ustawienie „Żądaj”.
 • „Wypróbuj” oznacza, że żądanie certyfikatu serwera zostało wysłane. Jeśli nie zostanie przedstawiony żaden certyfikat, sesja będzie kontynuowana normalnie. Jeśli zostanie przedstawiony zły certyfikat, sesja zostanie natychmiast przerwana.
 • „Zezwalaj” oznacza, że żądanie certyfikatu serwera zostało wysłane. Jeśli nie zostanie przedstawiony żaden certyfikat, sesja będzie kontynuowana normalnie. Jeśli zostanie przedstawiony zły certyfikat, będzie on zignorowany, a sesja będzie kontynuowana normalnie.
 • „Nigdy” oznacza, że nie wysłano żądania certyfikatu serwera.
Minimalna długość kodu PIN

1–16

Ogranicza długość kodu PIN.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość 4.


Drukowanie poufne, menu

Opcja

Działanie

Maksymalna liczba błędnych numerów PIN

Wyłączone

2–10

Ograniczenie liczby powtórzeń podczas wprowadzania błędnego numeru PIN.

Uwagi:

 • Ta opcja menu pojawia się tylko po zainstalowaniu sformatowanego, działającego dysku twardego drukarki.
 • Po osiągnięciu limitu prób zadania drukowania dla tej nazwy użytkownika i numeru PIN są usuwane.
Wygaśnięcie ważności zadania poufnego

Wyłączone

1 godzina

4 godziny

24 godziny

1 tydzień

Ustawienie limitu czasu, przez który drukarka przechowuje poufne zadania drukowania.

Uwagi:

 • Jeśli ustawienie Wygaśnięcie ważności zadania drukowania zostanie zmienione, gdy poufne zadania drukowania znajdują się w pamięci drukarki lub na jej dysku twardym, wówczas czas wygaśnięcia tych zadań drukowania nie zostanie zaktualizowany nową wartością domyślną.
 • Jeśli drukarka zostanie wyłączona, wówczas wszystkie zadania poufne przechowywane w pamięci drukarki zostaną usunięte.
Powtórz wygaśnięcie ważności zadania

Wyłączone

1 godzina

4 godziny

24 godziny

1 tydzień

Ustawienie limitu czasu, przez który drukarka przechowuje zadania drukowania.

Sprawdź wygaśnięcie ważności zadania

Wyłączone

1 godzina

4 godziny

24 godziny

1 tydzień

Ustawienie limitu czasu, przez który drukarka przechowuje zadania drukowania wymagające weryfikacji.

Odrocz wygaśnięcie zadania drukowania

Wyłączone

1 godzina

4 godziny

24 godziny

1 tydzień

Ustawienie limitu czasu, przez który drukarka przechowuje zadania drukowania do wydrukowania w późniejszym terminie.


Kasuj menu Tymczasowe pliki danych

Funkcja Kasuj pliki tymczasowe powoduje usunięcie tylko tych danych zadań drukowania przechowywanych na dysku twardym drukarki, które nie są w danej chwili używane przez system plików. Zachowane zostają wszystkie stałe dane znajdujące się na dysku twardym drukarki, takie jak pobrane czcionki, makra i zadania wstrzymane.

Uwaga: To menu pojawia się tylko po zainstalowaniu sformatowanego, działającego dysku twardego drukarki.

Funkcja

Przeznaczenie

Tryb wymazywania

Automatyczny

Umożliwia wybór trybu kasowania plików tymczasowych.

Metoda automatyczna

Przejście jednokrotne

Przejście wielokrotne

Powoduje oznaczenie miejsca na dysku, które było używane przez poprzednie zadanie drukowania. W przypadku tej metody ponowne wykorzystanie tego miejsca przez system plików jest niemożliwe do momentu jego oczyszczenia.

Uwagi:

 • Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest „Przejście jednokrotne”.
 • Tylko opcja wymazywania automatycznego umożliwia użytkownikom usuwanie plików tymczasowych bez konieczności wyłączenia drukarki na dłuższy czas.
 • Wysoce poufne informacje należy usuwać wyłącznie przy użyciu metody Przejście wielokrotne.

Dziennik audytu bezpieczeństwa, menu

Opcja

Działanie

Export Log (Eksportuj dziennik)

Umożliwia upoważnionemu użytkownikowi eksportowanie dziennika bezpieczeństwa.

Uwagi:

 • Aby wyeksportować dziennik audytu z poziomu panelu sterowania drukarki, należy podłączyć do drukarki napęd flash.
 • Z poziomu programu Embedded Web Server dziennik audytu można pobrać na komputer.
Delete Log (Usuń dziennik)

Tak

Nie

Określa, czy dzienniki audytu są usuwane.

Configure Log (Konfiguruj dziennik)

Enable Audit (Włącz audyt)

Tak

Nie

Enable Remote Syslog (Włącz zdalny dziennik systemowy)

Nie

Tak

Zdalny serwer Syslog

[Ciąg 256 znaków]

Zdalny port Syslog

1–65535

Zdalna metoda Syslog

Normalne UDP

Stunnel

Remote Syslog Facility (Zdalny obiekt dziennika systemowego)

0–23

Pełne zachowanie dziennika

Nałóż na najstarsze wpisy

Wyślij dziennik pocztą e-mail, a następnie usuń wszystkie wpisy

Określa sposób konfiguracji dzienników audytu.

Uwagi:

 • Włączenie audytu określa, czy zdarzenia są zapisywane w dzienniku audytu bezpieczeństwa i w dzienniku systemowym. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Włączenie zdalnego dziennika systemowego określa, czy dzienniki są wysyłane na serwer zdalny. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Ustawienie „Zdalny serwer Syslog” określa wartość używaną do wysyłania dzienników na zdalny serwer Syslog.
 • Ustawienie „Zdalny port Syslog” identyfikuje port, przez który drukarka wysyła zarejestrowane zdarzenia do zdalnego serwera.
 • Ustawienie „Zdalna metoda Syslog” identyfikuje protokół używany przez drukarkę do wysyłania zarejestrowanych zdarzeń do zdalnego serwera. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalne UDP.
 • Ustawienie „Zdalna funkcja Syslog” określa wartość funkcji, która ma zostać użyta przez drukarkę podczas wysyłania raportu o zdarzeniach do zdalnego serwera syslog. Domyślne ustawienie fabryczne to 4 sekund.
 • Ustawienie „Zachowanie przy zapełnionym dzienniku” określa sposób działania drukarki w sytuacji, gdy dziennik całkowicie zapełnia przydzieloną pamięć. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „Zastępuj najstarsze wpisy”.

Opcja

Działanie

Konfiguruj dziennik (ciąg dalszy)

Adres e-mail administratora

[Ciąg 256 znaków]

Cyfrowy eksport znaku

Wyłączone

Włączone

Severity of events to log (Ważność zdarzeń do raportowania)

0–7

Zdalne niezalogowane zdarzenia Syslog

Nie

Tak

Alarm wyczyszczenia dziennika e-mail

Nie

Tak

Alarm zawijania dziennika e-mail

Nie

Tak

Alarm % e-mail

Nie

Tak

Poziom alarmu %

1-99

Alarm eksportu dziennika e-mail

Nie

Tak

Alarm zmiany ustawień dziennika e-mail

Nie

Tak

Zakończenia linii dziennika

LF (\n)

CR (\r)

CRLF (\r\n)

Określa sposób konfiguracji dzienników audytu.

