כוונון כהות הפקס

  1. טען מסמך מקור במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.

  2. במסך הבית, גע באפשרות Fax (פקס) ולאחר מכן הזן את המידע הדרוש.

  3. גע ב-Darkness (כהות), ולאחר מכן כוונן את ההגדרה.

  4. שגר את הפקס.