XC2130

Sikkerhetsinformasjon

Bli kjent med skriveren

Finne informasjon om skriveren

Velge plassering for skriveren

Skriverkonfigurasjoner

Forstå grunnfunksjonene til skanneren

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerglassplaten

Forstå skriverens kontrollpanel

Bruke skriverens kontrollpanel

Lære mer om startbildet

Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene

Bruke knappene på berøringsskjermen

Konfigurere og bruke programmer på startbildet

Finne datamaskinens IP-adresse

Finne IP-adressen til skriveren.

Slik får du tilgang til Embedded Web Server (EWS):

Tilpasse startsiden

Lære mer om de forskjellige programmene

Aktivere startbildeprogrammene

Konfigurere det eksterne kontrollpanelet

Eksportere og importere en konfigurasjon

Tilleggskonfigurasjon av skriveren

Installere internt tilleggsutstyr

Installere tilleggsmaskinvare

Koble til kabler

Slik stiller du inn skriverprogramvare

Nettverksutskrift

Kontrollere skriveroppsettet

Legge i papir og spesialpapir

Angi papirstørrelse og -type

Konfigurere innstillinger for universalpapir

Legge i 250- og 550-arks skuffene

Legge i den manuelle materen

Legge i duoskuffen for 650 ark

Legge utskriftsmateriale i flerbruksmateren

Sammenkobling og frakobling av skuffer

Veiledning for papir og spesialpapir

Bruke spesialpapir

Retningslinjer for papir

Papirstørrelser, papirtyper og papirvekt som støttes

utskrift

Skrive ut skjemaer

Skrive ut et dokument

Skrive ut fra en flash-stasjon

Skrive ut fra en mobilenhet

Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber

Skrive ut informasjonssider

Avbryte en utskriftsjobb

kopiering

Kopiere

Kopiere fotografier

Kopiere på spesialpapir

Opprette en kopisnarvei ved hjelp av skriverens kontrollpanel

Tilpasse kopieringsinnstillinger

Legge informasjon på kopier

Avbryte en kopieringsjobb

Lære mer om kopieringsalternativer

Sende via e-post

Konfigurere skriveren til å sende e-post

Opprette en e-postsnarvei

Sende et dokument med e-post

Tilpasse e-postinnstillinger

Avbryte en e-post

Lære mer om alternativene for e-post

faks

Konfigurere skriveren til å fakse

Sende en faks

Opprette snarveier

Tilpasse faksinnstillinger

Avbryte en utgående faks

Holde og videresende fakser

Lære mer om faksalternativene

Skanne

Bruke Skann til nettverk

Skanne til en FTP-adresse

Skanne til en datamaskin eller flash-stasjon

Lære mer om faksalternativene

Forstå skrivermenyene

Menyliste

Menyen Rekvisita

Menyen Papir

Menyen Rapporter

Nettverk/porter

Menyen Sikkerhet

Menyen Innstillinger

Spar penger og miljøet

Spare papir og toner

Spare energi

Gjenvinning

Sikre skriveren

Bruke sikkerhetssperrefunksjonen

Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Slette flyktig minne

Slette ikke-flyktig minne

Slette innholdet på skriverens harddisk

Konfigurere kryptering av skriverens harddisk

Finne sikkerhetsinformasjon om skriveren

Vedlikeholde skriveren

Oppbevare rekvisita

Rengjøre skriveren

Kontrollere status for deler og rekvisita

Beregnet antall gjenværende sider

Bestille rekvisita

Skifte rekvisita

Flytte skriveren

Administrere skriveren

Finne avansert informasjon om nettverk og administrasjon

Kontrollere det virtuelle displayet

Opprette e-postvarslinger

vise rapporter

Konfigurere rekvisitameldinger fra Embedded Web Server

Endre innstillinger for konfidensiell utskrift

Kopiere skriverinnstillingene til andre skrivere

Gjenopprette standardinnstillingene

Fjerne fastkjørt papir

Unngå papirstopp

Identifisere hvor papiret har kjørt seg fast

Papirstopp i standardskuffen

Papirstopp i frontdekselet

Papirstopp i skuffer

Papirstopp i den manuelle materen

Papirstopp i flerbruksmateren

Papirstopp i den automatiske dokumentmateren

Feilsøking

Forstå skrivermeldingene

Løse skriverproblemer

Løse utskriftsproblemer

Løse kopieringsproblemer

Løse fakseproblemer

Løse skannerproblemer

Løse problemer med program på startbildet

Integrert nettserver kan ikke åpnes

Hvordan du kan kontakte brukerstøtte

Merknader

Produktinformasjon

Utgivelsesmerknad

Lisensmerknader

Varemerker

Støynivåer

EE-direktivet (direktivet om elektrisk og elektronisk avfall)

Produktkassering

Varsel om statisk elektrisitet

ENERGY STAR

Temperaturinformasjon

Lasermerknad

Laserveiledningsetikett

Strømforbruk

Spesielle bestemmelser for elektromagnetisk kompatibilitet

Samsvar med EU-direktiver

Spesielle bestemmelser for telekommunikasjonsutstyr