Bekendtgørelser

Produktinformation

Produktnavn:

Lexmark MX810, MX811, MX812

Maskintype:

7463

Model(ler):

436, 636, 836

Bekendtgørelse om version

Juni 2017

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Besøg http://support.lexmark.com for at få teknisk support fra Lexmark.

Besøg www.lexmark.com for at få oplysninger om forbrugsstoffer og overførsler.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Lexmark, Lexmark-logoet, MarkNet og MarkVision er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre lande.

Google Cloud Print er et varemærke tilhørende Google Inc.

Mac og Mac-logoet er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.

Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilførende Microsoft-virksomhedsgruppen i USA og andre lande.

Mopria®, Mopria® logoet og Mopria® Alliance-logoet er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker af disse virksomheder:

Albertus

The Monotype Corporation plc

Antique Olive

Monsieur Marcel OLIVE

Apple-Chancery

Apple Computer, Inc.

Arial

The Monotype Corporation plc

CG Times

Baseret på Times New Roman under licens fra The Monotype Corporation plc og er et produkt tilhørende Agfa Corporation

Chicago

Apple Computer, Inc.

Clarendon

Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber

Eurostile

Nebiolo

Geneva

Apple Computer, Inc.

GillSans

The Monotype Corporation plc

Helvetica

Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber

Hoefler

Jonathan Hoefler Type Foundry

ITC Avant Garde Gothic

International Typeface Corporation

ITC Bookman

International Typeface Corporation

ITC Mona Lisa

International Typeface Corporation

ITC Zapf Chancery

International Typeface Corporation

Joanna

The Monotype Corporation plc

Marigold

Arthur Baker

Monaco

Apple Computer, Inc.

New York

Apple Computer, Inc.

Oxford

Arthur Baker

Palatino

Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber

Stempel Garamond

Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber

Taffy

Agfa Corporation

Times New Roman

The Monotype Corporation plc

Univers

Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber


Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Støjemissionsniveauer

Følgende målinger blev foretaget i henhold til ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Gennemsnitligt lydtryk i 1 meters afstand, dBA

Udskriver

55 (MX810, MX811); 56 (MX812)

Scanning

57

Kopiering

55 (MX810); 56 (MX811, MX812)

Klar

30 (MX810, MX812); 31 (MX811)


Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Temperaturoplysninger

Omgivende driftstemperatur

15,6 til 32,2° C (60 til 90° F)

Forsendelsestemperatur

-40 til 43,3° C (-40 til 110° F)

Opbevaringstemperatur og relativ luftfugtighed

1 til 35° C (34 til 95° F)

8 til 80 % RH


Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Papirkurv-billede

WEEE-logoet angiver specifikke genbrugsprogrammer og procedurer til elektroniske produkter i lande i EU. Vi opfordrer til genbrug af vores produkter.

Hvis du har spørgsmål om genbrugsmuligheder, kan du få oplyst nummeret på dit lokale salgskontor ved at besøge Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

Bortskaffelse af produktet

Bortskaf ikke printeren eller forbrugsstofferne som normalt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om muligheder for bortskaffelse og genbrug.

Note om følsomhed for statisk elektricitet

Dette symbol angiver statiskfølsomme dele. Rør ikke ved de områder, der sidder i nærheden af disse symboler, uden først at røre ved printerens metalramme.

ENERGY STAR

Alle Lexmark-produkter, der bærer ENERGY STAR-mærket på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesagenturet EPA's ENERGY STAR-standard på forsendelsestidspunktet fra Lexmark.

Lasererklæring

Printeren er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR kapitel I, underafsnit J for klasse l (1)-laserprodukter og er andre steder certificeret som et klasse I laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1: 2014.

Klasse I-laserprodukter anses ikke som farlige. Printeren indeholder internt en klasse IIIb (3b)-laser, der nominelt er en 15 milliwatt galliumarsenid-laser, som fungerer i bølgelængdeområdet 787-800 nanometer. Lasersystemet og printeren er udviklet på en sådan måde, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveauet under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser.

Advarselsetiket vedr. laser

Der kan sidde en advarselsetiket om laser på printeren, som vist:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l´esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危险 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射,请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。


Strømforbrug

Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer de forhold vedrørende energiforbrug, der gør sig gældende for produktet.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Tilstand

Beskrivelse

Strømforbrug (watt)

Udskriver

Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.

760 (MX810); 860 (MX811); 960 (MX812)

Kopier

Produktet genererer udskrifter fra trykte originaldokumenter.

820 (MX810); 920 (MX811); 1020 (MX812)

Scan

Produktet scanner trykte dokumenter.

140

Klar

Produktet venter på et udskriftsjob.

120 (klar 1); 70 (klar 2)

Slumringstilstand

Produktet er i energibesparende tilstand på højt niveau.

16

Dvale

Produktet er i energibesparende tilstand på lavt niveau.

0,7

Fra

Produktet er tilsluttet en stikkontakt, men afbryderknappen er slukket.

0


De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Et momentant strømforbrug kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Slumringstilstand

Dette produkt er designet med en energibesparende funktion, der kaldes Slumringstilstand. Slumringstilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget i perioder med inaktivitet. Slumringstilstanden aktiveres automatisk, når produktet ikke har været i brug i et nærmere angivet tidsrum, der kaldes Slumringstilstands-timeout.

Fabriksindstilling for slumringstilstands-timeout for dette produkt (i minutter):

20


Du kan angive slumringstilstands-timeout til at være mellem 1 minut og 120 minutter på konfigurationsmenuerne. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en lav værdi reducerer energiforbruget, men kan øge produktets svartid. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en høj værdi, giver en hurtig svartid, men bruger mere energi.

Dvaletilstand

Dette produkt er designet med en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm, som kaldes Dvaletilstand. I dvaletilstand lukkes alle de andre systemer sikkert ned.

Printeren kan gå i Dvaletilstand på en af følgende måder:

Fabriksstandarden Dvaletimeout for dette produkt i alle lande eller områder

3 dage


Den tid, printeren venter efter et job er udskrevet, inden printeren går i Dvaletilstand, kan indstilles mellem en time og en måned.

Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne printerens samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som printeren bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Printerens samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2014/30/EU, 2014/35/EU samt 2011/65/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder og om begrænset brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant eller kan hentes på www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dette produkt ligger inden for Klasse A-grænserne i EN 55022 og EN55032 og opfylder sikkerhedskravene i EN 60950-1.

Bekendtgørelse om radiointerferens

Advarsel

Dette er et produkt, der overholder emissionskravene i EN55022 og EN55032 Klasse A-grænser og immunitetskravene i henhold til EN55024. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt i boligmiljøer/private miljøer.

Dette er et Klasse A-produkt. I et privat miljø kan produktet forårsage radiointerferens, hvilket brugeren kan være nødsaget til at tage forholdsregler over for.

Lovgivningsmæssige oplysninger for terminaludstyr inden for telekommunikation

Dette afsnit indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om produkter, der indeholder telekommunikationsterminaludstyr, f.eks. fax.

Noter om modulkomponenter

Trådløse modeller indeholder følgende modulkomponenter:

Lexmark lovmæssig type/model LEX-M01-005; FCC ID:IYLLEXM01005; IC:2376A-M01005

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.