MX931 MFP

מידע בטיחותי

מוסכמות

הצהרות בנוגע למוצר

קבל מידע על המדפסת

איתור מידע אודות המדפסת

איתור המספר הסידורי של המדפסת

תצורות המדפסת

באמצעות לוח הבקרה

הבנת המצב של נורית המחוון

בחירת נייר

הגדרה, התקנה וקביעת תצורה

בחירת מיקום עבור המדפסת

חיבור כבלים

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

הגדרת תכונות הנגישות והשימוש בהן

הגדרת המדפסת כפקס

קביעת תצורת הגדרות ה-SMTP לדואר האלקטרוני

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

התקנה ועדכון של תוכנות, מנהלי התקן וקושחות

התקנת אפשרויות חומרה

עבודה ברשת

הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

אבטחת המדפסת

איתור חריץ האבטחה

מחיקת זיכרון המדפסת

מחיקה של כונן אחסון מדפסת

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

הצהרה על נדיפות

‏Print (הדפסה)

הדפסה ממחשב

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מכונן הבזק

כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים

הגדרת משימות חסויות

הדפסת משימות חסויות ועבודות בהמתנה אחרות

הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

הדפסת רשימת ספריות

הוספת גיליונות הפרדה בין העתקים

הידוק גיליונות מודפסים

ניקוב חורים בגיליונות מודפסים

שימוש בערמה מוסטת בגיליונות מודפסים

ביטול משימת הדפסה

התאמת כהות הטונר

Copy (העתקה)

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

יצירת עותקים

העתקת תמונות

העתקה על נייר מכתבים

העתקה על שני צידי הנייר

הקטנה או הגדלה של עותקים

Collating copies (איסוף עותקים)

הוספת גיליונות הפרדה בין העתקים

העתקת מספר עמודים על גיליון יחיד

העתקת תעודות

הידוק עותקים

ניקוב חורים בעותקים

שימוש בהערמה מוסטת בעותקים

יצירת קיצור דרך להעתקה

E-mail (דוא"ל)

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

שליחת דוא"ל

יצירת קיצור דרך לדואר אלקטרוני

‏Fax (פקס)

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

שיגור פקס

תזמון פקס

יצירת קיצור דרך ליעד פקס

שינוי רזולוציית הפקס

כוונון כהות הפקס

הדפסת יומן פקס

חסימת פקס "זבל"

החזקת פקסים

העברת פקס

סריקה

שימוש במזין המסמכים האוטומטי ובזכוכית הסורק

סריקה למחשב

סריקה לשרת FTP

יצירת קיצור דרך ל-FTP

סריקה לתיקיית רשת

יצירת קיצור דרך לתיקיית רשת

סריקה לכונן הבזק

שימוש בתפריטי המדפסת

Menu Map (מפת תפריטים)

‏Device (התקן)

‏Print (הדפסה)

Paper (נייר)

Copy (העתקה)

‏Fax (פקס)

E-mail (דוא"ל)

FTP

USB Drive (כונן USB)

Network/Ports (רשת/יציאות)

Cloud Services (שירותי ענן)

Security (אבטחה)

Reports (דוחות)

פתרון בעיות

הדפסת Menu Settings Page (דף הגדרות התפריט)

תחזוקת המדפסת

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

הגדרת הודעות חומרים מתכלים

הגדרת התראות בדואר אלקטרוני

הצגת דוחות

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

החלפת חלקים או חומרים מתכלים

ניקוי חלקי המדפסת

חיסכון באנרגיה ובנייר

העברת המדפסת למקום אחר

משלוח המדפסת

פתרון בעיה

בעיות איכות הדפסה

קודי שגיאה של מדפסת

בעיות הדפסה

המדפסת אינה מגיבה

אין אפשרות לקרוא כונן הבזק

אפשור פעולה של יציאת ה-USB

ניקוי חסימות

בעיות חיבור לרשת

בעיות באפשרויות חומרה

בעיות חומרים מתכלים

בעיות הזנת נייר

בעיות דואר אלקטרוני

בעיות שיגור פקס

בעיות סריקה

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

מיחזור והשלכה

מיחזור מוצרי Lexmark

מיחזור אריזות Lexmark

הודעות

מידע אודות המוצר

הודעת מהדורה

סימנים מסחריים

הודעות לגבי רישיון

רמות פליטת רעש

השלכת מוצרים

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

ENERGY STAR

מידע טמפרטורה

צריכת חשמל

הודעות תקינה בדבר ציוד תקשורת קצה

הודעה בדבר הפרעות רדיו