כוונון עוצמת הקול שתיקבע כברירת מחדל לרמקול הפנימי

  1. בלוח הבקרה, נווט אל:

    Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Preferences (העדפות) > Audio Feedback (משוב קולי)

  2. כוונן את עוצמת הקול.

הערות: