Beskrivelse af startskærmbilledet

Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Tryk på knapperne på startskærmbilledet for at starte en handling, såsom at kopiere, faxe eller scanne, åbne menuskærmen eller besvare beskeder.

Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger.
Illustrationen viser startskærmen på printerens kontrolpanel.

Tryk på

For at

1

Skift sprog

Åbn pop-op-vinduet Skift sprog, der lader dig ændre det primære sprog for printeren.

2

Kopier

Adgang til menuen Kopier og fremstilling af kopier.

3

Fax

Adgang til menuen Fax og afsendelse af faxmeddelelser.

4

E-mail

Adgang til menuen E-mail og afsendelse af e-mail.

5

FTP

Adgang til FTP-menuerne (File Transfer Protocol) og direkte scanning af dokumenter til en FTP-server.

6

Pile

Rul op eller ned.

7

Formularer og foretrukne

Find hurtigt og udskriv jævnligt anvendte onlineformularer.

8

Menuikon

Adgang til printermenuer.

Bemærk! Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar.

9

Bogmærker

Opret, organiser, og gem en række bogmærker (URL'er) i en træstrukturvisning med mapper og fil-link.

Bemærk! Træstrukturvisningen understøtter kun bogmærker oprettet med denne funktion og ikke fra øvrige programmer.

10

USB-drev

Vis, vælg, udskriv, scan, eller send fotos og dokumenter fra et flashdrev via e-mail.

Bemærk! Dette ikon vises kun, når du vender tilbage til startsiden, mens der er sluttet et hukommelseskort eller flashdrev til printeren.

11

Tilbageholdte opgaver

Viser alle aktuelle tilbageholdte job.

12

Status/forbrugsstoffer

  • Vis en advarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver en handling fra brugerens side for at kunne fortsætte behandlingen.

  • Få adgang til meddelelsesskærmbilledet og få flere oplysninger om meddelelsen samt, hvordan man fjerner den.

13

Tip

Åbn en kontekstafhængig Hjælp-dialogboks.

14

Søg efter Tilbageholdte job

Søg efter et eller flere af følgende elementer:

  • Brugernavne for tilbageholdte eller fortrolige udskriftsopgaver

  • Opgavenavne for tilbageholdte opgaver, undtaget fortrolige udskriftsopgaver

  • Profilnavne

  • Bogmærkebeholder eller navne på udskriftsjob

  • USB-beholder eller navne på udskriftsjob for understøttede filtyper


Funktioner

Funktion

Beskrivelse

Menusporlinje

Eksempel:

Menuer > Indstillinger > Kopieringsindstillinger > Antal kopier

En menusporlinje findes øverst på hvert menuskærmbillede. Denne funktion viser den vej, der er anvendt for at nå til den aktuelle menu.

Tryk på et af de understregede ord for at vende tilbage til denne menu.

Antal kopier er ikke understreget, da dette er det aktuelle skærmbillede. Hvis du trykker på et understreget ord på skærmbilledet Antal kopier, før antal kopier er angivet og gemt, gemmes valget ikke, og det bliver ikke brugerens standardindstilling.

Orientering om tilsynsmeddelelse

Knap med advarselsmeddelelse om betjening

Hvis en orientering om tilsynsmeddelelse påvirker en funktion, vises dette ikon, og den røde indikatorlampe blinker.

Advarsel

Advarselsknap

Hvis der opstår en fejltilstand, vises dette ikon.

Statusbeskedbjælke

  • Viser den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget.

  • Viser printerforhold, f.eks. Toner snart tom eller Patron snart tom

  • Viser meddelelser om, hvad brugeren bør gøre, for at printeren kan fortsætte behandlingen.

Printerens IP-adresse

Eksempel:

123.123.123.123

IP-adressen på din netværksprinter finder du i øverste venstre hjørne på startskærmen og vises som fire sæt tal adskilt af punktummer. Du kan bruge IP-adressen, når du åbner den indbyggede webserver, så du kan se og fjernkonfigurere printerinstillingerne, selv når du ikke er fysisk i nærheden af printeren.