Multifunkční tiskárny XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

Informace o bezpečnosti

Konvence

Upozornění produktu

Informace o tiskárně

Vyhledání informací o tiskárně

Výběr umístění tiskárny

Konfigurace tiskárny

Zapojování kabelů

Použití ovládacího panelu

Popis stavu tlačítka a kontrolky napájení

Použití domovské obrazovky

Tisk stránky nastavení nabídek

Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky

Přizpůsobení domovské obrazovky

Nastavení aplikace Card Copy

Použití Centra zástupců

Nastavení centra Scan Center

Použití Zákaznické podpory

Nastavení Kvót zařízení

Použití přizpůsobení displeje

Správa záložek

Správa kontaktů

Instalace a používání funkcí usnadnění

Povolení režimu zvětšení

Aktivace funkce Hlasové pokyny

Nastavení rychlosti mluvení funkce Hlasové pokyny

Nastavení výchozí hlasitosti vnitřního reproduktoru

Nastavení výchozí hlasitosti sluchátek

Povolení mluvených hesel nebo osobních identifikačních čísel

Navigace na obrazovce pomocí gest

Použití klávesnice na displeji

Zakládání papíru a speciálních médií

Nastavení formátu a typu speciálních médií

Nastavení univerzálního formátu papíru

Vkládání do zásobníků

Vkládání do zásobníku na 2 500 listů

Vkládání do zásobníku na 3 000 listů

Vkládání médií do univerzálního podavače

Propojování zásobníků

Podpěra papíru

Tisk

Tisk z počítače

Tisk pomocí mobilního zařízení

Tisk z jednotky flash

Podporované jednotky flash a typy souborů

Konfigurace důvěrných úloh

Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

Tisk seznamu ukázek písma

Tisk seznamu adresářů

Rušení tiskové úlohy

Kopírování

Používání automatického podavače dokumentů a skleněné plochy skeneru

Kopírování

Kopírování fotografií

Kopírování na hlavičkový papír

Kopírování na obě strany papíru

Zmenšení nebo zvětšení kopií

Skládání kopií

Umístění oddělovacích listů mezi kopie

Kopírování více stránek na jeden list

Vytvoření zkratky pro kopírování

Zasílání e-mailem

Používání automatického podavače dokumentů a skleněné plochy skeneru

Konfigurace serveru SMTP pro e-mail

Odeslání e-mailu

Vytvoření zástupce e-mailu

Faxování

Nastavení tiskárny pro faxování

Používání automatického podavače dokumentů a skleněné plochy skeneru

Odeslání faxu

Naplánování faxu

Vytvoření zástupce cíle faxování

Změna rozlišení faxu

Úprava sytosti faxu

Tisk faxového protokolu

Blokování nevyžádaných faxů

Pozdržení faxů

Přeposlání faxu

Skenování

Používání automatického podavače dokumentů a skleněné plochy skeneru

Skenování na server FTP

Vytvoření zástupce serveru FTP

Přidání zástupce síťové složky

Skenování na jednotku paměti flash

Odesílání naskenovaných dokumentů do počítače

Porozumění nabídkám tiskárny

Schéma nabídek

Zařízení

Tisk

Papír

Kopírovat

Faxovat

E-mail

FTP

Jednotka USB

Síť/Porty

Zabezpečení

Zprávy

Nápověda

Řešení problémů

Zabezpečení tiskárny

Vyhledání slotu zabezpečení

Vymazání paměti tiskárny

Vymazání paměti pevného disku tiskárny

Šifrování pevného disku tiskárny

Obnovení výchozích továrních nastavení

Prohlášení o nestálosti

Údržba tiskárny

Práce v síti

Nastavení sériového tisku (pouze systém Windows)

Čištění částí tiskárny

Objednání částí a spotřebního materiálu

Výměna částí a spotřebního materiálu

Přemisťování tiskárny

Úspora energie a papíru

Recyklace

Odstraňování uvíznutí

Prevence uvíznutí

Rozpoznání míst uvíznutí

Uvíznutí papíru v podavači ADF

Uvíznutí papíru v univerzálním podavači

Uvíznutí papíru ve dvířkách C

Uvíznutí papíru ve dvířkách D

Uvíznutý papír v zásobníku na 3000 listů

Uvíznutí papíru v brožovací schránce

Uvíznutí papíru v sešívací schránce

Uvíznutí papíru v sešívací schránce

Zásobník svorek v sešívací, děrovací schránce

Uvíznutí papíru v brožovací schránce

Řešení problémů

Problémy se síťovým připojením

Problémy s hardwarovými doplňky

Problémy se spotřebním materiálem

Potíže s podáváním papíru

Problémy s tiskem

Potíže s kvalitou barev

Problémy s faxováním

Problémy se skenováním

Kontaktování zákaznické podpory

Aktualizace a migrace

Hardware

Software

Firmware

Poznámky

Informace o produktu

Poznámky k vydání

Ochranné známky

Licenční informace

Úrovně hluku

Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Likvidace produktu

Vrácení kazet Lexmark za účelem opětovného použití nebo recyklace

Upozornění na citlivost vůči statické elektřině

ENERGY STAR

Informace o teplotě

Upozornění ohledně laseru

Štítek s informacemi o laseru

Spotřeba energie

Poznámky k regulačním nařízením pro telekomunikační koncová zařízení

Prohlášení o dodržení směrnic EU

Poznámka týkající se rádiového rušení