Uwagi:

 • Ustawienie „Adres e-mail administratora” określa, czy administratorzy mają być automatycznie powiadamiani o określonych zdarzeniach z dziennika. W tym ustawieniu można skonfigurować jeden lub więcej adresów e-mail (rozdzielonych przecinkiem).
 • Ustawienie „Eksporty podpisane cyfrowo” określa, czy drukarka automatycznie podpisuje każdy wyeksportowany dziennik bezpieczeństwa. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ustawienie „Poziom istotności zdarzeń rejestrowanych w dzienniku” powoduje zapisywanie poziomu istotności każdego zdarzenia. Domyślne ustawienie fabryczne to 4 sekund.
 • Ustawienie „Zdalne niezarejestrowane zdarzenia Syslog” określa, czy drukarka wysyła do serwera zdalnego zdarzenia, których poziom istotności przekracza wartość ustawienia „Poziom istotności zdarzeń rejestrowanych w dzienniku”. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Ustawienie „E-mail o wyczyszczeniu dziennika” określa, czy drukarka wysyła do administratora wiadomość e-mail za każdym razem, gdy dziennik zostaje usunięty z poziomu panelu sterowania drukarki lub programu EWS. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Ustawienie „E-mail o rozpoczęciu zastępowania wpisów” określa, czy drukarka wysyła do administratora wiadomość e-mail w momencie rozpoczęcia zastępowania wpisów dziennika. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Ustawienie „E-mail o % zapełnienia dziennika” określa, czy drukarka wysyła do administratora wiadomość e-mail w momencie zajęcia przez dziennik określonej części przydzielonego miejsca. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Ustawienie „Poziom alarmu o % zapełnienia” określa ilość zajętego przez dziennik miejsca, której osiągnięcie lub przekroczenie powoduje alarm. Domyślne ustawienie fabryczne to 90 sekund.
 • Ustawienie „E-mail o wyeksportowaniu dziennika” określa, czy drukarka wysyła do administratora wiadomość e-mail w momencie wyeksportowania dziennika. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Ustawienie „E-mail o zmianie ustawień dziennika” określa, czy drukarka wysyła do administratora wiadomość e-mail w momencie zmiany wartości ustawienia Włącz audyt. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Ustawienie „Zakończenia linii dziennika” określa sposób obsługi zakończeń linii dziennika (w zależności od systemu operacyjnego, w którym plik będzie analizowany lub wyświetlany). Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „LF (\n)”.

Menu Ustaw datę/godzinę

Zastosowanie

Działanie

Aktualna data i godzina

Umożliwia ustawienie bieżącej daty i godziny w drukarce.

Ustaw datę i godzinę ręcznie

Umożliwia wprowadzenie daty i godziny w drukarce.

Uwaga: Datę i godzinę ustawia się w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS.

Strefa czasowa

Umożliwia wybranie strefy czasowej w drukarce.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie GMT.

Automatycznie przestrzegaj czasu letniego

Włączony

Wyłączony

Umożliwia zastosowanie w drukarce funkcji czasu letniego (DST — Daylight Saving Time) zgodnie z ustawieniami początku i końca tego okresu powiązanymi z ustawieniem strefy czasowej drukarki.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz, co oznacza, że stosowany jest czas letni odpowiedni dla danego ustawienia strefy czasowej.

Niestandardowa konfiguracja strefy czasowej

Przesunięcie względem czasu UTC

Pierwszy tydzień obowiązywania czasu letniego

Pierwszy dzień obowiązywania czasu letniego

Pierwszy miesiąc obowiązywania czasu letniego

Godzina rozpoczęcia obowiązywania czasu letniego

Ostatni tydzień obowiązywania czasu letniego

Ostatni dzień obowiązywania czasu letniego

Ostatni miesiąc obowiązywania czasu letniego

Godzina zakończenia obowiązywania czasu letniego

Przesunięcie względem czasu DST

Umożliwia ustawienie strefy czasowej.

Włącz funkcję NTP

Włączony

Wyłączony

Umożliwia synchronizację zegarów urządzeń przez sieć.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Serwer NTP

Umożliwia wyświetlenie adresu serwera NTP.

Włącz uwierzytelnianie

Włączony

Wyłączony

Umożliwia ustawienie danych logowania podczas uzyskiwania dostępu do serwera NTP.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.